Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Grégrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vše, co mělo být řečeno, řečeno bylo, takže já už jenom dodám tu skutečnost, že Dohoda mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou je mezinárodní hospodářskou smlouvou všeobecné povahy, která ke vstupu v platnost vyžadovala vyslovení souhlasu Parlamentu ČR. Rozhodnutí společného výboru zřízeného Dohodou č. 3 z roku 1998 o zrušení Protokolu C vyžaduje ke vstupu v platnost vyslovení souhlasu Parlamentu ČR. Proto navrhuji usnesení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s rozhodnutím společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropského sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které neregistruji žádné přihlášky. Končím tedy obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadly návrhy na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a poprosím o novou registraci, aby se nám nestalo, že z důvodu nepřítomností ve sněmovně nebude návrh schválen.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 82 pro vyslovilo 81 a nikdo nebyl proti.

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministru Grégrovi.

 

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy č. 121,
sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku
podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998
/sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 83. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova. Pan ministr Dostál! (Nepřítomen.) Prosím pracovníky Kanceláře, aby případně upozornili v kuloáru pana ministra Dostála, že je žádán u řečnického pultu. (Po chvíli:) Já v tuto chvíli prosím všechny poslankyně a poslance o strpení, žádám Kancelář sněmovny o zjištění, zda ministr Pavel Dostál je přítomen v Poslanecké sněmovně a ujme se své předkladatelské povinnosti. Prosím všechny paní poslankyně a pány poslance o krátké strpení, budeme pokračovat ve 12.37 hodin. (Po dvouminutovém čekání:) Paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Dostál se dostavil do sněmovny, můžeme tedy pokračovat. Prosím někoho z poslanců, aby půjčil ministru kultury brýle, abychom mohli pokračovat v projednávaném bodu. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 83 a uvede ho ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, já se hluboce omlouvám za pauzu, kterou jsem způsobil. Je to moje vina, promiňte mi, jestli můžete, neboť došlo k jistému nedorozumění. Ještě jednou, vážené kolegyně a vážení kolegové, promiňte.

Úmluva, kterou vláda předkládá, se zaměřuje na ochranu památek včetně jejich vybavení a dekorativních prvků, na ochranu architektonických souborů městských nebo venkovských a na ochranu míst, která jsou kombinovanými díly člověka a přírody, což se v existující praxi památkové ochrany v České republice týká zejména jednotlivých zapsaných nemovitých kulturních památek a územních památkových rezervací městského, vesnického, popř. archeologického nebo krajinného typu.

Hlavními zásadami úmluvy jsou identifikace, soupis a dokumentace architektonického dědictví a jeho ochrana zabezpečená zákonem.

Ještě bych řekl, že zásady úmluvy jsou po stránce věcné dostatečně reflektovány v českém právním řádu. Pouze v oblasti terminologické není bohužel dosud zjištěno plné propojení s právními principy Evropského společenství, což ovšem nevyžaduje v této souvislosti vydání samostatného nového právního předpisu.

Důležité snad je, že podpis a následná ratifikace úmluvy vytvoří předpoklady pro posílení účelnosti vynakládaných finančních prostředků na úseku ochrany a péče o architektonické dědictví Evropy v České republice a hlavně pro metodické usměrnění a zkvalitnění praktických postupů při realizaci této ochrany.

Přístupem k úmluvě se podstatným způsobem rozšíří spolupráce se státy, které jsou signatáři úmluvy, a usnadní se vzájemná výměna informací v uvedené oblasti. Podpis a následná ratifikace úmluvy si nevyžádá zvýšení administrativního aparátu Ministerstva kultury ani jiného ministerstva. Její realizaci lze zajistit v rámci existujícího systému památkové péče v České republice, který je v této chvíli velice dobře propracovaný. Aplikace úmluvy si tedy nevyžádá ani zvýšené nároky na státní rozpočet. Realizace výdajů na úseku péče o architektonické dědictví na úrovni státního rozpočtu se předpokládá v rámci schválených programů Ministerstva kultury na tomto úseku, s jejichž rozšiřováním se pro nejbližší období do roku 2000 neuvažuje. To - jak jistě víte - vyplývá i z kapitoly Ministerstva kultury, myslím kapitolu státního rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP