Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. února 1999 v 9.04 hodin

 

Přítomno: 169 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 4. jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci Pavel Hojda z důvodu neodkladného lékařského vyšetření, Yvona Jungová z rodinných důvodů, Stanislav Křeček z důvodu hospitalizace, Josef Mandík má chřipku, Petr Nečas, Jiří Payne a Miloš Titz z důvodu zahraniční cesty. Z vlády potom ministr Miloš Kužvart z důvodu zasedání Řídící rady programu OSN pro životní prostředí v Nairobi a místopředseda vlády Egon Lánský z důvodu zahraniční cesty. Sděluji že pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 1, a prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a současně mi oznámili, komu byla vydána náhradní karta. Při schvalování pořadu jsme rozhodli, že prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 7, kterým je

 

7.
Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím
a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací)
/sněmovní tisk 16/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo přednese senátor Michael Žantovský, kterého zvu do sněmovny a prosím jej, aby se ujal slova.

 

Senátor Michael Žantovský: Děkuji paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, po projednání senátního návrhu zákona o svobodě informací ve třech výborech Poslanecké sněmovny mohu s potěšením konstatovat, že tyto tři výbory, jejichž jednání jsem se zúčastnil, vesměs projednaly návrh zákona ve velmi konstruktivním duchu a pozměňovací návrhy, ke kterým dospěly, se z 90 % shodují a podle názorů předkladatelů přispívají k celkové kvalitě zákona. O tom více při projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane senátore. Paní kolegyně, páni kolegové, já bych vás ráda poprosila o klid v jednacím sále, aby pan senátor mohl přednášet své návrhy. Já myslím, že případná jednání můžete provést v kuloárech Poslanecké sněmovny a v tomto sále zachovat klid. To se samozřejmě týká i pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Michael Žantovský: Děkuji, paní předsedající. Výjimku z toho, co jsem právě říkal, tvoří snad jen dva pozměňovací návrhy, jejichž motivem je podle našeho názoru spíše nedorozumění než nesouhlas se základním přístupem k zákonu. Je to jednak pozměňovací návrh, který osvobozuje ty povinné subjekty, které nemají příslušné technické vybavení, od povinnosti zpřístupnit základní informace způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Je to nedorozumění v tom smyslu, že jednak návrh zákona nepředpokládá a neukládá povinnému subjektu povinnost si takové technické zařízení opatřit, pouze povinnost zveřejnit informace způsobem, který umožňuje dálkový způsob, tzn. tam, kde takové technické vybavení existuje, např. na okresním úřadě. Podle našich informací potvrzovaných Svazem měst a obcí umístění požadovaných informací na takovém zařízení, kterým disponují okresní úřady, bude bezplatné i v budoucnu. To je jeden návrh, se kterým jsme chtěli trochu polemizovat.

Druhý návrh spočívá v přehlédnutí. Je to návrh na prodloužení lhůty § 13 odst. 3 z 15 na 30 dnů. Toto prodloužení už totiž nyní existuje v § 47 odst. 3 senátního návrhu, a pokud by tento pozměňovací návrh byl schválen, byla by lhůta dále dvakrát prodloužena, tzn. nikoliv 30, ale na 60, resp. druhý rok 45 dní, a to si myslím, že ani autoři pozměňovacího návrhu neměli na mysli.

Poslední poznámka se týká pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru na zestručnění názvu návrhu zákona, tzn. vypuštění toho zkráceného názvu zákona o svobodě informací jako lingvisticky nepřesného. Já bych jenom tady zdůraznil, že používání těchto názvových zkratek je běžné u jiných zákonů. Umožňuje odkazovat na zákon stručnějším a přehlednějším způsobem a i z hlediska mezinárodního srovnání by stálo za to zachovat název zákon o svobodě informací, protože všechny zákony tohoto typu mají ve všech zemích, kde byly dosud zavedeny, prakticky stejný název, čili tato legislativní zkratka umožňuje velmi rychlou orientaci.

Děkuji vám, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátorovi Žantovskému. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání čtyřem výborům. Usnesení tří výborů jsme obdrželi jako sněmovní tisky 16/2 až 16/4. Petiční výbor usnesení nepředložil. Nejprve by se měla ujmout slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Zdeňka Horníková, ale byla mi doručena její omluva z důvodu nemoci. Ptám se tedy, zda bude za tento výbor někdo přednášet zpravodajskou zprávu. Vidím přihlášku předsedy tohoto výboru pana poslance Beneše, kterému udílím za tento výbor slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane předsedo vlády, ctěná vládo, dámy a pánové. Nebudu číst usnesení našeho výboru, neboť je obsahem sněmovního tisku 16/2. Jenom bych krátce upozornil na to, jak náš výbor během průběhu projednávání v ostatních výborech se rozhodl předložit změny, které jsou definovány v tom sněmovním tisku 16/2.

Ty navrhované změny se v podstatě týkají definování účelu zákona, čili nový § 1. Týkají se upřesnění povinných subjektů, na které se platnost tohoto zákona vztahuje. Týkají se definování a ujasnění procesu odvolání a konečně definování úhrady za poskytované informace. Upozorňuji ještě jednou, že přesná textace je ve sněmovním tisku 16/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi a nyní žádám o slovo zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Dalibora Matulku, o kterém mi také bylo oznámeno, že je zpravodajem pro druhé čtení tohoto návrhu.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, protože se stalo, že paní poslankyně Horníková se nestačila uzdravit do dnešního dne, tak ostatní zpravodajové se usnesli, že zpravodajem pro druhé čtení mám být já.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP