(pokračuje Kohlíček)

Pokud by tedy tohoto cíle bylo dosaženo bez dalších dopadů, jednalo by se o postup velice chvályhodný a potřebný. Myšlenku realizace centralizace agendy podporuji. Chtěl bych upozornit, že zmenšení počtu živnostenských úřadů - tím nemyslím, že by nemohly zmenšené počty živnostenských úřadů mít odloučená pracoviště v místech, kde dnes živnostenské úřady jsou, umístěny co nejblíže k občanům, samozřejmě - podporuji. Sloučení činnosti je jedině přínosem pro zkvalitnění a zefektivnění činnosti živnostenských úřadů. Zejména se jedná o jednotnou databázi, která je potom potřeba v řadě právních úkolů a která myslím je částečně postrádána.

V důvodové zprávě postrádám právě úvahu o vyjádření, jakým způsobem a v jakém systému by živnostenské úřady měly pracovat po ustavení a fungování nově vzniklých krajů. Jak v této souvislosti bude fungovat státní správa a jaký bude vztah státní správa - samospráva. Mělo by být také řečeno, že se nejedná pouze o krok přechodný, který by potom za nemalý peníz daňových poplatníků s ustanovením krajů a s jejich započetím fungování v novém systému státní správy a samosprávy, zejména s přihlédnutím k různým tendencím ke slučování a rozdělování obcí, byl krokem pro tento stát nesystémovým, a tedy i velmi drahým.

Navrhuji proto, aby byl návrh vrácen předkladateli k přepracování s vyjádřením, že postrádáme, jak bude navržený systém zařazen do nově připraveného uspořádání krajů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi, nyní bude hovořit pan poslanec Kořistka, po něm pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, projednáváme návrh zákona o živnostenských úřadech, tedy o institucích, které patří k několika základním pilířům státní správy po roce 1989. Ovšem při čtení předloženého návrhu na mne dýchl opět centralistický přístup ministerských úředníků. Je nám zde předkládána nová a razantní změna celého systému fungování těchto úřadů. Změna, která vzniká opět shora, změna, která vůbec neakceptuje stav reálného života.

Před reformou veřejné správy zde dochází k razantní úpravě. Protože jsem několik let působil na komunální úrovni, vím např., jak fungují živnostenské úřady v Ostravě. Zde působí ze statutu města Ostravy celkem pět těchto úřadů. Jeden na magistrátu, který vydává vázané živnosti, a čtyři v největších městských obvodech, které vydávají živnosti volné. Chci upozornit na několik následujících čísel. Od roku 1994 do roku 1998 bylo na magistrátu vydáno celkem 17 666 vázaných živností a ve čtyřech obvodech bylo vydáno za toto období celkem 65 164 živností volných. Když si tedy představím přesun těchto činností na jedno místo, jak navrhuje předkladatel, mám nepříjemný pocit, že nová koncepce byla dělána horkou jehlou, bez konzultací s nižšími články státní správy a samosprávy, prostě bez znalosti reality.

Chci upozornit, že rušené živnostenské úřady v Ostravě nevydávají jen živnostenské oprávnění, ale mám zde statisticky doložené údaje, které říkají, že více jak 30 % návštěv se týká získávání informací či žádosti o změny. V průměru denně přichází na tyto obvodní úřady třikrát více občanů než na magistrát. Schválením vládního návrhu zákona dojde k úplnému zahlcení tohoto jednoho živnostenského úřadu.

Považuji tedy čísla o úsporách úředníků buď a úmyslně nadnesená, nebo předkladatel má málo racionálních údajů. Proč jsou předkládána lživá čísla o úsporách mzdových nákladů, když tyto náklady nesou na svých bedrech obce. Tyto obce dostávají na činnost těchto úřadů pouze státní dotaci na výkon státní správy, ale to je asi pro ministerské úředníky novinka.

Dostal jsem asi jako mnoho z vás stanovisko zástupců obecních živnostenských úřadů, které popisuje mnoho dalších nedostatků tohoto návrhu zákona a zároveň vyjadřuje negativní stanovisko. Na základě svých poznatků i dalších negativních stanovisek jak starostů, tak odborníků ve veřejné správě podporuji stanovisko zamítnout tento návrh zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kořistkovi, nyní se slova ujme poslanec Sobotka. Prosím pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k obsahu diskuse, která tu k tomuto návrhu zákona zazněla, si dovoluji předložit návrh podle § 63 odst. 1 našeho jednacího řádu v tom smyslu, aby projednávání tohoto návrhu zákona bylo odročeno na dobu schválení koncepce reformy veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Sobotkovi, další přihláška je pan poslanec Schling. Prosím, můžete hovořit.

 

Poslanec Jaromír Schling: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh novely zákona řeší skutečně reálný problém, kterým je velmi nesnadné udržování živnostenského rejstříku při existenci zhruba 500 úřadů. Potíže trvají roky a jsou nemalé. Rovněž je řada dalších nedostatků, které v činnosti živnostenských úřadů působí nemalé problémy, a kdo jste v kontaktu s pracovníky živnostenských úřadů, ať městských, nebo okresních, tak mi jistě dáte za pravdu.

To nicméně nehovoří proti námitkám, které zde byly řečeny, ať už z hlediska časového nesouladu s reformou veřejné správy a i s dalšími věcmi, které zde byly vzpomínány.

Já bych ale chtěl upozornit, že nebylo zde hovořeno o představě řešení tohoto problému zde strany poslanců, ze strany těch, kteří tu kritizují předložený návrh novely zákona.

Z mých rozhovorů s pracovníky živnostenských úřadů, ať městských, či okresních, z rozhovorů s pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že všichni tito lidé mají vcelku jednotný názor na budoucí podobu živnostenských úřadů. Podle jejich názoru by živnostenský úřad měl být samostatným úřadem, právě tak jako dnes máme finanční úřady, úřady práce atd. Co má společného ve skutečnosti živnostenský úřad s městem? Co má společného s okresním úřadem? Vždyť on pracuje podle dvou zákonů. Podle zákona o živnostenských úřadech a podle živnostenského zákona. Je to čistý výkon státní správy, který se téměř vůbec nepotkává s činností okresních úřadů či obcí a měst.

Jestli se s nějakým úřadem potkává, tak je to finanční úřad, se kterým si často musí vyměňovat informace. Je s podivem, že pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu nenavrhli řešení, které pokládají za optimální, ale navrhli řešení, které je dlouholetým přáním zaměstnanců okresních živnostenských úřadů, kde samozřejmě existuje rivalita mezi nimi a mezi pracovníky městských živnostenských úřadů.

Já se tedy domnívám, že toto je optimální řešení do budoucna a tímto způsobem by Ministerstvo průmyslu a obchodu se mělo připravovat na určitou reformu živnostenských úřadů, ale v rámci, v kontextu celé reformy veřejné správy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Ještě zde vidím přihlášku pana poslance Jalůvky. Pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, já už jsem se nechtěl hlásit do rozpravy, poněvadž mám obsáhlý příspěvek připraven, ze kterého snad jen stojí za to citovat jen závěr a shrnutí, ale reagoval bych na svého předřečníka, který vznesl otázky s tím, že ti, kteří navrhují zamítnout předloženou novelu, předložený zákon, neuvádějí, jak řešit celou situaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP