(pokračuje Gongol)

Z vlastní praxe totiž vím, že udělování pokut není příjemnou záležitostí pro sankcionovaný subjekt, ale ani pro toho, kdo pokutu uděluje. Protože tento návrh má jistě své racionální zdůvodnění, doporučuji jej propustit do druhého čtení, kdy jej bude možno upravit pozměňovacími návrhy. Doporučuji tento návrh k projednání v rozpočtovém a hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji. Končím tedy obecnou rozpravu.

Ptám se navrhovatele i předkladatele, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Pan ministr Grégr chce přednést závěrečné slovo. Udílím mu slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, i když se jedná celkem o jednoduchý návrh novely, chtěl bych tady odpovědět panu poslanci Gongolovi na jeho připomínky, pokud se týká vybírání pokut, jejich výše a navýšení počtu pracovníků.

Při vybírání pokut, tj. článek 1 odst. 12, dochází ke změně v tom, že pokud ji vybírá a vymáhá Český báňský úřad, tím bylo reagováno na zásadní připomínku Ministerstva financí, které vyžadovalo, aby byla dodržena zásada zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podle této normy vybírá a vymáhá vždy ten, kdo pokutu uložil. Takže pouze respektujeme vlastně charakter zákona ČNR č. 337/1992 Sb.

Pokud se týká navýšení počtu pracovníků - navýšení v tomto případě, jaksi v návaznosti na to, co jsem teď řekl, je nezbytné, protože do současné právní úpravy vymáhal a vybíral pokuty finanční úřad. Proto je potřebné přijmout pracovníky pro agendu vybírání pokut. Ale chtěl bych zde upozornit, že celý Český báňský úřad má pro celou státní báňskou správu v současné době pouze dvě účetní. O navýšení, jak je v předkládací správě popsáno, bude rozhodováno až podle efektu této novely pro státní rozpočet. Čili může tam být pět, může tam být deset zaměstnanců, ale je to věc, která vlastně bude respektována až v rozpočtu příštího roku.

A potom, pokud se týká výše pokut, s tím, že nebyla využita ani dosavadní limitní sazba, takže to je zcela pochopitelné, protože samozřejmě ten, kdo ukládá pokutu, většinou váhá využít 100% výše, 100% hranici udělované pokuty. Myslím si, že i v nových tarifech, v nových sazbách nebude využívána plná sazba, ale přispěje to k tomu, že ukládané pokuty se zvýší a budou odpovídat míře rizika a míře zavinění.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru průmyslu a obchodu a registruji přihlášku k závěrečnému slovu pane poslance Rudolfa Tomíčka, který je zpravodajem pro prvé čtení k tomuto návrhu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, paní přesedající. Já bych chtěl jenom - moje úloha je velice jednoduchá, protože nezazněl žádný návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení k přepracování. Chtěl bych jenom, protože to tady nezaznělo a vycházím z rozhodnutí č. 12 předsedy Poslanecké sněmovny o přikázání výborům, kde se hovoří o tom, že tato novela byla přikázána výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tedy bych chtěl, aby skutečně i o tom bylo hlasováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, o tom samozřejmě bude hlasováno, dokonce jako o návrhu základním, a návrhy, které přednesl pan poslanec Gongol, to znamená na přikázání výboru rozpočtovému a hospodářskému, budou návrhy rozšiřující.

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na zamítnutí ani návrh na vrácení, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání. Jak již bylo řečeno, předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan poslanec Gongol navrhl přikázat výboru rozpočtovému a výboru hospodářskému. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

V hlasování pořadové číslo 48 rozhodneme o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 152 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 49 rozhodneme o návrhu pana poslance Gongola na přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 se z přítomných 181 pro vyslovilo 71, proti 51. Tento návrh nebyl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 50 rozhodneme o návrhu pana poslance Gongola na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 pro vyslovilo 103 a 32 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru hospodářskému. Tím jsme projednali tento bod. Děkuji navrhovateli i předkladateli.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb.,
o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 110/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 110. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Ivan David. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, důvodem pro předložení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je snaha v co možná největší míře přizpůsobit stávající právní úpravu dané problematiky právu Evropské unie a odstranit nedostatky, které se při aplikaci stávajícího zákona v praxi objevily a na které zpracovatele, kterým bylo vedle Ministerstva zdravotnictví vzhledem k problematice veterinárních léčiv také Ministerstvo zemědělství, upozornila odborná veřejnost.

Návrh novely zákona se týká zejména - týká se tedy asi šesti hlavních oblastí kromě drobných změn - týká se zejména: výjimek z registrace léčivých přípravků vyhrazených léčiv, zařízení transfuzní služby, klinického hodnocení humánních a veterinárních léčiv, tedy tzv. správná klinická praxe, lékárenství, registrace léčivých přípravků, vybavování pacientů léky při poskytování zdravotní péče a je odstraněn věkový limit pro osoby, jimž může být lék vydán.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP