(pokračuje Beneš)

Toto pojištění se týká všech vozidel provozovaných obcemi, samozřejmě i jimi zřízených rozpočtových organizací včetně samozřejmě státních rozpočtových organizací. Určitou tragédií je, že se to týká i aut hasičských dobrovolných sborů. Zde dokonce došlo k takovému paradoxu, že základní sazba se násobí koeficientem 1,5. Takže uvedu příklad, protože tento problém se týká především těch středních nebo středně velkých obcí.

Uvedu dva příklady: Jeden se týká krásné obce na Vltavě Krásné Koruny, kde mají Pragu V3S, kde základní sazba je 9 240 x 1,5 = 13 860 Kč plus - protože za stříkačku je také sazba - 96 Kč za stříkačku. Škoda 1203 - základní sazba 2 24 x 1,5 = 3 86 Kč. V sousední obci, také krásné, malebné, pod Kletí - (předsedající P. Buzková: Pane poslanče, čas.) - mají dvě auta a dohromady platí 19 800 Kč. Četl jsem noviny a vím, že jste hovořil o tom, že to chcete řešit, čili se chci, pane ministře zeptat, jak to chcete řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo k odpovědi ministru financí Ivo Svobodovi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Dříve než zodpovím tuto konkrétní interpelaci, chtěl bych konstatovat, že stejně budu reagovat na interpelaci pana poslance Paulíka, je-li přítomen, paní poslankyni Müllerovou, pana poslance Šustra a pan Nečas není přítomen, čili jedna odpověď na pět interpelací, maximálně. Ta odpověď bude trochu delší, protože v podstatě shrnuje stav, který si myslím, že není hoden moderního evropského státu. Také budu konstatovat, co naše vláda nejen hodlá učinit, ale činí v této věci. Interpelace se týká dlouho diskutovaného a do současné doby žádnou předchozí dobou nedořešeného problému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Ministerstvo financí zpracovalo a předložilo vládě k projednání návrh zákona, který zcela zásadním způsobem mění současný nevyhovující systém a provozování tohoto pojištění. Jednání o tomto návrhu zákona vláda přerušila a v současné době probíhají některé úpravy návrhů zákona, směřující k odstranění některých rozdílných stanovisek na způsob evidování a kontrolu plnění povinností ukládaných vlastníku vozidel navrhovaným zákonem. Tyto úpravy by měly být velmi brzo dokončeny, tak aby vláda mohla co nejdříve tento návrh projednat a předložit do Parlamentu ČR.

Mohu konstatovat, že budoucí čas zmíněný o onom doprojednání se stal během dneška časem minulým, eventuální nejasnosti, týkající se některých záležitostí ve vztahu k registru motorových vozidel, byly vyjasněny, takže návrh bude předložen do vlády jako bezrozporný. Doufám, že toto nebylo to jediné, co minulým vládám zabránilo tento zákon předložit. Jistě byly důvody důležitější. Nicméně do přijetí nové právní úpravy, snahou vlády je zavedení nového systému pojištění od roku 2000, je v platnosti stávající systém tzv. zákonného pojištění.

Je třeba blíže vysvětlit způsob vzniku a provádění. Pojištění vzniká ze zákona, to jest bez uzavření pojistné smlouvy, na základě uvedení vozidla do provozu, čili vozidlo je chápáno jako pojištěné v den uvedení do provozu. Umožňuje to ustanovení § 789 občanského zákoníku. Dané zákonné pojištění tak vzniká na základě ustanovení § 14 zákona 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Pro vznik pojištění, tzn. plnění ze strany pojišťovny ve prospěch poškozeného v případě, že vznikne nárok - a není vůbec důležité, jestli držitel vozidla, tedy osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel, splnil svou povinnost zaplatit stanovené pojistné, tzn., že každý provozovatel i každý řidič vozidla - což nemusí být totožné osoby - jsou pojištěni pro případ, že provozem tohoto vozidla způsobí škodu, za kterou odpovídají jiné osobě podle občanského zákoníku, v případě řidiče podle § 420, v případě provozovatele podle § 427 a následujících. Říkám to proto, abych zdůraznil rozsah pojistné ochrany, dané tímto pojištěním odpovědnosti. Tato pojistná ochrana zahrnuje škody na životě a zdraví a na majetku včetně ušlého zisku, které utrpěly třetí osoby provozem vozidla, a to nejen tehdy, byla-li příčina škody v jízdě vozidla, ale i za jiných okolností, které s provozem vozidla souvisejí.

S ohledem na tuto právní formu pojištění ovšem tento systém není vystaven působení tržního prostředí a jako jakási "státní zakázka" je vykonáváno státem určenou pojišťovnou, v případě tohoto zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla Českou pojišťovnou, akciovou společností se sídlem v Praze, a to v rozsahu a za podmínek včetně sazeb pojistného určených vyhláškou Ministerstva financí, k jejímuž vydání je toto ministerstvo zmocněno ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 180/91 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v loňském roce kontrolu. Podotýkám, že to nebyla kontrola za rok 1998, ale za léta předchozí, zaměřená na hospodaření s prostředky daného zákonného pojištění odpovědnosti. Mezi jiným se zjištění tohoto úřadu týkalo i problematiky placení pojistného za vozidla rozpočtových organizací, okresních úřadů, obcí a těmito subjekty zřízených rozpočtových organizací. Ministerstvu financí bylo vytýkáno, že za tato vozidla neplatí pojistné, nýbrž pojišťovně uhrazuje pouze náklady spojené s likvidací škod způsobených těmito vozidly, a to formou zúčtovatelné zálohy. K tomu tehdy ovšem Ministerstvo financí vedla jednak snaha o hospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu, kdy úhrada nákladů na pojistné plnění za škody způsobené vozidly státu, u kterého je nezpochybnitelná schopnost dostát svým závazkům, je považována za hospodárnější výdaj než úhrada pojistného a současně byl takový postup vynucen neznalostí skutečného počtu a struktury vozidel parku výše uvedených subjektů - podotýkám v době kontroly, nikoliv nyní.

Tato skutečnost je zmíněna ve výše uvedeném protokolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo financí se ve svém vyjádření ke kontrolnímu protokolu NKÚ přihlásilo k tomuto nálezu a uvedená zjištění využije v souvislosti s přípravou na zavedení nového, tj. soukromého neboli smluvního systému pojištění dané odpovědnosti. Tato kontrolní zjištění NKÚ vedla Ministerstvo financí v době přípravy novely vyhlášky č. 492/91 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ke sjednocení stávající praxe a legislativní úpravy placení pojistného za vozidla, která jsou provozována orgány nebo organizací, jejichž příjmy jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu, okresním úřadem nebo rozpočtovou organizací řízenou okresním úřadem, čili vozidla, za která stát z povahy státu jakožto subjektu ručí neomezeně, jakož i za jiné škody.

Legislativně tato změna je obsažena ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323 z roku 1998 Sb., kterou byla novelizována zmíněná vyhláška č. 492, a tato novela vstoupila v účinnost dne 1. 1. 1999. Podle této vyhlášky bude Ministerstvo financí České pojišťovně hradit nadále pouze náklady na pojistná plnění a náklady spojené s vyřizováním pojistných událostí za škody způsobené provozem vozidel státních orgánů a organizací, jejichž příjmy a výdaje jsou i příjmy a výdaji státního rozpočtu, a okresních úřadů a jejich rozpočtových organizací. Tato změna znamená nepřímou novelu vyhlášky č. 205 1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, kde se v § 54 hovoří, že výdaje za dané zákonné pojištění rozpočtových organizací, okresních úřadů a obcí, uhrazuje ministerstvo financí. V současné době připravuje mimo jiné Ministerstvo financí i návrh paragrafovaného znění nových rozpočtových pravidel včetně prováděcího předpisu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP