(pokračuje Ivo Svoboda)

Tento návrh má být vládě předložen k projednání do konce března letošního roku a tyto legislativní změny pak zajistí soulad s výše uvedenou vyhláškou 323.

Od letošního roku nebo v letošním roce tedy nebudou uhrazovány náklady na toto pojištění vozidlům obcí a jimi zřízených rozpočtových organizací a stejně jako všechny, tj. i státní příspěvkové organizace jsou povinny uhradit v rámci svých nákladů stanovené pojistné v termínu do konce letošního února. Z výše uvedeného vyplývá, že obce jsou povinny uhradit stanovené pojistné i za vozidla dobrovolných hasičských sborů. Podle § 22 odst. 2 písm. l) výše uvedené vyhlášky č. 492, ve znění vyhlášky č. 321/1997 Sb., se za motorové vozidlo s právem přednostní jízdy, s výjimkou sanitního vozu, za který se platí pojistné podle písm. d), se platí pojistné ve výši jedenapůlnásobku příslušné sazby.

Toto řešení plně odpovídá vztahům mezi rozpočtem obcí a státním rozpočtem, které jsou upraveny zákonem o státním rozpočtu. Zákon o rozpočtových pravidlech v § 21 stanoví, že rozpočet obce je se státním rozpočtem spojen pouze dotačním vztahem. To znamená, že dosavadní praxe spočívající v úhradě nákladů…, teď se musím omluvit, protože mi chybí poslední list. Prosím o krátké přerušení, protože závěr bude zdrcující. (Odchází do lavice.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: List byl nalezen, takže můžeme pokračovat.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Ukazuje se, že těch pět připravených odpovědí opravdu nebylo plně identických. Vzal jsem tu první, omlouvám se vám, byl jste poškozen nepřímo.

…v úhradě nákladů na zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla za vozidla obcí a jejich rozpočtových organizací byla nesystémová a v rozporu se zákonem stanoveným vztahem mezi státním rozpočtem a rozpočtem obcí.

Takže toto je právní vztah. Samozřejmě ministerstvo vnímá velmi intenzivně situaci, do které se dostávají konkrétní dobrovolné hasičské sbory, kde zvýšená sazba je zpravidla - neříkám, že vždy - spojena s poměrně nízkým ročním kilometrovým proběhem a z toho plynoucím snížením rizika vzniku škody třetí osobě, a to i za předpokladu, že vozidla jezdí za využití práva přednosti v jízdě. Ministerstvo financí se tímto problémem zabývá a velmi intenzivně hledá řešení, jak - byť nesystémově a jednorázově, s ohledem na připravovaný zákon o transformaci zákonného pojištění odpovědnosti - určitým způsobem těmto hasičským sborům, resp. financování těchto hasičských sborů pomoci. Ale bylo by předčasné, kdybych už nyní uváděl jakékoliv detaily. Jediné, co mohu říci, je, že vynaložíme veškeré úsilí na to, abychom našli cestu, jak alespoň změkčit dopad kombinace jakéhosi souběhu dvou archaických vyhlášek kombinovaných s archaickým modelem pojištění.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí a dávám slovo k doplňující otázce panu poslanci Benešovi.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane ministře, vy jste hovořil vlastně spíš k těm ostatním tázajícím. K mé otázce jste se vyjádřil až nakonec, že mi na ni zatím neodpovíte. Chtěl bych jen říci, že v těchto konkrétních případech je to 110 až 150 Kč za kilometr díky této sazbě. Jenom bych chtěl upozornit, že při ortodoxním výkladu, tak jak byla vaše odpověď sestavena, by to mohlo znamenat, že doprovodní hasiči v případě, že zasáhnou na státním majetku a úspěšně něco uhasí, pak pošlou fakturu státu, protože pak by bylo opravdu striktně odděleno hospodaření obcí.

Chtěl bych se vás spíš zeptat, jestli si nemyslíte, že toto by se dalo řešit trochu selštějším rozumem, tedy osvobozením požárních, resp. vozidel, která slouží výhradně pro požární sbory, resp. pro hasiče.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má ministr financí.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Pokusím se být maximálně stručný. Zřejmě Ministerstvo financí používá tutéž analýzu co vy, protože se v nákladech na kilometr lišíme velmi málo. Možná vaši přátelé zaokrouhlují operaci dříve než my, ale v podstatě máme táž data. Snad je o to jasnější důvod, proč se tímto problémem zabýváme jako problémem skutečným, a nikoliv problémem v řádu oněch částek, o které se jedná. Myšlenka fakturovat státu hašení požáru na jeho majetku je zajímavá, ale obávám se, že nenajde valného sluchu, protože myslím, že nemá oporu v zákoně.

Otázka osvobození vozidel v tomto modelu určité třídy je trochu riziková, protože zákonné pojištění je v podstatě veřejnoprávní model jednoho velkého pytle, kam se každý rok něco nasype nebo nenasype, pojišťovna něco zaplatí nebo nezaplatí, a naším cílem bylo mimo jiné při novelizaci vyhlášky dosáhnout toho, aby všichni poplatníci, jeden vedle druhého, některý méně, jiný více, nemuseli na toto zákonné pojištění doplácet. Ale je možné, že příliš rigidním postupem v této specifické věci došlo k situaci, kterou jsem přesvědčen, že vyřešíme ve velmi krátké době.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí panu Ivo Svobodovi.

Nyní udílím slovo paní poslankyni Aleně Svobodové, která byla vylosována jako šestá, k položení interpelace na ministra školství Eduarda Zemana ve věci uzavření Základní školy ve Spešově. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Paní předsedající, vážená sněmovno, moje vystoupení bude velmi stručné. Vzhledem k tomu, že záležitost náhlého uzavření Základní školy ve Spešově z důvodu havarijní situace je velmi akutní, pan ministr se již s celou situací seznámil a přislíbil finanční zajištění opravy školní budovy. Za tento přístup k řešení situace mu velmi děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, mohu chápat, že to v zásadě bylo konstatování o vyřešení problému ještě před přednesením interpelace a že nečekáte odpověď? (Ano.) Pan ministr si nepřeje nic dodávat? Nepřeje. Děkuji.

Udílím tedy slovo paní poslankyni Evě Dundáčkové, která byla vylosována jako sedmá, k přednesení interpelace na ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci způsobu vzniku KAS.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane ministře, obracím se na vás nejenom jako na ministra spravedlnosti, ale také advokáta, který se proslavil obhajováním disidentů bývalého komunistického režimu, a jako někdejšího předsedu Nejvyššího soudu České republiky. Podotýkám, že jsem patřila a patřím k těm, kteří se upřímně radovali z tehdejšího vašeho jmenování do čela Nejvyššího soudu, tedy na osobu s vytříbeným právním cítěním, a prosím, abyste mi odpověděl na otázky, které mě znepokojují.

Byli státní zástupci, kteří jsou členy koordinační analytické skupiny, přiděleni k Ministerstvu spravedlnosti na základě vašeho skutečného rozhodnutí, tedy na základě vašeho návrhu? Skutečně dál vykonávají i povinnosti vyplývající z jejich funkce v resortu? Pokud ano, nespatřujete v tom rozpor?

Jakými pracovními či procesními pravidly se ve své činnosti řídí? Řídí se vůbec nějakými pravidly?

Opravdu spolupracují s tajnou službou? Nemůže tak docházet k úniku informací?

Jsou oprávněni a na základě jakých právních předpisů nahlížet například do uzavřených spisů v trestních věcech? Je to jen náhoda, že sedm z dosavadních 25 podaných trestních oznámení směřovalo na Městské státní zastupitelství v Praze?

Děkuji vám předem za vaši poctivou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Udílím slovo panu Otakaru Motejlovi k odpovědi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP