(pokračuje David)

Je to ale i menší zájem rodičů posílat děti do dětských ozdravoven během školního roku s tím, že děti by zanedbaly školní docházku. Dále je to zejména u dětí, které pocházejí ze slabších sociálních vrstev, potřeba vybavovat dítě do ozdravovny, což poněkud omezuje možnosti rodiny využít nabídky na pobyt dítěte v ozdravovně.

Dotace z rozpočtu zřizovatele rok od roku klesají. Další problém je skutečnost, že tyto ozdravovny většinou jsou ve starších budovách, které mají velké náklady na údržbu. V případě, kdy dochází k havarijním situacím, nedostává se prostředků na investice vzhledem k možnostem zřizovatelů. Náklady na přestavbu a údržbu jsou vysoké. Kromě toho existují ještě dětská lázeňská zařízení. Čili zde dochází k určité vnitroodvětvové konkurenci.

K tomu bych chtěl ještě říci, že ve druhém čtvrtletí letošního roku má být zahájeno výběrové řízení na dětské ozdravovny, odborné léčebné ústavy s tím, že by měla být vybrána taková zařízení, která by po všech stránkách vyhovovala nárokům.

Kdybych to chtěl shrnout, řekl bych, že důvodů, které vedou k rušení ozdravoven, přesněji řečeno k jejich zániku, je více, že nejpodstatnějším není ani nedostatečný zájem o pobyt v těchto zařízeních, ani samotná délka pobytu, ale je nezájem rodičů a zřejmě relativně - zdůrazňuji relativně - nadměrná kapacita s ohledem na tyto potřeby. V neposlední řadě i nevhodná zřizovatelská funkce, která je přenesena na okresní úřady, v některých případech obce nebo jiné zřizovatele, kteří nestačí nést náklady spojené s provozem těchto zařízení. Čili jsou to organizační, ekonomické i jiné důvody. V menší míře zřejmě i pokles zájmu z důvodů medicínských.

Vaše otázka směřovala k tomu, jaká tedy bude budoucnost. Domnívám se, že by bylo namístě jasněji vymezit profil jednotlivých dětských ozdravoven, případně vhodné indikace, spádovou oblast, aby bylo možno posoudit, jaká je reálná potřeba míst v dětských ozdravovnách, aby bylo možné jich využívat nejen ve vhodné sezóně, ale po celou dobu roku. Všichni si uvědomujeme, že v některých místech jsou dětské ozdravovny také významným zaměstnavatelem. Čili jejich zánik vyvolává zhoršení i v oblasti zaměstnanosti.

Dalším problémem je případné další využití těchto ozdravoven v případě, že není z ekonomických důvodů únosné jejich využití pro původní účel. Snažíme se zprostředkovat nabídku takových zařízení pro potřeby sociální péče. V některých případech se to nedaří. Často se nedaří z důvodů např. dispozičních a z důvodů stavu objektů tyto budovy využít k jiným účelům. Znám některé příklady.

Záležitost je mnohem komplexnější. Obávám se, že pokud by se podařilo prosadit obligátní prodloužení doby pobytu v dětské ozdravovně, jak jste naznačoval, že to je hlavním, ne-li rozhodujícím bodem nedostatečného jejich využití a jejich ekonomického tlaku na jejich existenci z důvodů ekonomických, že by to pravděpodobně nestačilo k odvrácení nepříznivých vyhlídek některých těchto ozdravoven.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru Davidovi. Pan poslanec Kohlíček může přednést doplňující otázku.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Chtěl bych říci, že souhlasím s panem ministrem, že se nám vracejí choroby chudých dětí, šíří se TBC. Z tohoto hlediska je podle mne potřebné, aby se síť ozdravoven udržela a rozvíjela. Respirační choroby se také nesnižují. To je známo.

Náklady jsou pro pojišťovnu, ať už je to VZP, nebo další pojišťovny, naprosto marginální a nejedná se o to, že by pojišťovny nechtěly náklady hradit.

Pokud jde o nízkou obložnost, tam je opravdu třeba, aby jak rodiče, tak i pediatři věděli, že pobyt v ozdravovně výrazně zlepší zdravotní stav dítěte. Ať už lékařská veřejnost nebo další dělají, či nedělají v této oblasti to, co by měli. To znamená, že tam chybí uvědomovací činnost.

Myslím si, že odpověď je obrazem naší bídy v celém zdravotnictví, kdy zdravotní systém je rozvrácený a ozdravovny jsou považovány za naprosto okrajovou a nepodstatnou záležitost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr ještě vystoupí. Udílím mu tedy slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Chtěl bych říci, že řešení vidím v tom, že budou jasněji vymezeny indikace pro pobyt v těchto ozdravovnách a že budou jasněji vymezena spádová území s tím, že v některých případech by zřizovatelské funkce zřejmě měly přejít na vyšší územně správní celky s tím, že tyto budou patrně lépe schopny plnit zřizovatelské funkce než okresní úřady.

Samozřejmě pokud dojdeme na základě našich analýz k jinému závěru, než jaký jsem zde přednesl, to znamená, že existuje více medicínských a organizačních důvodů, budeme se snažit zachovat dětské ozdravovny, tak aby sloužily svému účelu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi.

Vzhledem k tomu, že uplynul čas 18.20 hodin, byla tato interpelace interpelací poslední.

Paní poslankyně, páni poslanci, tím končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to druhým čtením návrhu zákona o svobodě informací.

 

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP