(pokračuje Vymětal K.)

Kdyby to tak mělo platit, dovedu si docela živě představit pendlera, který s kufrem chodí přes hranici sem a tam a při každém přechodu přenese do republiky v kufru 100 kusů magnetofonových kazet nelegálně nahraných. Za celý den jich přenese celé nákladní auto a druhý den už se vesele prodávají na nějakém tržišti v ČR.

To je jedna z věcí, které je třeba upřesnit, a stejně jako je omezeno množství a počet kusů, pokud jde o dovoz cigaret a alkoholu, je třeba přesně stanovit, co není, a co už je obchodní zboží.

V některých paragrafech je potřeba zpřesnit i dikci zákona tak, aby neumožňovala dvojí výklad. A vidím také potřebu dát do souladu navržený § 11 a 13 vládní novely zákona. Podle mého názoru jsou také příliš nízké sankce za přestupky a správní delikty při porušení povinností podle tohoto zákona.

Jsou i další věci, které je třeba zlepšit, ale jsem přesvědčen, že jsme schopni věci diskutovat a dopracovat je ve druhém čtení zákona a při jeho projednávání ve výborech.

Ze všech těchto důvodů doporučuji sněmovně, aby propustila návrh zákona do druhého čtení, a doporučuji, aby byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, který je garantem zahraničního obchodu a jehož se tedy tento zákon týká. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu proto uzavírám.

V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, než se budeme věnovat návrhům na přikázání, se táži, zda chce využít svého práva závěrečného slova pan ministr Ivo Svoboda - chcete, pane ministře hovořit? (Ministr Svoboda: Ne.) A pan zpravodaj - také nechce.

Budeme se tedy věnovat přikázání dalšímu projednávání ve výborech.

Odhlašuji vás a žádám o novou registraci, abychom zjistili, zda jsme usnášeníschopní.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, jestli někdo má jiný návrh. Prosím pana zpravodaje, aby mi pomohl a řekl, který návrh sdělil kolega Vymětal.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Kolega Vymětal navrhl, aby tento návrh zákona projednal také výbor hospodářský.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsou zde tedy dva návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

Ještě vidím, že se hlásí pan poslanec Pleva s návrhem na přikázání zřejmě jinému výboru. Prosím, pane poslanče, sdělte svůj návrh.

 

Poslanec Petr Pleva: Pane předsedající, já mám spíš návrh na nepřikázání výboru pro vědu a vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, protože to je problematika, která s tím, čím se výbor zabývá, naprosto nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za toto sdělení, byť jsem je zřejmě neměl připustit. Nicméně je to návrh, který byl přijat organizačním výborem, což znamená, že ho musíme podrobit hlasování. Rozumím tomu tak, že na základě tohoto sdělení zřejmě řada kolegyň a kolegů váš návrh vezme v potaz a nepodpoří třeba tento návrh a podpoří návrh kolegy Vymětala na přikázání výboru hospodářskému.

Přes to tedy, co zde bylo řečeno, budeme hlasovat o obou návrzích.

 

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 36, ve kterém rozhodneme o přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Prosím, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyjádřilo 90 poslankyň a poslanců, proti 41.

 

A nyní rozhodneme o druhém návrhu, který zazněl v rozpravě, což byl návrh na přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 133 poslankyň a poslanců, proti bylo 11.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru hospodářskému. Tímto jsme projednali tento bod.

 

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme projednávat bod 16 schváleného pořadu, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím pana místopředsedu, aby zaujal místo u řečnického stolku a ujal se své úlohy. Vás, kolegyně a kolegové, žádám, abyste opět poněkud snížili hladinu hluku v tomto jednacím sále. Hovořit bude místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda předkládá novelu zákona o zaměstnanosti a navazujících zákonů - sněmovní tisk č. 93. Důvodem k této novele není bezprostředně dramatická situace na trhu práce, i když nepochybně tato situace k podání novely přispěla…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já vás musím přerušit - skutečně bych žádal všechny z vás, kteří si myslíte, že máte zapotřebí v tuto chvíli nahlas sdělovat svým kolegům některé dojmy - zřejmě z dnešního jednání -, abyste tak učinili způsobem, že nebudete rušit místopředsedu vlády. Prosím, pane místopředsedo, můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dovolte tedy, abych navázal, kde jsem skončil - novela není bezprostředně ovlivněna dramatickou situací na trhu práce, i když tato situace k podání novely samozřejmě přispěla a je jedním z cílů novely alespoň částečně situaci zlepšit. Hlavním smyslem ovšem je přiblížení naší právní úpravy úpravě obvyklé v Evropském společenství a tím učinit drobný, ale přece jenom důležitý krok na cestě k EU.

Těžiště novely je v několika oblastech.

První z nich je zaměstnávání cizinců. Tady mi dovolte, abych krátce zdůraznil hlavní aspekty.

Zaměstnávání cizinců a jejich značný příliv na trh práce v ČR vyžaduje zpřesnění a zpřísnění podmínek zaměstnávání a podrobnější úpravu pro jejich pracovní uplatnění. Zaměstnavatel bude mít možnost zaměstnat cizince jen po předchozím povolení úřadu práce, které bude vydáno na časově omezenou dobu s přihlédnutím k situaci na trhu práce v příslušném regionu, nebude-li na toto místo vhodný uchazeč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP