Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení je - jak již říkal pan ministr - skutečně moderní smlouvou, která zařazuje vztahy mezi Bulharskem a Českou republikou do jedné řady s ostatními vztahy a je velmi důležité, že tím se vztahy upravují ve stejném smyslu jako se státy Evropské unie.

Smlouva pokrývá peněžité dávky v nemoci a mateřství, dávky v invaliditě, dávky ve stáří, dávky pozůstalých, peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání, pohřebné a přídavky na děti. Přitom je zajímavé zejména pro občany obou států, že smlouva de facto končí dosavadní stav, kdy na základě dosavadních mezinárodních dohod byla zdravotnickými zařízeními občanům obou stran poskytována z hlediska občana bezplatná lékařská péče. Dnešní stav se řídí jinými předpisy a v zásadě platí, že tato smlouva lékařskou péči neupravuje.

V části 3 (zvláštní ustanovení) zajišťuje smlouva započítávání předchozího pojištění ve druhém státě, tam, kde je toto pro přiznání příslušné dávky nutné.

Pan ministr zde zdůraznil, že smlouva je jednostranně výhodnější pro bulharské občany. I když se týká jen několika set občanů, tak bude znamenat určité vydání navíc pro státní rozpočet.

Vzhledem k tomu, že stará úprava vztahů v sociálním zabezpečení neodpovídá dnešnímu stavu legislativy, je předkládaná smlouva výrazným pokrokem. Jako zajímavost si dovolím poznamenat, že tato mezistátní smlouva má pouze dvě rovnocenná vydání, a to v jazyce českém a bulharském, přičemž mají obě stejnou platnost. Neprověřoval jsem shodnost těchto dvou vyhotovení, a proto pouze doufám, že mezi oběma exempláři je skutečně stoprocentní věcná shoda. Přesto si dovoluji vzhledem k potenciální možnosti různých výkladů na tuto skutečnost upozornit. U jiných smluv, uzavřených Českou republikou v poslední době, je tento problém řešen anglickým originálem, od něhož jsou odvozena vydání smlouvy v národních jazycích.

Doporučuji tuto smlouvu propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, tudíž obecnou rozpravu uzavírám.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Prosím zpravodaje, aby by mi pomohl, jestli nepadl návrh na jiný výbor.

 

Poslanec Jan Svoboda: Ještě padl návrh na projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme o těchto dvou návrzích rozhodovat hlasováním. Nenavrhuje někdo ještě jiný výbor? Není tomu tak.

 

hlasování pořadové číslo 62 rozhodneme nejprve o přikázání tohoto sněmovního tisku č. 86 výboru zahraničnímu. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 85 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo.

 

hlasování pořadové číslo 63 rozhodneme o návrhu na přikázání sněmovního tisku 86 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 71 poslanců a poslankyň, proti 9.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s bodem 27 naší schůze. Sněmovní tisk 86 byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru zahraničnímu.

 

Přistupujeme k projednávání bodu

 

28.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asunciónu
/sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

 

Jedná se o první čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 79 a z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mým úkolem je představit vám vládní návrh Dohody mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 21. října 1998.

Paraguay je agrárně průmyslovou zemí, která má zájem na přílivu zahraničních investic a řadou zákonů týkajících se daňových a celních úlev se snaží vytvořit příznivé investiční prostředí. Je žádoucí vytvořit takový právní rámec pro aktivitu investorů obou zemí, který poskytne řádné záruky a ochranu investovaných hodnot.

Dohoda byla sjednána ve standardní podobě, jak ji předpokládá tzv. vzorová dohoda, za jakou je podle usnesení vlády České republiky č. 12 ze 6. ledna 1993 považována dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic s Maďarskem. Výjimky představují článek 3 - Podpora a ochrana investic, článek 5 - Vyvlastnění, článek 7 - Převody a článek 9 - Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany.

Odchylky v textu byly sjednány na požadavek paraguayské strany. Česká strana tomuto požadavku vyhověla, protože sjednané znění neodporuje českému právnímu řádu nebo pouze explicitně vyjadřuje to, co se v praxi automaticky předpokládá. Podrobnosti týkající se tohoto bodu jsou uvedeny v předkládací zprávě.

Dohoda přináší investorům následující záruky: připuštění investic na území hostitelského státu a jejich podporu hostitelským státem v souladu s jeho právním řádem, záruku poskytnutí národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, záruku proti vyvlastnění majetku investora s výjimkou vyvlastnění zákonným postupem z důvodu veřejného zájmu na nediskriminačním základě a za náhradu, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí a způsob řešení sporů z investic mezi investorem a hostitelským státem a smluvními stranami navzájem.

Vzhledem ke skutečnosti, že text dohody se ve výše uvedených článcích odchyluje od tzv. vzorové dohody, byl návrh dohody s Paraguayskou republikou ještě před podpisem předložen vládě České republiky k projednání. Vláda České republiky dohodu schválila usnesením č. 677 ze dne 29. října 1997 a smluvní dokument byl podepsán 21. října 1998 v Asunciónu.

Dohoda byla sjednána v národních jazycích a angličtině a v případě rozdílného výkladu bude rozhodující znění anglické.

Platnost dohody byla sjednána na dobu deseti let s tím, že zůstane nadále v platnosti, dokud jedna smluvní strana platnost neukončí písemnou jednoroční výpovědí. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody budou ustanovení dohody účinná po dobu dalších deseti let od data ukončení její platnosti.

Záruky zakotvené v předloženém návrhu dohody se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, i na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost. Dohoda nemá zpětnou účinnost. Dohoda vytvoří stabilní právní prostředí pro uskutečňování investic na území Paraguayské republiky a sníží rizika ztrát.

Z těchto důvodů doporučuji, aby Poslanecká sněmovna propustila dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic s Paraguayskou republikou do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Zpráva pana ministra byla dostatečně sdělná. Mám poznámku, ale tu řeknu až na závěr při svém druhém vystoupení. Navrhuji, aby Dohoda byla přikázána k projednání také ve výboru zahraničním.

Nyní bych chtěl poprosit sněmovnu, aby propustila tuto smlouvu do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání tohoto tisku výborům k projednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP