(pokračuje I. Svoboda)

Samozřejmě další rozvoj tohoto systému - neříkám tohoto konkrétního modelu, ale systému kapitálového důchodového pojištění - bude velmi citlivě záviset na kombinaci nepřímé podpory fiskálního charakteru a podpory přímé a samozřejmě se bude také zabývat principy a postupy transformace tohoto krunýře do něčeho významného, významně pružnějšího, do něčeho, co bude v podstatné míře reflektovat standardní pojistné principy tak, jak již bylo naznačeno. A prosím tuto sněmovnu, aby v tomto duchu chápala tuto novelu jako jakýsi krok po pěti letech na půdu, která není příliš dobře probádaná a může se přece jenom při neopatrnosti a silném našlápnutí zachvět. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Paní zpravodajka nechce využít možnosti svého závěrečného slova. Teď vidím faktickou přihlášku pana poslance Štraita, ale upozorňuji že - takže pan ministr se v tuto chvíli hlásí a možná, že tím vyřeší to, k čemu se chtěl ve faktické poznámce vyjádřit pan poslanec Štrait. Takže hovoří i nadále v rámci svého závěrečného slova ministr financí Ivo Svoboda. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Chtěl bych se prostřednictvím pana předsedajícího omluvit panu poslanci Štraitovi, ale chci citovat z podkladů, které jsem právě obdržel a které mám za to, že reflektují alespoň do jisté míry jeho připomínku. To, co by nebylo zodpovězeno zde, bude předpokládám zodpovězeno při projednávání návrhu novely ve výborech.

Čili a) - informace o průběhu kontroly v jednotlivých penzijních fondech. Státní dozor nad penzijními fondy Ministerstva financí provedl do současné doby celkem 32 kontrol v penzijních fondech a udělil mimo jiné sankce ve výši 2 mil. korun. Kontrolní činnost v těchto případech organizoval v souladu s ustanovením zákona č. 552/1991 Sb., tj. zákona o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů a v případě sankcí postupoval podle zákona č. 42/1994 Sb.

Za b) - informace o současném stavu zahájené a probíhající likvidace u jednotlivých penzijních fondů. Rodinný PF, zrušený s likvidací ke dni 31. 1. 1997 - likvidace probíhá. Do 25. listopadu 1998 bylo rozhodnuto o likvidaci těchto dalších penzijních fondů: Český národní penzijní fond, penzijní fond Universum, Bankovní penzijní fond a Multi penzijní fond.

Další informace o současném stavu procesu slučování penzijních fondů. Od roku 1997 do současné doby se sloučily následující - ne, nebyla vyžádána. Co se týče závazků penzijních fondů vůči účastníkům penzijního připojištění, lze konstatovat, že prostředky účastníků jsou zhodnocovány v průměru o 13 %. Samozřejmě to procento je velmi vysoké a je tam zahrnut i výnos ze státního příspěvku, ze státní dotace, která není součástí příspěvku účastníka.

Do roku 1998 byly všechny nároky účastníků penzijních fondů plně uspokojovány, takže pokud by byla tato odpověď shledána za dostatečnou, nebo nebyla, je možné pak další informace poskytnout při jednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže toto bylo dokončené závěrečné slovo. Žádnou faktickou v tuto chvíli nevidím. Paní zpravodajka nechce využít možnosti závěrečného slova. Jenom se zeptám, jestli potvrdí, že v rozpravě nepadl návrh ani na zamítnutí, ani na vrácení? Je tomu tak. Takže v tuto chvíli prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pane předsedající, v rozpravě nepadly žádné návrhy, a tak mi dovolte, abych navrhla propuštění této novely do druhého čtení a současně přikázání této novely zákona výboru rozpočtovému a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jsou zde tedy dva návrhy. Organizační výbor určil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, nyní jsme slyšeli návrh na přikázání dalšímu výboru, tj. výboru rozpočtovému. Já se zeptám, jestli ještě někdo navrhuje jiný výbor. Není tomu tak, takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru - myslím, že paní zpravodajka nejprve uvedla výbor rozpočtový, budeme nejprve hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 54 a toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 138 poslankyň a poslanců a proti byli dva.

 

Nyní rozhodneme o druhém návrhu, kterým je návrh na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

O tomto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Také tento návrh byl schválen, když se pro vyslovilo 119 poslankyň a poslanců, proti bylo 12.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme se vypořádali s dalším bodem a konstatuji, že sněmovní tisk 112 byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru rozpočtovému.

 

V tuto chvíli, než přistoupíme k bodu 23, bych chtěl nejprve jedno technické sdělení a potom vidím přihlášku zřejmě k procedurálnímu návrhu pana poslance Snítilého. Kolegyně a kolegové, množí se dotazy, jak to dnes bude s naším jednáním. Jsou zde dvě varianty. Varianta č. 1 je v tuto chvíli vyhlásit polední přestávku a budeme pokračovat ve 13.15 minut, zhruba do 15 hodin.

Druhou variantou je, že pojedeme bez polední přestávky do 14.00 hodin a poté by následovala jak přestávka na oběd, tak ukončení dnešního jednacího dne. Po konzultaci prostřednictvím místopředsedy Langra snad se všemi předsedy klubů je názor klubů takový - nebo aspoň předsedů klubů - který se výrazně kloní k variantě druhé, tj. bez polední přestávky pokračovat v práci do 14.00 hodin. Přesto se ale táži, jestli někdo navrhujete první variantu, protože poté by bylo asi nejrozumnější o těch dvou možnostech rozhodnout hlasováním. Pokud nebude návrh, tak já budu pokračovat v řízení do 14.00 hodin a poté jednání ukončíme. Návrh nezaznamenávám, tudíž všichni víme, jak naše pracovní jednání bude pokračovat. Nyní vidím faktickou přihlášku pana poslance Snítilého. Pane poslanče, pouze s procedurálním návrhem, prosím.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, že už podruhé v tomto týdnu vás obtěžuji návrhem na přeřazení sněmovního tisku č. 82. Ten důvod je jediný. Zpravodajkou je paní Zdena Horníková, která je nemocná. Mám zprávu, že v úterý by tady byla. Můj návrh zní, aby bod - původní č. 14 - který byl na mou žádost sněmovnou přeřazen za bod 23, byl přeřazen jako první bod jednání v úterý příští týden. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, všichni jste slyšeli tento návrh. O tomto návrhu se rozhodne bez rozpravy, čili budeme hlasovat o přeřazení původního bodu 14 na první bod úterního jednání. Nicméně hlásí se v tuto chvíli předseda poslaneckého klubu pan kolega Kühnl. Prosím.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající. Chci jenom upozornit, že jako první bod jsme si odhlasovali v úterý projednávání zprávy ministra financí, čili by to mělo být za tento první bod.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za upřesnění. Pokud by tento návrh získal podporu, tak by to zřejmě dopadlo takto. Čili, kolegyně a kolegové, ten návrh budeme formulovat tak, že to bude první bod úterního jednání po již schválených předřazených bodech a potom se to v Kanceláři upřesní. Všichni víme, o čem budeme hlasovat? Ano.

 

Zahajuji hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 139 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP