(pokračuje Dostálová)

Součástí této petice bylo také vyjádření velmi negativních zkušeností s uplatněním § 68a novely zákona o rodině v praxi. Přiznám se, že osobně se také domnívám, že bychom v těchto případech měli nadřazovat zdravý rozum zájmům Evropské unie.

Ale zpět ke konkrétnímu dotazu a konkrétnímu případu pro ilustraci tohoto dotazu. Dítě narozené v červenci 1997 matka ponechala v porodnici a uvedla, že dítě ponechá k adopci. Proto byla nad dítětem nařízena ústavní výchova. Když uplynul ještě v době před srpnem 1998 půlroční nezájem o toto dítě, bylo opatřením ústavu svěřeno do péče budoucích osvojitelů, doporučených poradním sborem Ministerstva práce a sociálních věcí. Tito osvojitelé podali podle tehdy platných právních ustanovení zákona o rodině návrh k soudu na jeho svěření do své zatímní péče. Soud sice zahájil řízení, avšak v průběhu tohoto řízení nabyla platnosti novela zákona o rodině. Proto soud řízení zastavil a věc postoupil okresnímu úřadu, aby bylo postupováno podle platného zákona. Jen v okrese Olomouc bylo takto postupováno v případě osmi dětí.

Protože se domnívám, že v novele zákona o rodině v přechodných ustanoveních v bodu č. 5 je vše řádně ošetřeno, ptám se, pane ministře, jak je možné, že v těchto případech nedochází ze strany soudů k uplatnění tohoto ustanovení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Předávám slovo ministru spravedlnosti panu Otakaru Motejlovi.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, já nemohu jednoznačně odpovědět na váš dotaz, protože petice zmiňující konkrétní případy, které jsou v okrese Olomouc, mi není známa a teprve na základě tam obsažených konkrétních případů bych mohl posoudit, zda v daném případě skutečně došlo ze strany soudu k pochybení, pokud postupoval tak, jak naznačujete, nebo zda postup soudu byl v souladu s přechodnými a závěrečnými ustanoveními zákona, kterými byl novelizován zákon o rodině.

Naše obecná zkušenost ovšem je - a to je všeobecný poznatek ve vztahu k zákonu č. 91/98, že přechodná ustanovení spolu s krátkou legisvankací - která byla dána tím, že zákon byl přijímán prakticky několik týdnů před prvním srpnem, kdy nabyl účinnosti vzhledem k proceduře senátní - způsobila nikoli jenom v tomto případě, ale v celé řadě třeba i rozvodových řízení určitý zmatek. Ministerstvo spravedlnosti se snažilo čelit těmto skutečnostem, ovšem v letní sezóně bylo velmi obtížné sjednocovat instrukčně praxi soudů.

Je to ke škodě, i když svým způsobem podstata novely a kritika té novely z hlediska ustanovení § 68a  do jisté míry není z našeho pohledu - byť jsem nebyl v té době předkladatelem zákona - i nadále únosná.

Stále se otevírá ten problém, že se tím vlastně procedura ztížila. Myslím, že v tomto směru si nemůžeme tak jednoznačně položit do popředí emocionální stránku věci proti stránce právní. Argument mezinárodně právních závazků, které na naší straně stály v okamžiku, kdy se novela rodila, je sice zdánlivě laciný, ale skutečností zůstává, že bychom dnes těžko našli možnost legislativně opustit tento prostor, který byl novelou zaujat a který v podstatě zkomplikoval a zpřísnil postup, na základě kterého ztrácí dítě své přirozené rodiče a získá náhradou rodiče jiné. V tomto směru mezinárodní dokumenty akcentují - a nikoliv sentimentálně, ale z pohledu civilizace severní části polokoule - základní právo rodičů na dítě a dítěte na rodiče. Všechno to ostatní je tedy podle našeho soudu vzhledem k předchozí praxi, která byla možná v mnoha směrech velmi praktická a životná, ale která se spíše snažila vyhovět postulátu, aby stát neměl s těmito dětmi příliš velké potíže v kojeneckých ústavech - to nebyl žádný přecitlivělý socialistický humanismus, ale byla to skutečnost, aby se problémy dětí řešily ve prospěch úspor státní kasy -, na kterou jsme si zvykli, kterou naše společnost vnímala jako pozitivní rys řešení některých skutečně tragických a smutných příběhů kolem opuštěných a zanedbávaných dětí. Obávám se, že ani budoucí legislativní úpravy laťku, která byla nastavena v úpravě přijaté novely zákona 91/98, v tomto směru neopustí.

Jinak když budete souhlasit, na konkrétní část vaší interpelace bych si dovolil odpovědět, až se seznámím s konkrétními případy. Předpokládám, že možnost seznámit se s nimi brzy získám, jakmile mi petiční výbor postoupí onu petici, která byla doručena z okresu Olomouc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, přejete si položit doplňující otázku? Ano, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Ráda bych reagovala na to, že těch osm konkrétních případů bylo pouze z Olomouce. Petice byla peticí 47 pracovníků z celé republiky, takže takových případů jsou desítky.

A co se týče § 68a, já se domnívám, že tento paragraf v této novele zákona o rodině ošetřuje opravdu práva rodičů, a ne práva dětí. Je mi to líto. Toto moje pozastavení nad tímto paragrafem bylo opravdu pozastavením trošku emotivním v tom smyslu, že já osobně se domnívám, že v tomto případě jsme měli nadřazovat zdravý rozum zájmům Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přeje si pan ministr ještě vystoupit? Nepřeje. Děkuji. Uděluji slovo k další interpelaci panu poslanci Vladimíru Paulíkovi, který byl vylosován jako desátý. Obrací se na ministra financí Svobodu ve věci zákonného pojištění hasičů v malých obcích.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, obracím se na ministra financí ve věci zákonného pojištění motorových vozidel, které je platné od 1. ledna letošního roku, kdy stát upustil od hrazení pojištění za obce.

Zákonné pojištění motorových vozidel reguluje stát, respektive státní úředníci. Ti však vůbec netuší, kolik kilometrů hasiči průměrně najedou, a už vůbec nevědí, kolik kilometrů najedou hasiči v obcích o velikosti do 500 obyvatel. Paušálně se navýšilo pojištění u těchto obcí o jedenapůlnásobek. Pro obce není únosné, aby z minimálních rozpočtů hradily již tak nedostatečné vybavení sboru a ještě k tomu hradily zákonné pojištění ve výši 13 860 Kč, když vozidla za období jednoho roku ujedou pouze 10 až 20 kilometrů.

Proto se vás, pane ministře, ptám, zda Ministerstvo financí uvažuje od upuštění od zákonného pojištění u obcí za vozidla zásahových hasicích sborů v co nejkratším možném termínu a zda tyto obce budou muset zákonné pojištění uhradit do konce února za letošní rok, nebo bude ministerstvo financí operativně tento problém řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci a předávám slovo panu ministru financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP