(pokračuje Langer)

Dalším bodem tohoto bloku je odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Eduarda Zemana na interpelaci poslance Miloslava Vlčka ve věci odvolání ředitele Sigmundova Středního odborného učiliště strojírenského Lutín ing. Petra Navrátila.

Interpelace se spolu s odpovědí překládá jako tisk 105. Uděluji v tuto chvíli slovo panu poslanci Miloslavu Vlčkovi, aby vystoupil a zahájil rozpravu k tomuto bodu.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, v písemné odpovědi pana ministra Eduarda Zemana ze dne 2. 10. 1998 na moji interpelaci ze dne 4. 9. 1998 ve věci odvolání ředitele Sigmundova SOU strojírenského v Lutíně ing. Petra Navrátila musím konstatovat, že tato odpověď není vyčerpávající, a proto s ní nemohu souhlasit.

Interpelace byla strukturována do pěti hlavních okruhů a celkem obsahovala 13 jasně formulovaných otázek. Na 7 otázek nebylo reagováno vůbec a na 6 zbývajících otázek jen vágním způsobem bez argumentační opory v zákonech.

Nyní bych se vrátil chronologicky k jednotlivým odstavcům a probral bych svou písemnou interpelaci.

K odst. 1. Za prvé: Tvrzení odůvodňující požadavek vyhlášení konkursu z důvodů tzv. splynutí dvou učilišť nemá oporu v zákoně, neboť zřizovací listinou číslo jednací 24596/1997 - 61 ze dne 24. 6. 1997 nevznikl nový právní subjekt, protože nedošlo k datu jeho vzniku ke změně identifikačního čísla organizace. Jeho vyhlášení proto nastalo bez právního důvodu a mělo patrně účelové pozadí.

Za druhé: K 1. odstavci. Výklad zákona 564 o státní správě a samosprávě ve znění pozdějších předpisů k tržnímu hospodářství, kdy institut konkursního řízení přesouváte na okraj rozhodovacího procesu, nelze přijmout. Hlavním důvodem je skutečnost, že výše uváděný zákon nezmocňuje ministerstvo k jeho způsobu rozhodování, a právě naopak ho zmocňuje pouze tím, že může vycházet z nejlepšího výsledku vzešlého z konkursního řízení, tj. nejvyšší kvality na místo ředitele. Uvítal bych oficiální výklad daného zákona či jeho prováděcí směrnici.

Za třetí: Výčet dalších důvodů, které musí zohlednit ministerstvo u kandidujících ředitelů, tj. dosavadní hodnocení výsledků řízení školy, výsledků ekonomických a koncepčních, a také přihlížet ke stanovisku příslušného školského úřadu, je v přímém protikladu s dikcí vyhlášky MŠMT č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidel jejich činnosti pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění pozdějších předpisů. Tyto důvody porušují objektivnost a regulérnost konkursního řízení.

K odst. 2. Převádění svěřeného majetku, váš odkaz na dostatečnou dobu tří dnů pro předání funkce ředitele, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení číslo jednací 16969/96-42 , čl. 5 odst. 2, je nepoužitelný u škol s právní subjektivitou s ohledem na zásadní skutečnost, že pracovně právní vztahy statutárních orgánů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákoníku práce ve vztahu k ministerstvu. V případě dalšího zkoumání je třeba pracovní řád podrobit příslušnému rozkladu. Předávat majetek v hodnotě přibližně 40 milionů formou čestného prohlášení není dobré řešení.

K pravomocím. Krátce uvádíte, že k výkonu pravomoci v uvedených oblastech zmocňuje organizační řád ministerstva, že je vše v souladu se zákonem. Ovšem neuvádíte se kterým. Vágnost a neudržitelnost tohoto tvrzení byla prokázána 3. 12. 1998 Obvodním soudem pro Prahu 1, kdy odvolání z funkce ing. Petra Navrátila je neplatné. Včasným a seriózním řešením mé interpelace se mohl vytvořit dočasně široký prostor pro smírné vyřešení tohoto zásadního právního pochybení ministerstva, a tak nevytvořit precedens pro několik tisíc případů, kterých od roku 1991 bylo.

Dále uvádíte, že ředitel školy s právní subjektivitou není vůči zřizovateli v pracovně právním vztahu, je v rozporu s poukazem na zákoník práce § 8 odst. 1 a § 27 odst. 4. Rovněž tvrzení, že při jmenování a odvolání ředitelů škol nelze použít § 23, je popřením skutečnosti, že zákoník práce determinuje pracovně právní vztahy, a je v přímém rozporu s dikcí § 272 odst. 1 zákoníku práce. Z vaší strany se jedná o nepochopení tohoto právního řádu.

K odst. 3. Na žádnou ze tří otázek nebylo reagováno. Poznámka: K reagování na nepodloženou otázku týkající se např. ředitele Navrátila. Tvrzení, že pokud se jedná o osobní příplatek, je vše v pořádku a je nenárokovatelný, nelze přijmout, protože v rozporu s předpisy, které jsou uvedeny v metodickém pokynu 107332/1997, nelze bez vydání nového platového dekretu měnit tyto osobní příplatky.

K odst. 4. Na žádnou otázku nebylo odpovězeno.

K odst. 5. K reagování na položenou otázku týkající se tvrzení ministerstva, že jmenovalo na SOU v Lutíně odborníka, o kterém je přesvědčeno, že splní záměry ministerstva. Tady by bylo vhodné porovnat konkursní práce obou uchazečů.

V závěru odpovědi na interpelaci mě ministr žádá o zklidnění mediální bouře s tím, že v kauze Sigmundova SOU Lutín je mediálně nesprávně prezentována. Této žádosti bohužel nemohu vyhovět, protože např. nešťastné vystoupení ministra v pořadu Kotel, kde ing. Navrátila osočil z některých věcí, které mu byly pak položeny v průběhu dalších dnů, v tomto pořadu slíbil, že pokud tomu tak nebude, co uvedl, že zjedná nápravu. Dosud se tak nestalo.

Ještě k osobě stávajícího ředitele SOU Lutín. Já jsem tam upozorňoval na jeho minulost a uplynulo od jeho jmenování několik měsíců a opět nebyla zjednána náprava. V této souvislosti stačí připomenout §51 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. - školský zákon. Cituji: Pedagogickým pracovníkem může být ten, který má odbornou a pedagogickou způsobilost, je občansky bezúhonný a morálně vyspělý.

Z těchto zásadních důvodů, které jsem uvedl, bych navrhl, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení v tomto znění:

Nesouhlas s předloženou odpovědí pana Eduarda Zemana na interpelaci Miroslava Vlčka ve věci odvolání ředitele Sigmundova SOU Lutín ing. Petra Navrátila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo nyní panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP