(pokračuje Mareš)

Existuje již časový harmonogram konkrétních kroků k zajištění přechodu informačních sítí na rok 2000, a pokud ano, pak jaký bude jejich sled a kdy budou učiněny?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Petru Marešovi a udílím slovo předsedovi vlády k odpovědi na tuto ústní interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na tuto otázku jsem minule odpovídal nejen panu poslanci Marešovi, ale i panu poslanci Paynovi. Mohu vás tedy informovat o tom, že v onom pověstném kufříku byly dokonce i sledy kroků prováděných na úrovni jednotlivých ministerstev, protože podklady byly zpracovány jednotlivými ministerstvy.

Nicméně za těch tuším 14 dní nebo tři neděle vznikly nové informace, které rovněž zahrnují harmonogram. Informoval jsem tehdy pana poslance Mareše, že do 31. ledna t.r. vláda ustanoví tzv. Národní koordinační středisko pro řešení problému roku 2000, přesněji řečeno možnosti zhroucení počítačových systémů při přechodu na toto datum. Chtěl bych vám sdělit, že tento úkol vláda nesplnila, protože ho splnila o den později, a to 1. 2. 1999. Za toto jednodenní zpoždění se upřímně omlouvám. Prvního února 1999 na svém pravidelném zasedání pověřila Úřad pro státní informační systém funkcí národního koordinačního střediska s celostátní působností a jmenovala jeho prozatímního ředitele ing. Karla Berku národním koordinátorem pro řešení problému roku 2000. Usnesení vlády i příloha k němu je na internetu.

Dále bych vás rád v rámci odpovědi na vaši otázku po harmonogramu informoval, že dalším krokem je to, že členové vlády a vedoucí ústředních orgánů státní správy mají jmenovat resortní koordinátory, kteří budou právě ve spolupráci se zmíněným národním koordinátorem řešit příslušné otázky v rámci příslušného resortu. Protože naše vláda tento problém zdědila po svých předchůdcích bez jakéhokoli rozpracování, stanovili jsme - a to je opět odpověď na otázku po harmonogramu - pro tento úkol termín vskutku šibeniční, to je do 28. 2. 1999.

V rámci toho má být zpracován národní program pro řešení problematiky roku 2000 a národnímu koordinátorovi zde byla uložena lhůta 15 dnů, opakuji 15 dnů, právě proto, že jsme našli v příslušných resortech či institucích vymetené šuplíky a nebylo tam nic, bohužel, z čeho bychom se mohli odrazit. To znamená, že toto jsou kroky, které za tři týdny, jež uplynuly od interpelace pana poslance Payna i vás na totéž téma, se staly jako věci nové.

I já mám někdy, pane poslanče, inklinaci tvrdit, že Kartágo musí být zničeno, i když bych si nepřál, aby byly zničeny naše počítače. Ale vzhledem k tomu, že příslušné termíny jsou termíny tohoto měsíce, myslím, že budete-li mít zájem, velice rád vám zařídím osobní kontakt s národním koordinátorem, který by vás měl nejpozději 28. února t.r., tedy v den uzavření úkolů, které mu byly uloženy, seznámit s podrobnostmi, a to i s podrobnostmi na úrovni jednotlivých resortů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Mareše, zda si přeje přednést doplňující otázku. Je tomu tak, udílím mu k této otázce slovo.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní předsedající, pane premiére, já jsem velmi rád, že časové termíny, které jste si stanovili ve vládě, jsou tak šibeniční, jak jsou. Ony skutečně jsou šibeniční. Jen doufám, že k seznámení se s harmonogramem konkrétních kroků nebude třeba pouze osobního kontaktu s člověkem, který je ve vládě zodpovědný jako nejvyšší koordinátor, ale že s ním budou seznámeni i uživatelé naší počítačové sítě, nejen tedy poslanci. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Marešovi. Vidím, že předseda vlády již nebude reagovat. Udílím tedy slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který byl vylosován jako pátý v pořadí s interpelací ve věci poklesu nezaměstnanosti v okrese Chomutov.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Chtěl bych se zabývat možnostmi poklesu nezaměstnanosti v okrese Chomutov, abych to upřesnil. Vážený pane premiére, v Hospodářských novinách 29. 1. byla v článku "ČEZ reviduje investiční akce" uveřejněna zpráva o úvahách nového vedení naší elektrárenské společnosti ČEZ ukončit projekt retrofitu uhelné elektrárny Tušimice I na Chomutovsku. Za jiných okolností by mnozí občané regionu, zejména ekologičtí aktivisté, tuto zprávu uvítali, v současných podmínkách ale vyvolala zděšení.

Okres Chomutov se počtem nezaměstnaných trvale řadí k nejvíce postiženým okresům, bývá na druhém až třetím místě. Celkové procento nezaměstnanosti k 31. 12. - 14,79 % - je pouhým průměrem. Ve Vejprtech je nezaměstnanost 17,34 %, v Jirkově 17,57 %. Zatímco za posledního půl roku nezaměstnanost v okrese vzrostla o 2,36 % , za měsíc leden 1999 odhaduje Úřad práce Chomutov nárůst nezaměstnanosti o další 1 % a ani v dalších měsících nelze očekávat zlepšení. Z Válcoven trub byla k 28. 1. dána výpověď dalším 250 zaměstnancům, nejbližší dosud fungující podnik Železárny Chomutov se dostal do odbytových problémů a je připravováno převedení části výroby mimo region.

Ptám se, jestli je možné pro zmírnění negativního vývoje na Chomutovsku přijmout minimálně následující opatření:

1. Realizace rekonstrukce elektrárny Tušimice  I v původním rozsahu a v termínech s maximálním využitím pracovních sil regionu.

2. Zainteresování firem působících v regionu na udržení každého pracovního místa a na vytváření dalších pracovních míst nad rámec běžné agendy.

3. Pomoc Klášterci nad Ohří a Chomutovu při budování podnikatelských zón. V Klášterci nad Ohří v současné době se jedná o 13 mil. Kč na rozvoj podnikání, nákup pozemků v podnikatelské zóně a 50 mil. Kč z prostředků určených pro rozvoj podnikatelských zón a výstavbu inženýrských sítí. V Chomutově se jedná cca o 55 mil. Kč.

4. Urychlené provedení rekonstrukce budovy č. 427 pro potřeby Okresního soudu v Chomutově a zajištění naplnění tabulkových stavů soudců včetně odpovídajícího technického vybavení.

5. Umožnění využívání železničního hraničního přechodu ve Vejprtech i pro nákladní dopravu.

Ptám se tedy, pane premiére, zda vláda s realizací těchto i dalších opatření počítá a v jakém časovém horizontu. Situace je kritická. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a udílím slovo předsedovi vlády k odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, především bych rád upřímně, nikoli ironicky, poděkoval panu poslanci Kohlíčkovi za to, že mi dva dny předem poskytl písemný text své ústní interpelace. Myslím, že je to projev jistého gentlemanství, protože z oněch jednovětých anotací musí být někdy člověk věštec, aby se dověděl, co tím vlastně básník míní. Zde jsem tedy měl možnost vyžádat si podklady. Jednak nejenže na tuto interpelaci odpovím teď, ale odpovím i písemně, protože v jednom případě, to znamená v případě budovy Okresního soudu Chomutov a doplnění tabulkových míst, se mi tyto podklady nepodařilo získat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP