(pokračuje Gross)

Ještě bychom v tuto chvíli měli hlasovat o prodloužení lhůt o 20 dnů k projednání ve výboru.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem zahájil a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 139 poslankyň a poslanců, proti byli 2.

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru a lhůta k projednávání byla prodloužena o 20 dní.

 

Přistoupíme nyní k dalšímu bodu, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

 

Tento návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 92 a z pověření vlády návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. Prosím pana ministra, aby přistoupil k řečništi a ujal se své role. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

Opět, již po mnohokráte, vás všechny žádám, abyste poněkud ztišili své hlasité projevy. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládám z pověření vlády k projednání návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů v Parlamentu ČR.

Cílem návrhu zákona je především zapracování ustanovení oddílu 4, což jsou zvláštní předpisy týkající se opatření na hranicích, články 51 až 60, dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, uzavřené na závěr Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání v Marakéši dne 15. dubna 1994. Protože je tato právní úprava rovněž uvedena v Bílé knize pro přípravu přidružených zemí střední a východní Evropy na integraci do vnitřního trhu celní unie, bylo při přípravě návrhu předmětného zákona využito nařízení Rady Evropských společenství č. 3295/1994 ze dne 22. prosince 1994, kterým jsou stanovena opatření týkající se zákazu propuštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, do režimu vývozu a ke zpětnému vývozu a do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a ve smyslu dalších opatření týkajících se zmíněného zákazu.

Bude-li tento návrh schválen v předloženém znění, bude tento právní předpis plně kompatibilní s právem Evropského společenství.

Při zpracování bylo rovněž přihlédnuto k návrhu vzorové legislativy k provádění dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, vypracované stálým technickým výborem a schválené zasedáním Rady pro celní spolupráci Světové celní organizace. Naplněním tohoto záměru dojde jak ke splnění závazků vůči Světové obchodní organizaci, tak ke splnění závazků z Evropské dohody o přibližování českého práva k právu Společenství.

Považuji za potřebné zdůraznit, že jde o návrh právní úpravy, která zatím není v našem právním řádu obsažena. Podle této právní úpravy v souladu s mezinárodními závazky České republiky vstupují orgány veřejné správy do čistě soukromoprávních vztahů. To znamená mezi majitelem práva a porušitelem tohoto práva.

Proti stávající právní úpravě - mimochodem zcela nedostatečné - v zákoně o ochranných známkách a v autorském zákoně se v předloženém vládním návrhu zákona navrhuje, aby celní úřad mohl na žádost majitele práv přijmout opatření nejen při propuštění zboží do volného oběhu, ale i k vývozu a ke zpětnému vývozu nebo do režimu s podmíněným osvobozením od dovozního cla. Navíc by mohly celní úřady přijmout opatření i z úřední moci na dobu tří pracovních dnů a informovat o přerušení celního řízení a zajištění zboží majitele práva, aby mohl podat žádost celnímu ředitelství. Celní úřad by poté přerušil celní řízení a zajistil předmětné zboží na dobu 10 pracovních dnů, což je lhůta dostatečná k tomu, aby majitel práva podal soudu určovací žalobu a požádal soud o přijetí opatření směřujících k přerušení celního řízení do doby, než bude soudem rozhodnuto, zda jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu.

Navrhovaná právní úprava umožňuje, aby celní úřad rozhodnutím uložil vlastníku nebo držiteli padělku nebo nedovolené napodobeniny, aby na vlastní náklady zničil zboží, které bude soudem uznáno jako padělek nebo nedovolená napodobenina. Vzhledem k tomu, že v takových případech půjde o podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu, případně i trestného činu, bude zahájeno příslušné řízení. Návrh zákona předpokládá, že za přestupek nebo správní delikt bude možno uložit trest pokuty, propadnutí zboží, případně rozhodnutí o ochranném opatření zabráním zboží.

Navrhovaný zákon by měl nabýt účinnosti 1. 9. 1999.

Chtěl bych závěrem poznamenat, že na tuto právní úpravu velmi netrpělivě čekají obchodníci, kteří obchodují poctivým značkovým zbožím z dovozu, a zejména na něj čekají ti poctivci, kteří ještě dnes nakupují legálně softwarové vybavení, protože není nástroje, jímž by ruka veřejné správy mohla zabránit masovému padělání tohoto zboží, resp. masovému padělání nosičů autorských práv k příslušným výrobkům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi financí Ivo Svobodovi. Žádám jej, aby spíše nežli své tradiční místo zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní bych požádal zpravodaje určeného pro prvé čtení, pana poslance Jana Kostrhuna, aby se ujal své role. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vše podstatné, co je třeba vědět k návrhu zákona týkajícího se vývozu, dovozu a dalšího vývozu zboží podléhajícího ochraně práv k duševnímu vlastnictví, je obsaženo v důvodové zprávě. Hlavní cíl tohoto zákona zdůraznil jménem předkladatele pan ministr financí. Já nevidím důvod, proč bych to měl opakovat vlastními slovy. Omezím se pouze na to, abych doporučil sněmovně, aby propustila tento vládní návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Janu Kostrhunovi a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které mám jedinou přihlášku. Tímto přihlášeným je pan poslanec Karel Vymětal. Prosím pana poslance, aby ráčil předstoupit k řečništi a ujal se slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, milý pane předsedající. Dámy a pánové, předložený vládní návrh zákona, který projednáváme, je jedním ze zákonů, který v našem plně liberalizovaném tržním prostředí začíná toto prostředí měnit na prostředí poctivých vztahů. Jsem potěšen, že vláda není ochotna konzervovat současný stav, kdy je na českém trhu dovoleno téměř vše, tak jak pro to vytvořily podmínky předcházející vlády.

Naši podnikatelé jsou často přímo zoufalí z přílivu padělků a napodobenin, které plným proudem tečou legální i nelegální cestou na náš trh a svou zlomkovou cenou likvidují naše výrobce a poctivé dovozce, kteří nejsou schopni takovému zboží konkurovat. Stav je neprávní a zboží, které je sice chráněno ochrannými známkami, patenty, autorskými osvědčeními, průmyslovými a užitnými vzory, je chráněno nedostatečně, beztrestně a pouze formálně.

Přijetí předloženého návrhu zákona je proto podle mého názoru velmi nutné. To zde prohlašuji i přesto, že mám k vládní předloze řadu připomínek. Jednou z nich například, pokud by mě poslouchal i pan ministr, je, že zákon podle návrhu § 3 se nevztahuje na zboží, které nemá obchodní charakter, je dováženo cestujícím a je osvobozeno od cla dovozního.

Jak všichni víme, osvobozeno od cla v současné době je zboží, které je dováženo v zavazadlech cestujících a nepřekročí celní hodnotu 6 000 Kč na osobu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP