(pokračuje Gross)

Padl pouze jeden návrh a je v souladu s návrhem organizačního výboru, aby byl tento sněmovní tisk 79 přikázán k projednání zahraničnímu výboru. O tomto návrhu budeme hlasovat, ale ptám se, jestli někdo navrhuje jiný výbor. Pan poslanec Recman navrhuje také výbor rozpočtový. Já to na mikrofon zopakuji a budeme to brát jako návrh, který formálně padl. Neprotestuje nikdo proti tomu? Není tomu tak. Byly zde dva návrhy, další návrh nevidím.

 

Budeme rozhodovat nejprve v hlasování pořadové číslo 64 o přikázání sněmovního tisku 79 výboru zahraničnímu.

Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 82 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

hlasování pořadové číslo 65 rozhodneme o přikázání tohoto sněmovního tisku 79 výboru rozpočtovému.

Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 52 poslankyň a poslanců, proti bylo 23.

 

Kolegyně a kolegové, končím tímto projednávání bodu 28 a konstatuji, že sněmovní tisk 79 byl přikázán výboru rozpočtovému a výboru zahraničnímu.

 

Přicházíme k bodu

 

29.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu
/sněmovní tisk 85/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova, a zároveň ho žádám, aby raději zůstal u stolku zpravodajů delší dobu, protože asi se bude muset vyjádřit ke všem následujícím smlouvám v prvém čtení.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo, ale vítám tuto frekvenci pohybu jako cenný zdroj odčerpání kalorií navzdory tomu, že těch bodů mám dnes opravdu hodně a mají tendenci spíše přibývat než ubývat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: My vám tedy, pane ministře, snížíme přídělové dávky.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji, pane místopředsedo, za pochopení v této věci.

Nicméně předkládám vám k vyslovení souhlasu Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky, která byla podepsána dne 27. února 1998 v Pchjongjangu. Tato dohoda plně vychází ze zásad tzv. vzorové dohody, za kterou je podle usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 6. 1. 1993 považována dohoda s Maďarskem, neboť byla první dohodou uzavřenou samostatnou Českou republikou.

Tato dohoda zakotvuje následující zásady a záruky, které se obvykle v těchto mezinárodních smlouvách investorům poskytují, tj. závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorům druhého státu a poskytnout jim řádné a spravedlivé zacházení; závazek poskytnout investorům, jejich investicím a výnosům z nich národní zacházení a doložku nejvyšších výhod, které jsou zárukou proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s domácími nebo jinými zahraničními investory ze třetích zemí; záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona, ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité a adekvátní náhrady; záruku volného převodu plateb souvisejících s investicemi do zahraničí ve volně směnitelné měně; závazek poskytnout investorovi náhradu za škody, které investice utrpí následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, a způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

V krátkosti uvádím, že Korejská lidově demokratická republika má přibližně stejnou rozlohu jako Česká republika, ale přes 23 mil. obyvatel, kteří se potýkají s ekonomickými potížemi způsobenými po několik let se opakujícími obrovskými záplavami, které ničí budovy a veškerou úrodu včetně rýže, hlavní potraviny obyvatelstva. Země proto hledá zahraniční investory a dodavatele pro obnovu průmyslových a potravinářských zařízení, zejména zařízení na lahvování pitné a minerální vody a limonád. Byly už např. uzavřeny smlouvy s českými investory na stavbu pivovaru, dodávky potrubí a zařízení pro tři přepadové hydrocentrály, jakož i na dodávky potravinářských strojů a tabulového skla.

Další severokorejské investiční požadavky a zájmy na obnovení všestranné spolupráce jsou rozvedeny v důvodové zprávě, v níž jsou také nastíněny možnosti české strany pro realizaci investičních záměrů, zejména ve svobodném obchodním a hospodářském pásmu Radžin-Sonbong v severovýchodní části Korejské lidově demokratické republiky, při nichž lze navázat na tradiční přátelské dvoustranné vztahy a v širších souvislostech i etablování se v Číně a Ruské federaci. Čeští podnikatelé a investoři by měli co nejrychleji konzultovat své konkrétní záměry s příslušnými korejskými firmami, neboť mají široké možnosti pro jejich uplatnění v této zemi.

Dohoda je sjednána na dobu 10 let. Její platnost bude po uplynutí desetileté lhůty pokračovat po neomezenou dobu, pokud 12 měsíců předem jedna ze smluvních stran dohodu písemně nevypoví. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou její ustanovení účinná po další období 10 let. Ustanovení dohody se použijí zejména na budoucí investice uskutečněné po datu vstupu dohody v platnost a také na investice existující na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem ke dni vstupu této dohody v platnost.

Dohoda nemá zpětnou účinnost, což je zdůrazněno v čl. 11, u sporů nebo nároků, které vznikly nebo byly vyřešeny před vstupem této dohody v platnost. Dohoda byla sjednána v jazyce českém, korejském a anglickém, který je v případě rozdílnosti výkladu rozhodující.

Navrhuji Poslanecké sněmovně, aby dohodu propustila do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vlacha.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Po časově velmi náročném projevu pana ministra vás jistě nepřekvapím sdělením, že neaspiruji na přednesení nejobsáhlejší zpravodajské zprávy. Omezím se pouze na to, že označím smlouvu podepsanou 27. února 1998 za standardní smlouvu tohoto typu, a ty z vás, kteří budou mít zájem o více informací o prioritách českého dovozu, např. psí srsti a dalších významných komodit, odkážu na obsah důvodové zprávy. Jinak si dovolím vám navrhnout, abychom propustili tuto smlouvu do další fáze legislativního procesu a respektovali návrh organizačního výboru na přikázání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Otevírám obecnou rozpravu, do níž se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu uzavírám.

Budeme se tedy zabývat jediným návrhem, který padl, ale pro formu se ptám, jestli ještě někdo nenavrhuje jiný výbor, kterému bychom měli přikázat projednávání této smlouvy. Je zde ještě návrh na hospodářský výbor. Tudíž já tento návrh formálně opakuji na mikrofon. Máme zde dva návrhy: aby se sněmovním tiskem 85 zabýval výbor hospodářský a výbor zahraniční.

 

Nejprve rozhodneme o původním návrhu, kterým je návrh na zahraniční výbor.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66. Kdo je pro přikázání sněmovního tisku 85 zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl, přijat, když se pro vyslovilo 73 poslankyň a poslanců, proti byl 1.

 

Nyní se budeme zabývat druhým návrhem, kterým je návrh na přikázání výboru hospodářskému. O něm rozhodneme v hlasování pořadové číslo 67.

Hlasování jsem zahájil. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 39 poslankyň a poslanců, proti bylo 25.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP