(pokračuje Grüner)

Je velice dobře, že zákon reaguje na změny ve vývoji hospodářských a veterinárních vztahů i na současné změny a rozvoj podnikání. Slaďuje úkoly a požadavky veterinární péče s novou úlohou státu a jeho orgánů, s veřejným zájmem na ochraně nejen zdraví zvířat, ale i zdraví lidí a i ochraně životního prostředí. Legislativně vymezuje na straně jedné úkoly praxe, soukromých veterinářů a veterinárních techniků, na straně druhé úkoly Státní veterinární správy. Jak už bylo řečeno, uvádí do souladu právní úpravu zásad veterinární péče s ústavním požadavkem, aby povinnosti, které stát ukládá, byly ukládány pouze a jedině na základě zákona.

Zákon má také za cíl dosáhnout sblížení právní úpravy veterinární péče s veterinárními předpisy Evropské unie.

I tomuto zákonu lze ze strany zemědělské praxe řadu věcí vytknout, a bude proto třeba, aby při projednávání v zemědělském výboru se řadou připomínek tento výbor vážně zabýval. Z celkového pohledu na zákon se však osobně domnívám, že se jedná po stránce věcné o návrh zákona kompaktní a zdařilý. Z uvedených důvodů věřím, že zákon projde do druhého čtení, a přikláním se k názoru pana poslance Pešána, aby lhůta pro projednání v tomto zemědělském výboru se prodloužila o dvacet dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Grünerovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Pavel Kováčik. Další písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, páni ministři, pane ministře zemědělství, kolegyně a kolegové, dovolte i mně přispět s troškou do mlýna k zákonu, jehož návrh se po určitých delších přípravách ocitl ve sněmovně a který patří svým charakterem k věcným odborným normám pro resort zemědělství, normám upravujícím naši legislativu směrem k legislativě Evropské unie, tak jak tomu bylo například u zákona o potravinách, o krmivech a dalších podobných věcech.

Tak jako ony předcházející zákony, ani tento nepovažujeme za bezkonfliktní. Spory se povedou pravděpodobně v několika rovinách.

Za prvé určitě budeme diskutovat o kompetencích jednotlivých složek týkajících se veterinární služby a správy v oblastech kontroly chovů, v oblastech kontroly potravin živočišného původu, kontroly krmiv, ale také kontroly výrobních zařízení a technologických postupů potravinářských podniků. Pokud se nám podaří diskusi dovést ke zdárným koncům, věřím, že dojde ke snížení možnosti vzniku rizik pro spotřebitele z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu.

Za druhé se v návrhu objevují některé drobné, věcné nepřesnosti. Ovšem v diskusi s představiteli veterinární praxe, a to jak státními, tak i soukromými, veterinárními lékaři i veterinárními techniky, jsem zatím nenarazil na požadavek zákon odmítnout, na striktní požadavek, že nelze tento zákon přijmout. Naopak, praxe jej vnímá jako velmi potřebný a ony věcné nedostatečnosti jako řešitelné. Také jsem k tomu obdržel řadu zcela konkrétních podnětů, které uplatním při projednávání zákona v zemědělském výboru.

Za třetí se možná znovu objeví citlivá tematika psích útulků a utrácení psů. Po mediální bouři, která v souvislosti s tímto tématem proběhla loni, předkladatelé téměř vše ze zákona odstranili a ponechali jen holou kompetenci obcí zřizovat útulky. Myslíme si, že jestliže ani předložené návrhy vyhlášek nic v tomto směru dalšího neřeší, že tento stav obce zejména neuspokojí, protože obce by potřebovaly, aby už bylo něco konkrétního v té věci řečeno. Určitě bude ze strany obcí vyvíjen tlak na řešení. Tam je nebezpečí, že se média tématu opět chytí, alespoň některá média, s takovou silou a razancí, jak to provedla na podzim. A v tom okamžiku se bude velmi těžko hledat nějaké korektní řešení. Navíc to možná ztíží projednávání tohoto potřebného zákona. Nicméně pokud tato situace nastane, máme připraveny věcné návrhy a věcná východiska umožňující z tohoto problému vyjít se ctí.

Jak již z obsahu mého stanoviska vyplývá, doporučuji vládní návrh zákona o veterinární péči v prvním čtení podpořit. Podporuji rovněž i požadavek zpravodaje na prodloužení projednávání tohoto zákona. Myslím si, že jde o normu, která - pokud máme v sobě objektivitu jako poslanci - měla by projít velkou většinou našich hlasů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Další písemnou přihlášku nemám. Vidím přihlášku z místa od pana poslance Pejřila a žádám pana poslance, aby se v tuto chvíli ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení poslanci, chtěl bych jen velice stručně k této novele veterinárního zákona něco podotknout.

Jsem členem petičního výboru a dostáváme velké množství petic, které se většinou vztahují k utrácení zvířat. Fakt je, že novela, která směřovala ke čtrnácti dnům, již není, přesto ta otázka tam není dostatečně probrána. Proto bych žádal zemědělský výbor, aby na to zvlášť dbal, když to předloží do druhého čtení. A jsem pro to, aby tato novela do druhého čtení prošla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Pejřilovi. V tuto chvíli další přihlášky nemám a obecnou rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, jelikož nepadl návrh na vrácení ani zamítnutí této předlohy, budeme se věnovat návrhům na přikázání. Nicméně ještě předtím se zeptám zástupce navrhovatele pana ministra zemědělství Fencla, jestli chce využít svého práva závěrečného slova. Nechce. A pan zpravodaj? Také nechce.

Přistoupíme tedy za malou chvíli k hlasování o přikázání tohoto návrhu výborům. Já vás v tuto chvíli odhlásím a žádám o novou registraci. Za malou chvíli zahájíme hlasování.

 

Organizační výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru. Táži se, jestli nemá někdo jiný návrh. Není tomu tak. V hlasování pořadové číslo 34 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výboru zemědělskému.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 145 poslankyň a poslanců. Proti nebyl nikdo.

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP