(pokračuje Langer)

Kolegyně a kolegové, omlouvám se, že jsem hovořil možná trochu déle, než bývá zvykem, nicméně považuji věc za velmi zásadní a vzhledem k odpovědi pana ministra vnitra, kterou považuji za nedostatečnou, si dovoluji navrhnout této Poslanecké sněmovně, aby hlasovala o usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje nesouhlas s odpovědí ministra vnitra na interpelaci poslance Ivana Langra."

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi. Rozprava je otevřena a hlásí se do ní pan poslanec Šulák.

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážení kolegové, vážené kolegyně, poslanci, vážená vládo, vážený pane předsedající. To, co zde řekl pan kolega místopředseda Langer, mě poněkud irituje. Není žádným tajemstvím, že Česká republika je nejzkorumpovanější zemí ve střední Evropě a snad i v Evropě vůbec. (Šum a smích.) Korupce se zejména dotýkala a dotýká procesu privatizace. To, co se odehrálo v České republice, pokud jde o nakládání se státním majetkem, je alarmující a skandální. Proto zřízení koordinační analytické skupiny považuji za velmi opodstatněné a žádoucí. Je celkem jasné, že ti, kdo jsou zodpovědni za bohužel vysokou úroveň korupce a kriminalitu v České republice, jsou nyní zásadně proti těm formám a orgánům vlády k potírání tohoto neblahého jevu a této skutečnosti.

Těmi zodpovědnými jsou bývalé pravicové vlády a bývalá vláda ODS, takže vystoupení pana kolegy Langra mě vůbec nepřekvapuje, a jak jsem zde již jednou řekl, velmi mě irituje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šulákovi.

Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Klas. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, v úvodu, než se začnu zabývat technickou záležitostí tohoto problému, chtěl bych říci prostřednictvím pana předsedajícího směrem k panu poslanci Šulákovi, že v Itálii lidé, kteří rozjeli akci čisté ruce, jsou dneska vesměs ve vězení všichni do jednoho. (Smích a potlesk.) Takže jde pouze o tu míru rozeznat, jak daleko může stát zajít v takovéto akci.

Chtěl bych se velice krátce dotknout některých technických aspektů. Vycházím z toho, že odpověď ministra vnitra České republiky máte před sebou, a proto bych jen technicky upozornil na některé závažné protichůdné nesmyslné nedostatky. Kolega Langer tady citoval zásadní věc, a sice že vzniká poradní orgán poradního orgánu. Už samo o sobě je to velmi komické. Dovolte, abych to doplnil dalšími postřehy, když se hlouběji podíváte na odpověď na interpelaci.

K bodu 1 písm. d) druhý odstavec: KAS komunikuje pouze s VOES, jehož je poradním orgánem. Toto zásadně odporuje tvrzení v prvním odstavci bodu jedna, kde se hovoří o KAS jako poradním orgánu vlády. Je tu tedy otázka, podle kterých zákonných předpisů KAS vznikl. Pan ministr sám si musí uvědomit, na základě čeho a za jakým účelem takto činí, nebo je činěno jeho jménem.

K bodu 1 písm. d) třetí odstavec: Co budou činit členové KAS v případě, že zjistí, že je kdesi v oblasti jejich zájmu páchána trestná činnost? Na základě obsahu tohoto odstavce snad ani nebudou moci iniciovat podání trestního oznámení, pouze dají pánům ministrům na vědomí, že se cosi děje, a oni rozhodnou, zda je, či není zájem cosi podniknout.

K bodu 2 první a druhý odstavec: Je to pouze poradní orgán, jak několikrát v materiálu tvrdí pan ministr, bez pravomocí. Tak se znovu ptám, jako kolega Langr, proč utajovat jeho členy a jejich činnost. Jak za takových okolností mohou vůbec získávat nějaké informace?

K bodu 2 třetí odstavec: Členové KAS jsou zaměstnanci různých státních institucí a zůstávají stále zaměstnanci těchto institucí a zaměstnavatel jim poskytuje nezbytné materiální a technické zabezpečení - a to je paradoxní, neboť v předcházejícím se píše, že jejich činnost a totožnost bude utajena. Jak si pan ministr vnitra představuje práci těchto lidí v utajení? Budou potajmu telefonovat, šifrovat své datové soubory v počítači, případně načerno používat svůj služební automobil v zájmu činnosti KAS?

Závěrem mi dovolte pouze pár poznámek. V celém materiálu chybí jakákoliv zmínka o kontrole a přímé odpovědnosti kohosi za činnost KAS. Na základě odpovědi na interpelaci lze říci, že se jedná v případě vytvoření KAS o infiltraci jakýchsi "utajených agentů", kohosi, nevíme, zda celé vlády, nebo některého ministra, do různých míst orgánů a institucí státní správy, kteří budou utajeni nejen svým spolupracovníkům, ale i svým nadřízeným, a jejich jediným úkolem bude shromažďovat a donášet informace ze svého okolí tomu, kdo je zaangažoval do této činnosti. Nebylo to tady již dříve? Otázka zní: Komu ku prospěchu?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Klasovi.

Rozprava je otevřena a právě se do ní hlásí pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslane, můžete hovořit

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane místopředsedy vlády, dámy a pánové, dovolte mi také učinit několik poznámek. První poznámka směřuje k poslancům, kteří natolik věří argumentům a světům, které svými argumenty v předvolební kampani vytvářejí, že nakonec vůbec nejsou schopni akceptovat fakta.

Zazní-li v této sněmovně výrazy "nejzkorumpovanější země ve střední Evropě a v Evropě vůbec", tak to jsou velmi vážné výrazy. Velmi vážné výrazy, které je třeba podložit faktem. Jsou fakta na stole v této věci? Jsou srovnávací tabulky, které srovnávají korupce v jednotlivých evropských, nejen tedy středoevropských zemích? Ano, dámy a pánové, jsou. Jsou k dispozici údaje OECD, jsou k dispozici údaje Světové banky, jsou k dispozici údaje nedávno publikované Ministerstvem financí Spojených států amerických, jsou k dispozici údaje i nevládních organizací, jako je např. Transparency International. Co nám říkají tyto údaje?

Vřele doporučuji, aby ti poslanci, kteří vypouštějí tato nehorázná a neuvěřitelná tvrzení, si je přečetli. Ukazují, že jsme spolu s Maďarskem nejméně zkorumpovanou zemí ve střední Evropě. Ukazují, že i některé členské země Evropské unie podle těchto nezávislých údajů mají vyšší úroveň korupce než Česká republika. Například Řecko, Belgie a Itálie. Ano, pánové, jsou to údaje Transparency International, jsou to údaje Světové banky, jsou to údaje Ministerstva financí Spojených států amerických. Je potřeba vycházet z těchto faktů, ne z laciných volebních sloganů. Volební kampaň, dámy a pánové, skončila vloni v létě. Nyní seriózně pracujeme a pracujme se seriózními fakty. (Zleva šum a pokřikování "Ty bláho".)

Za druhé, co se týká koordinační analytické skupiny. V tisku proběhla jména některých lidí, kteří pracují v této koordinační analytické skupině výboru na ochranu ekonomických zájmů, kterou já přezdívám jako "čeku". Proběhla tam jména, která působí velmi podivným dojmem. Chtěl bych připomenout mnohým kolegům, kteří zde seděli před volbami, interpelace, které tady probíhaly minulý rok na jaře vůči ministru vnitra, ministru spravedlnosti v otázce nejmenovaného vysokého představitele státního zastupitelství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP