(pokračuje M. Zeman)

Tento závěrečný krok by měl být podle předběžné domluvy koordinován ve všech třech přizvaných zemích a mělo by k němu dojít ve stejný den.

Za druhé. Po ukončení ratifikačních procesů dojde za účasti ministrů zahraničních věcí České republiky, Maďarska a Polska ke společnému předání těchto listin v depozitáři smlouvy, kterým jsou - jak jistě víte - USA, čímž se tři přizvané země stanou oficiálně novými členskými zeměmi NATO.

Za třetí. Pravděpodobně den poté - ale o tomto dni ještě jednáme - budou v bruselském sídle aliance za účasti premiérů těchto tří zemí slavnostně vztyčeny vlajky tří nových členských zemí a předpokládá se, že součástí programu bude i vystoupení těchto tří premiérů na jednání Severoatlantické rady.

Za čtvrté. V prostorách Pražského hradu se dne 13. března uskuteční ples Ministerstva obrany, nad kterým převzal záštitu pan prezident.

Za páté. Do aktivit v rámci oslav vstupu České republiky do NATO lze zahrnout i připravovanou návštěvu generálního tajemníka NATO Javiera Solany v České republice, která se na pozvání předsedy vlády České republiky má uskutečnit ve dnech 24. až 25. 3. tohoto roku. V rámci návštěvy by kromě přijetí u pana prezidenta měl pan generální tajemník jednat i s ministry zahraničních věcí a obrany a s vedením obou komor parlamentu. V průběhu této návštěvy se zvažuje uskutečnit ve Vladislavském sále Pražského hradu slavnostní shromáždění za účasti pana prezidenta, vlády České republiky, poslanců, senátorů a dalších hostů, na kterém kromě pana prezidenta přednese projev také Javier Solana.

Za šesté. Vyvrcholení oslav 50. výročí NATO a vstupu České republiky do NATO se uskuteční na washingtonském summitu NATO ve dnech 23. až 25. dubna tohoto roku, kterého se kromě pana prezidenta zúčastní i ministr obrany a ministr zahraničních věcí.

23. dubna se na Staroměstském náměstí v Praze uskuteční den otevřených dveří Armády České republiky, v jehož rámci se kromě jiného připravuje i projekce přímého satelitního přenosu ze summitu NATO na velkoplošnou obrazovku. V součinnosti s Českou televizí je v době washingtonského summitu připravován projekt telemostu Washington - Praha - Brusel, který by měl mapovat průběh celého summitu. Dále bude v Sále architektů na Staroměstské radnici uspořádána výstava u příležitosti vstupu České republiky do aliance a 50. výročí vzniku NATO. Dne 24. dubna se v četných posádkových městech Armády České republiky připravují dny otevřených dveří s programem.

Za sedmé. V souvislosti s akcemi u příležitosti vstupu České republiky do NATO je třeba zmínit i veletrh, jehož zkratka je IDET 99, který se uskuteční ve dnech 4. až 7. května 1999 v Brně a který bude největším veletrhem obranných technologií v Evropě. Nad veletrhem převzal záštitu kromě čtyř zde již zmiňovaných ministerstev i výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednou z priorit veletrhu by měla být kromě podpory bezpečnostní politiky státu i podpora koncepce výstavby ozbrojených sil Armády České republiky, což je v roce vstupu České republiky do NATO i jednou z priorit vlády České republiky. V průběhu veletrhu se v Brně uskuteční výjezdní zasedání průmyslové poradní skupiny NATO za účasti národních ředitelů pro vyzbrojování členských států NATO.

Za osmé. Do aktivit souvisejících se vstupem České republiky do NATO mimo jiné patří i slavnostní přijetí nositelů grantů NATO na Ministerstvu zahraničních věcí, vydání české verze časopisu NATO REVIEW, vydání poštovní známky s tematikou vstupu České republiky do NATO, která bude vydána v den vstupu České republiky do aliance - takže jste-li filatelista, pane poslanče, zajisté si rád tuto známku zakoupíte -, dále vydání telefonních karet s tematikou vstupu České republiky do NATO, vydání vzdělávacích videokazet s tematikou NATO, vydání zvláštní přílohy o NATO v Učitelských novinách, podpora vydání nové české verze příručky o NATO a další akce.

Chtěl bych neskromně doufat, že jsem vás, pane poslanče, svou obsáhlou odpovědí uspokojil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi a ptám se pana poslance Lobkowicze, zda si přeje přednést doplňující otázku. Přeje, udílím mu tedy slovo na jednu minutu.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, já jsem velmi spokojen s rozsahem akcí, které jsou plánovány u příležitosti vstupu do NATO, nicméně konstatuji - jestli jsem dobře poslouchal - že z celého tak velkého rozsahu pouze dvou akcí by se měly v nějaké konkrétní podobě zúčastnit naše ozbrojené síly. Doporučuji, aby tento počet a rozsah účasti našich ozbrojených sil byl pokud možno zvýšen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pokud si přeje pan předseda vlády odpovědět na doplňující konstatování, udílím mu slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, poslouchal jste špatně, ale nic si z toho nedělejte, to se v politice občas stává. Ozbrojené síly se nezúčastní pouze dvou akcí. Účastní se několika desítek akcí, které jsem vyjmenoval. Jestliže např. dny otevřených dveří budou konány v každém posádkovém městě, pak se mnou jako bývalý ministr obrany zajisté budete souhlasit, že posádkových měst je více než dvě.

Kromě toho bych rád připoutal vaši pozornost na mnou již zmíněný ples ozbrojených sil Armády České republiky, což je rovněž akce, které se Armáda ČR zúčastní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády Miloši Zemanovi a uděluji slovo panu poslanci Petru Marešovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby přednesl interpelaci ve věci přechodu infosystému na rok 2000. Připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní předsedající, pane premiére, já budu ve své otázce velice stručný a ušetřím tak část času, který překročil můj stranický kolega pan Lobkowicz.

Čtrnáctého ledna jsem na tomto místě interpeloval pana premiéra a položil jsem mu několik otázek o připravenosti vlády České republiky na přechod informačních sítí na rok 2000. Kromě jiného jsem mu tehdy položil otázku, zda existuje časový harmonogram konkrétních kroků k zajištění přechodu těchto sítí, a pokud ano, chtěl jsem vědět, jaký bude jejich sled.

Pan premiér mě tehdy odpověděl - dovolím si ho citovat: "Pane poslanče, když si počkáte 20 sekund, a poprosím pana předsedajícího o tuto minimální toleranci, doufám, že ve svém pověstném kufříku tento materiál vyšťárám." Pokud si pamatujete, vážené kolegyně, vážení kolegové, trvalo to trochu déle než 20 vteřin, což pochopitelně vůbec nevadí. Problémem ovšem bylo, že v materiálech, které jsem po 20 minutách dostal, žádný časový harmonogram konkrétních kroků nebyl.

Vím, že se v tuto chvíli dostávám do situace, kdy se blížím tomu nudnému patronovi Catonovi staršímu, který proslul tím, že měl pouze jeden nápad, který opakoval v římském Senátu stále dokola, ale i mně, pane premiére, nezbývá nežli zeptat se znovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP