(pokračuje Volák)

Na to jsem se ptal.

Za druhé jsem se ptal na to, jestli měníme financování škol normativní, jestli přestáváme financovat na hlavu nebo respektive jestli do tohoto normativu zapracujeme i procento nezaměstnaných, které škola vyprodukuje, protože to je řešení, které by nepřímo mohlo nutit školy k tomu, aby se přizpůsobily trhu práce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Volákovi. S faktickou poznámkou se hlásí kolega Exner a řádnou přihlášku mám od ministra školství. Já si myslím, že v duchu zákona o jednacím řádu by měla mít faktická poznámka přednost, protože by měla reagovat na předřečníka, byť si dovedu představit, že je to sporné. Nicméně ministr se hlásí také s faktickou poznámkou, takže teď už má ministr nepochybně přednost. Promiňte, pane poslanče, pan ministr využil jakožto poslanec práva faktické poznámky. Pane ministře, tentokrát máte pouze dvě minuty.

 

Ministr školství ČR Eduard Zeman: Omlouvám se panu kolegovi Volákovi, ale až do mého nástupu neexistovala žádná evidence, kolik produkuje škola nezaměstnaných. V září mým pokynem č. 7 se toto stalo součástí základní školské politiky. To je k otázce č. 1.

K otázce č. 2. Ano, právě já jsem nechal zapracovat do nařízení vlády o financování soukromých škol toto kritérium jako jedno, podle kterého se přidělují procenta.

Nechápu tak trochu smysl té otázky od něho, odborníka znalého této problematiky. Toto všechno přede mnou neexistovalo. Přesně tyto věci, které požaduje, jsem já nechal do toho zapracovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru školství. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí kolega Exner, po něm s faktickou poznámkou kolega Janeček, poté řádně kolega Hofman.

 

Poslanec Václav Exner: Chtěl jsem jen k vystoupení pana poslance Voláka podotknout, že někteří, když jsou v opozičních lavicích tak rádi, by v nich měli klečet. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Exnerovi. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Pan ministr se zmínil o tom, že vypracoval kritérium, aby bylo o každé soukromé škole známo, kolik produkuje nezaměstnaných. Je mi to líto, jsem z oblasti, kde soukromé školy produkují zaměstnané a státní školy nezaměstnané.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Janečkovi. Další faktickou připomínku neregistruji. Nyní může řádně přistoupit k řečništi kolega Hofman. Pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl v podstatě říci to, co řekli přede mnou ministři. Jen k tomu dodám jednu věc. Pánové, já když chodím po úřadech práce, tak se za vás stydím. Umíte se alespoň stydět?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Hofmanovi. Další řádnou přihlášku ani faktickou připomínku do obecné rozpravy nemám, a proto rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli se táži zástupce předkladatele, místopředsedy vlády kolegy Špidly, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Je tomu tak. Žádám ho, aby splnil svoji úlohu. Prosím, pane místopředsedo, můžete hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, debata mě velmi potěšila, protože byla velmi extrémní a velmi zajímavá. Potvrdila jen to, co všichni podvědomně cítíme, že otázka zaměstnanosti je jednou z nejdůležitějších otázek, kterou se musíme zabývat. A to je dobře bez ohledu na to, že pohledy, které na tu věc máme, mohou být velmi odlišné.

Dovolte mi, abych se jen krátce dotkl vyjádření některých předřečníků. Pan kolega Bendl se vyjádřil pohrdavě o nezaměstnaných. V podstatě vyložil nezaměstnanost jako jakousi dobrovolnou akci těch, kteří se snaží unikat zaměstnání, které je tíživé a nepřináší dostatečné uspokojení. Nevzal v úvahu, že nezaměstnanost je ekonomickým jevem, že souvisí se strukturálními změnami ekonomiky, že souvisí s konjunkturálním cyklem a že je to vůbec daleko složitější.

Pan kolega Volák se snažil vyvolat dojem, jako že půl roku sociální demokracie výrazně přispělo k ekonomickým výsledkům České republiky v tomto roce. Chtěl bych mu připomenout francouzského spisovatele Exupéryho, který ve svém románu Válečný letec napsal: "Stíhač nikoho nezabije, pouze zasívá smrt, a když začne téci krev z tepny, je už dávno pryč." Některé vlády už jsou pryč. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní se hlásí k faktické poznámce pan kolega Bendl, ale já jsem ve složité situaci. Rozprava byla uzavřena. Chápu, že to možná není příliš korektní ustanovení jednacího řádu nedat možnost reakce, ale já tu možnost skutečně nemohu dát. Jediné, co je možné přednést, pane poslanče, je návrh na znovuotevření rozpravy, a já bych o tomto návrhu poté nechal hlasovat. Jiná šance podle jednacího řádu není, nicméně opakuji, že to možná není příliš korektní ustanovení jednacího řádu. Návrh na znovuotevření rozpravy nepadá.

Kolegyně a kolegové, ptám se nyní, jestli svého práva chce využít paní zpravodajka. Nikoliv, ale pomůže mi určitě zrekapitulovat návrhy, které padly v rozpravě. Prosím paní kolegyni Páralovou, aby zrekapitulovala návrhy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Máme celkem tři návrhy. První z nich je návrh poslance Bendla na zamítnutí tohoto zákona. Dále je zde návrh na prodloužení lhůty o 20 dní na projednání návrhu a přikázání k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, nejprve vás odhlašuji a žádám všechny o novou registraci. Sděluji vám, že postup hlasování bude takovýto. Nejprve rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu, pak budeme hlasovat - neprojde-li tento návrh - o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a poté, pokud tento návrh bude schválen, budeme hlasovat o prodloužení lhůty o 20 dní.

 

Kolegyně a kolegové, v hlasování pořadové číslo 38 rozhodneme o návrhu poslance Bendla na zamítnutí.

Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 48 poslankyň a poslanců, proti bylo 114.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tak jak to doporučuje organizační výbor a paní zpravodajka Páralová.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39. Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 154 poslankyň a poslanců, proti byli 4.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení o 20 dní, ale ještě předtím se ptám, jestli někdo nenavrhuje jiný výbor, kterému přikázat projednání návrhu. Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 40 rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůty pro projednávání ve výboru o 20 dní.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP