Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi a ptám se paní poslankyně, zda si přeje přednést doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já vám zcela upřímně, pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Přesto si neodpustím jednu ještě otázku. Jistě se shodneme v tom, že primárně je určen k přijímání podnětů a trestních oznámení jiný orgán, tedy státní zastupitelství a Policie ČR, a ptám se vás proto, zda v tomto soustřeďování či třídění jakýchsi signálních materiálů, jak jste uvedl, spatřujete standardní postup v prostředí demokratického zřízení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Udílím slovo ministru spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Já připouštím, že to není standardní postup, ale není to ani postup nesystémový. Já po nástupu do funkce ministra spravedlnosti jsem zjistil, a to bylo jistě mým právem a povinností, například ze souborné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, že v řadě případů Nejvyšší kontrolní úřad v období 1997 - 1998 postoupil státním zastupitelstvím některé závěry, pokud byly v těchto závěrech shledávány náznaky podezření ze spáchání trestného činu. Já mám k dispozici zprávu Nejvyššího státního zastupitelství z loňského roku, ze které jsem zjistil, že tím, že tyto podněty NKÚ byly postoupeny ze zákona příslušným složkám, to je tedy okresním ředitelstvím policie, případně okresním státním zástupcům, řekl bych informace o dalším osudu těchto věcí končí, a pokud dodatečně bylo pátráno o těchto věcech, vesměs jsem zjistil, že ty věci byly odloženy bez zahájení řízení. Celý problém věcně zřejmě spočíval v tom, že orgány, kterým tyto věci byly bezprostředně postoupeny, převážně po dlouhé a dlouhé měsíce váhaly nad dalším postupem, a nemajíce dostatek opory v odborném posouzení některých technických věcí, řešily ty věci odložením. To je podle mého názoru postup, který nejenže není standardní, ale dokonce nezákonný vzhledem k tomu, že tyto orgány jsou povinny stíhat.

V současné době vypadá věc tak, že tam, kde dochází k předložení jednotlivých věcí příslušným státním zastupitelstvím nebo policejním orgánům, samozřejmě, jsou-li tam splněny zákonné podmínky, bez dalšího tyto orgány postupují v souladu s právními předpisy. To, co přichází přímo na výbor na ochranu ekonomických zájmů, respektive tu koordinační a analytickou skupinu, jsou věci, které přicházejí z některých resortů, nebo jsou to podněty, které přicházejí od jednotlivých občanů na centrální úřady. A tady dochází, řekl bych, k předistribuci těchto věcí, že jsou podle věcné a místní příslušnosti postupovány těm orgánům, pokud se dá uvažovat o možnosti úvah o důvodnosti podezření, že v této věci byl spáchán trestný čin, orgánům příslušným pro vedení dalšího procesního stadia.

Tím se také vysvětluje samozřejmě i vámi zmiňovaný údaj o velkém nebo větším počtu věcí postoupených na Městské státní zastupitelství v Praze, protože většina nebo tyto věci se zřejmě týkají podezření nebo oznámení o podezření, trestném činu spáchaném v souvislosti s činností některého ústředního orgánu nebo týkající se některé podnikové sféry, jejíž sídlo je v Praze. Odtud by se potom dala odvozovat eventuální i trestní odpovědnost nebo příslušnost pražských orgánů k zahájení nebo vedení trestního řízení.

Ale stále zdůrazňuji, že koordinační a analytická skupina neprovádí žádné předprocesní nebo dokonce procesní úkony. Konečně nemá k tomu ani dostatečné vybavení, ani prostředky, ani čas a zejména není jejím úkolem a zadáním v žádném směru nahrazovat činnost orgánů ze zákona oprávněných a zmocněných konat příslušné kroky směřující ať už k té předprocesní fázi, to jsou věci, které výlučně přísluší operativním orgánům policie, nebo dokonce potom k té procesní fázi, spočívající ve vznesení obvinění. V tomto směru platí a musí platit příslušná ustanovení zákona o policii a zákona upravujícího trestní řízení, tedy trestní řád.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru spravedlnosti. A nyní udílím slovo panu poslanci Václavu Exnerovi, který byl vylosován jako osmý, k položení interpelace na ministra zahraničních věcí Jana Kavana ve věci konfliktů kolem tzv. bezletových zón v Iráku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Děkuji. Nejsem si jist, jestli se interpelace pokládá nebo přednáší. Nicméně, pane ministře, prosím vás, abyste zaujal stanovisko k problematice tzv. bezletových zón v severním a jižním Iráku. Nad těmito zónami dochází k vojenským konfliktům, které vyúsťují ve vojenské střety letadel, střety letadel s pozemními vojsky, a dochází k bombardování nejen civilních objektů, ale samozřejmě také vojenských objektů, a dokonce snad náhodou a nedopatřením k bombardování cizího území.

Pokud je mně známo, tyto bezletové zóny vznikly jednostranným prohlášením některých zemí vedených Spojenými státy americkými, neopírají se o mezinárodní právo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a jsou nepochybně ohniskem možného rozšíření vojenského střetu. V té souvislosti bych vás prosil, jestli byste mohl zaujmout stanovisko k prohlášení vašeho kolegy, místopředsedy vlády pana Pavla Rychetského, který na tiskové konferenci po zasedání vlády 1. února konstatuje - cituji podle Haló novin ze 2. února: "Vláda věděla a ví, že Česká republika je vlastně ve válečném stavu s Irákem." Je to skutečně tak, že ČR je vlastně ve válečném stavu s Irákem? Opírá se toto konstatování o článek 43 ústavy, podle kterého parlament může rozhodnout o vyhlášení válečného stavu, je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče. Já vás pouze upozorňuji na to, že podle § 111, který upravuje ústní interpelace, lze užít výraz jak "položit", tak "přednést", protože obě tato slova jsou v tomto paragrafu použita.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážená sněmovno, nejsem ve stejné pozici, jako byl pan předseda vlády, který poděkoval vašemu stranickému kolegovi za to, že dostal text interpelace napřed. Byl jsem tedy při přípravě odkázán na tu kraťoučkou větu, a teprve teď jsem z vaší interpelace pochopil, oč vám jde. Takže zkusím vám vyhovět.

Stanovisko: Ostřelováním letadel spojenců jsem přesvědčen, že Saddám narušil tzv. bezletová pásma, která byla zřízena spojenci na ochranu iráckého civilního obyvatelstva. Byla zřízena poté, co opakovaně v minulosti docházelo jak na severu, například v Halapsche, kde byl použit otravný plyn, tak i na jihu země, kde bylo utopeno v krvi povstání místních šíitů. Byla tedy zřízena na ochranu civilního iráckého obyvatelstva v rámci snahy minimalizovat možnost Saddámova režimu používat brutálních prostředků proti vlastnímu lidu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP