(pokračuje Gross)

Kolegyně a kolegové, tímto jsme ukončili projednávání dalšího bodu a nyní se můžeme věnovat bodu č. 22, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb.,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. (Velký hluk v sále.) Prosím pana ministra, aby přistoupil k řečništi, ale ještě se slova neujímal. Teď nevím, jestli někdo vyhlásil přestávku nebo co se to v jednací síni stalo, ale každopádně jediný, kdo může vyhlásit přestávku jsem já a já, pokud vím, jsem tak neučinil. Takže žádám všechny, kteří začali hojně diskutovat, po mé levici i po mé pravici, aby diskuse vedli mimo jednací síň a umožnili zákonodárcům v této sněmovně pracovat. Kolegyně a kolegové, prosím vás, nenuťte mě k tomu, abych musel jednotlivá jména tady vyvolávat. (Stále hluk v síni.) Kolegyně a kolegové, nevím, jestli mluvím česky, nebo jiným jazykem, ale zákon mi ukládá český jazyk. Pane místopředsedo, neraďte mi slovenský jazyk. Já musím mluvit česky podle zákona a doufám, že je mi rozumět.

Situace se přece jen poněkud zklidnila. Bude hovořit ministr financí a předkládat sněmovní tisk 112. Mé výtky, abych byl objektivní, se musejí týkat samozřejmě i členů vlády. Kolegové, skutečně není možné, abyste tyto diskuse vedli zde ve sněmovně.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Chtěl bych především poděkovat panu předsedajícímu za úsilí, které vyvinul ke zjednání klidu v jednací síni. Měl jsem původně za to, že novela zákona o penzijním připojištění je dostatečně zajímavá nejen z hlediska ekonomického, ale i politického k tomu, aby úvodní slovo předkladatele bylo vyslechnuto s určitým zájmem.

Předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/94 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl vypracován Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě usnesení vlády ze dne 9. dubna 1997 č. 204, jímž byl schválen věcný záměr tohoto zákona.

Předložený návrh novely zákona si neklade za cíl zásadní průlom do systému penzijního připojištění, ale sleduje pouze nezbytně nutné úpravy, které vycházejí z více než tříletých praktických zkušeností státního dozoru. Jejich cílem je zvýšení stability systému penzijního připojištění, zvýšení právní jistoty jeho účastníků a posílení prvku dlouhodobosti vkládání prostředků do tohoto systému.

Předložený návrh obsahuje tyto nejdůležitější změny: posílení kontrolní funkce Ministerstva financí při změnách akcionářů a členů orgánů penzijních fondů; zvýšení kontrolní funkce depozitáře, zejména vyloučení možnosti střetu zájmu banky jako akcionáře a depozitáře a zmocnění Ministerstva financí k uložení změny depozitáře; zvýšení stability penzijních fondů zejména zvýšením jejich základního jmění a povinností snižovat základní jmění nebo rezervní fond o vykázanou ztrátu; úpravu investičních možností penzijních fondů podle zkušeností s vývojem finančního trhu; rozšíření spolupráce Ministerstva financí s Ministerstvem práce a sociálních věcí při schvalování změn penzijních plánů; zvýšení stavu účastníků zabezpečením preference jejich zájmů před zájmy akcionářů penzijních fondů; posílení dlouhodobosti penzijního připojištění zvýšením minimálního věku a doby placení příspěvku pro vznik nároku na starobní penzi; stanovení dalších úprav nutných pro zkvalitnění fungování penzijního připojištění.

V této podobě byl návrh novely zákona č. 42/94 projednán a schválen legislativní radou 2. února 1998, dne 9. února 1998 byl projednán vládou a schválen usnesením č. 65 a dne 9. března 1998 byl předložen k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Z časových důvodů již nebyl projednán.

Vzhledem k tomu, že potřeba přijetí této novely trvá a je stále aktuální, bylo její projednání znovu zařazeno do plánu legislativních prací vlády, který byl schválen usnesením vlády č. 630 ze dne 30. září 1998.

Návrh novely předmětného zákona byl opětovně projednán legislativní radou vlády dne 7. ledna 1999. Dne 20. ledna byl projednán vládou a schválen usnesením č. 48. Na základě tohoto usnesení Ministerstvo financí vypracovalo konečné znění vládního návrhu s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku legislativní rady vlády a podle připomínek vlády. Připomínky vlády se týkaly především návrhu na zvýšení státního příspěvku o 25 %, které podle současné platné právní úpravy náleží pouze pro první dva roky trvání penzijního připojištění. Toto zvýšení se však navrhuje pouze pro účastníky, kteří uzavřou penzijní připojištění počínaje rokem 2000, a to za přísnějších podmínek, které se současně navrhují, to je věk 55 let a pojištěná doba, nutná pro vznik nároku na starobní penzi, v délce 60 měsíců, a dále pro stávající účastníky, kteří formou změny stávajících smluv přistoupí na tyto přísnější podmínky nebo kteří je fakticky již splňují. Do 31. 12. 1999 by měl náležet státní příspěvek ve výši podle dosud platných předpisů.

Navrhované zvýšení státních příspěvků pokládá Ministerstvo financí za vítanou a dlouho očekávanou změnu jak ze strany účastníků penzijního připojištění, tak ze strany penzijních fondů. Současně s prodloužením minimální pojištěné doby nutné pro vznik nároku na starobní penzi bude jistě významným stabilizačním faktorem v systému penzijního připojištění.

Navrhovaná úprava zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebude mít dopad na státní rozpočet pro rok 1999. Pro rok 1999 je nárokovaná částka ve výši 1,9 mld. Kč a od r. 2000 se předpokládá zvýšení této částky o 300 mil. Kč ročně.

Závěrem úvodního slova bych opět zdůraznil, že cílem předloženého návrhu novely zákona nejsou systémové změny a změny koncepce penzijního připojištění se státním příspěvkem. Takovéto změny budou obsahem dalších zákonů, které jsou Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem financí připravovány. Cílem předložené novely je pouze nezbytně nutná legislativní pomoc státnímu dozoru, vycházející z jeho více než tříletých zkušeností. Vzhledem k těmto důvodům, ale i k důvodu posílení časové složky v penzijních plánech, vás žádám o podporu při projednávání předložené novely zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ludmila Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jako určený zpravodaj seznámila s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 42/94, o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovního tisku č. 112.

Zákon umožnil vznik nového systému penzijního připojištění, které by mělo sloužit jako doplňkový zdroj příjmů k základnímu důchodu. Jak uvádí důvodová zpráva, stávající zákon je propracován především z pohledu účastníka, tedy pojištěnce, a zabývá se zejména jeho vztahem k penzijnímu fondu, placením příspěvku účastníka apod. Daleko menší pozornost je v tomto zákoně věnována zabezpečení hospodaření penzijních fondů a také výkonu státního dozoru, kterým bylo pověřeno Ministerstvo financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP