(pokračuje Kohlíček)

Dohoda obsahuje řadu protokolů. Jsou to samostatné protokoly pro Českou a Slovenskou republiku. Ve vztahu k Bulharsku je to protokol 22, protokol s Maďarskou republikou je protokol 23, s Polskou republikou 24, s Rumunskem 25 a s Republikou Slovinskou protokol 26.

Dále je ve smlouvě obsažena řada ustanovení o poskytování vzájemných zemědělských koncesí, o kterých se zmiňoval již pan ministr. Jsou to protokoly 27 až 31.

Ve smlouvě je rovněž deklarována vzájemná pomoc v celních záležitostech mezi celními správami České republiky, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko s Bulharskou republikou.

Další důležitou deklarací je přístup k vládním a veřejným zakázkám mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Bulharskou republikou, a to již od konce roku 1998. U vládních a veřejných zakázek naproti tomu mezi Republikou Slovinsko a Bulharskou republikou se přístup otvírá až od konce letošního roku a s ostatními účastníky se v tomto bodě budou konat konzultace.

Z toho všeho vyplývá, že náš trh je ve směru k ostatním státům CEFTA, a tedy i k přistupujícímu novému členu, to je Bulharsku, nejotevřenější. Je to pro nás jako pro silnějšího účastníka dohody samozřejmě výhodné.

V dohodě se mimo jiné také říká, že se očekává, jestli Rumunsko před 1. 12. 1998 ratifikuje celou dohodu o přistoupení Bulharska. To se podle mých informací stalo, a proto i Rumunsko bude moci plnit tuto dohodu.

Jediným výslovně zmíněným množstevním omezením, které tady je, jsou přílohy 3A, B, C Středoevropské dohody o volném obchodu. Konkrétně je to slovenský zákaz dovozu výrobků, které obsahují látky poškozující zemskou ozónovou vrstvu, a roční strop pro výrobky Bulharské republiky u obuvi z kůže a náhražek kůže.

V celé dohodě je pozoruhodné, že se oba státy, jak Česká, tak Slovenská republika, které jsou vázány celní unií, vzdávají ve vztahu s Bulharskou republikou k datu provádění dohody prakticky všech cel ve výrobcích vyjma zemědělských produktů. U všech ostatních států vzniká řada skupin zboží, jejichž celní sazby se postupně budou snižovat. Podstatné je, že 1. 1. 1999 byl celý proces nastartován, a že od 1. 1. 2000 bude ukončen ve vztahu s Republikou Slovinsko, od 1. 1. 2001 s Maďarskou republikou a od 1. 1. 2002 ve vztahu s Polskou republikou a Rumunskem. Tedy bude zde skutečně zóna volného obchodu pro průmyslové výrobky.

Změna zemědělských koncesí, o kterých se také pan ministr zmiňoval, je zřejmě daleko obtížnější kapitolou celé dohody a uplatňují se zde jednak cla, jednak množstební omezení. Přitom řada kvót je stanovena pouze pro nejbližší rok, tedy pro tento rok 1999, a jen výjimečně jsou zde dohody platné i pro rok 2000. To platí u všech účastnických států a je vidět, že dohoda v oblasti zemědělských produktů je velmi obtížná.

Celá dohoda naznačuje, že naše a slovenská ekonomika jsou z hlediska obchodu s jejími účastníky nejotevřenější. Pro část umožňující volný obchod průmyslovými výrobky a přístup ke státním a veřejným zakázkám doporučuji její přijetí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a v této chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které neregistruji žádnou přihlášku. Proto obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani návrh na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování, ale pro jistotu vás všechny odhlásím, vzhledem k tomu, že se značně změnil poměr sil ve sněmovně, a poprosím vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 se z přítomných 81 pro vyslovilo 80, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Dalším bodem je

 

25.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení
volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C
/sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený vládní návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády před vás opět přestupuji s odůvodněním vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a českou republikou o zrušení Protokolu C.

Dohoda mezi státy ESVO a Českou republikou byla podepsána 20.3.1992 a na jejím základě se vytváří postupně oblast volného obchodu mezi Českou republikou a členskými státy ESVO, kterými jsou v současné době Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island, a ty co zbyly. Dohoda je smlouvou všeobecné povahy a její vstup v platnost schválil parlament a ratifikoval ji prezident republiky. Proto i její změny, pokud nejsou zvláště v pravomoci ministra průmyslu a obchodu, musí po projednání ve vládě schvalovat parlament a bude je ratifikovat prezident republiky.

Předkládaný návrh vyplynul ze zasedání Společného výboru ESVO - Česká republika dne 10. června 1998, který přijal celkem 7 návrhů rozhodnutí spadajících do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž schválení 6 návrhů je v pravomoci ministra průmyslu a obchodu. Ke vstupu v platnost návrhu Rozhodnutí číslo 3/1998 Společného výboru je však nutné vyslovení souhlasu parlamentu.

Zrušení protokolu C má dnes formální charakter. Vláda i Parlament České republiky v roce 1997 schválily úpravu Protokolu C v dohodě ESVO - Česká republika spočívající ve zrušení fiskálních cel na Islandu a v omezení počtů výrobků, na které se fiskální cla vztahovala ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Nyní švýcarské a lichtenštejnské úřady zrušily veškerá fiskální cla a nahradily je celkovým méně zatěžujícím systémem vnitřního zdaňování. Tím ztratil Protokol C oprávnění své existence, a proto Společný výbor ESVO - Česká republika navrhuje jeho zrušení. Zrušení Protokolu C a tím zrušení fiskálních cen znamenají pro nás zlepšení podmínek pro české vývozy.

V meziresortním připomínkovém řízení, jakož i při projednávání na schůzích vlády České republiky nebyly proti předloženému návrhu rozhodnutí uplatněny žádné námitky. Provedení Rozhodnutí Společného výboru ESVO a Česká republika č. 3/1998 o zrušení Protokolu C nebude mít vliv na státní rozpočet České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci doporučuji vám propustit Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP