(pokračuje Dostál)

Snad je ještě důležité říci, že za Českou republiku úmluvu podepsal v loňském roce 24. června ve Štrasburku v Radě Evropy mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky dr. Jiří Malenovský. Je to náš stálý představitel při Radě Evropy.

Do současné doby úmluvu podepsalo 32 členských států Rady Evropy, z toho již 27 států tuto úmluvu ratifikovalo. Smluvní úmluva má charakter prezidentské smlouvy, a proto podléhá ratifikaci prezidentem České republiky po předchozím vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky, jehož Poslaneckou sněmovnu tímto o tento souhlas žádám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury Pavlu Dostálovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodajka pro první čtení paní kolegyně Vlasta Štěpová. Prosím paní kolegyně, můžete hovořit.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dokument, který právě projednáváme, tisk č. 83, patří v Radě Evropy k tzv. pevnému, tvrdému, zásadnímu jádru Tarschysových dokumentů. Čili je to kolem 20 základních úmluv Rady Evropy, kde teprve teď splácíme náš obrovských dluh.

Byl vydán v Granadě v roce 1985. My jsme se k signování odhodlali teprve v červnu loňského roku a už signování je jakýmsi prvním významným krokem, projevem zájmu země o předmětný materiál. Je dobře, že jsme podepsali, a myslím, že je velice dobře, že dnes projednáváme tento materiál v prvním čtení. Jen pro úplnost podotýkám, že naprostá většina ze 40 členských států Rady Evropy, tj. 32, již podepsalo, z nich naprostá většina, tj. 27, k dnešnímu dni již ratifikovalo.

Pan ministr řekl všechno podstatné k materiálu, já dávám pouze a jenom návrh, aby byl tisk 83 propuštěn do druhého čtení. A návrh druhý, aby byl přikázán zahraničnímu výboru, a návrh třetí, aby byl přikázán k projednání také výboru pro kulturu, školství, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní zpravodajce Vlastě Štěpové. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, z místa se také nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám.

Nezazněl návrh ani na vrácení ani na zamítnutí, takže budeme hlasovat pouze o návrhu, který přednesl paní navrhovatelka a který je zčásti totožný s tím, jak rozhodl předseda Poslanecké sněmovny, který navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru.

Všechny jsem vás, kolegyně a kolegové, odhlásil, abych zjistil, zdali jsme vůbec usnášeníschopní. Prosím vás o novou registraci. Kolegyně a kolegové, dosáhli jsme usnášeníschopnosti .

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60, ve kterém rozhodneme o přikázání sněmovního tisku 83 výboru zahraničnímu. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 71 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Druhý návrh, o kterém budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 61. Rozhodneme o tom, zda bude sněmovní tisk 83 přikázán též výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 67 poslanců, proti byli 2.

 

Konstatuji, že v tuto chvíli jsme skončili projednávání tohoto bodu naší schůze. Jednalo se obvod 26 a návrh smlouvy byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Přistupujeme k projednávání bodu

 

27.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998
/sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

 

Jedná se o prvé čtení a vládní návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 86.

Předložený návrh uvede z pověření vlády její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Předkládaná smlouva je svým způsobem typovou sociální smlouvou, kterou postupně uzavíráme s jednotlivými státy světa. Její podstatou je refundace důchodových nároků a dále je její podstatou upřesnění, zejména poskytování zdravotní péče na území toho kterého státu. Je to formálně zcela obvyklá smlouva a její hlavní výhodou je otevření integračního prostoru pro české i bulharské občany, protože refundace důchodového nároku znamená, že tak jak občan postupně získával v jednotlivých zemích nárok na důchodové pojištění, tento nárok za ním jde bez ohledu na jeho okamžité bydliště a na jeho státní příslušnost. Je to moderní smlouva, která je předpokladem ke stabilním a kvalitním sociálním vztahům mezi Bulharskou republikou a Českou republikou.

Z tohoto důvodu její nároky na státní rozpočet jsou velmi malé, i když je dlužno uznat, že pro bulharské občany to bude znamenat určité zlepšení, protože 4 roky doby na důchodové pojištění, které občan Bulharské republiky strávil v České republice, mu zakládá nárok ve výši 3 korun měsíčně, zatímco po úpravě smlouvy to bude kolem 500 Kč, tak jak to odpovídá nároku českého občana. Ale i přes tuto okolnost jsou nároky na státní rozpočet velmi malé, protože se to týká pouze několika set osob.

Z tohoto důvodu žádám sněmovnu, aby propustila návrh smlouvy k dalšímu projednání a navrhuji, aby byl předložen k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru Vladimíru Špidlovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jan Svoboda. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, pan místopředseda vlády zde řekl vše podstatné. I já se přikláním k tomu, aby byla smlouva propuštěna do druhého čtení. Žádný jiný návrh nemám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Janu Svobodovi. Otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášeného pana kolegu. Prosím, pane kolego, překvapil jste mě, můžete se ujmout slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP