(pokračuje Gross)

Končím tímto bod 29 a konstatuji, že sněmovní tisk 85 byl přikázán výboru zahraničnímu.

 

Přecházíme k bodu

 

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze
/sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

 

Návrh uvede opět ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Chtěl bych připoutat vaši pozornost k zemi, která je nejen zeměpisně na opačné straně zeměkoule než země předchozí, ale politicky, sociálně a ekonomicky rovněž.

Předkládám k vyslovení souhlasu Dohodu mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána dne 14. prosince 1998. Jihoafrická republika je africkou ekonomickou velmocí s bohatými surovinovými zdroji. Představuje zajímavého potenciálního partnera také pro naše investory, a je proto vhodné zajistit pro jejich aktivity příslušnou právní ochranu.

Vládní návrh dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Jihoafrickou republikou se v zásadě shoduje s tzv. vzorovou dohodou, za kterou je podle usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 6. ledna 1993 považována Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

Text dohody s Jihoafrickou republikou se však v několika ustanoveních - konkrétně v článcích 2, 3, 6, 8, a 12 a protokolu - od tzv. vzorové dohody odchyluje. Z tohoto důvodu byla dohoda předložena vládě České republiky k projednání ještě před vlastním podpisem smluvního dokumentu. Vláda dohodu schválila usnesením č. 569 ze dne 2. září 1998. Odlišnosti v textu jsou podrobně vysvětleny v předkládací zprávě.

Návrh dohody s Jihoafrickou republikou obsahuje v souladu se vzorovou dohodou následující závazky: závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorům druhého státu, princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, tj. záruku proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s tuzemskými nebo jinými zahraničními investory, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité a adekvátní náhrady, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně, způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou při využití mezinárodních arbitrážních orgánů nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda se sjednává v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty jsou autentické. Platnost dohody byla sjednána na dobu 10 let s automatickým prodlužováním a s možností ukončit její platnost po této lhůtě písemnou jednoroční výpovědí. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody budou ustanovení dohody platná po dobu dalších 15 let.

Záruky zakotvené v předkládaném návrhu dohody se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právním řádem smluvních stran ke dni vstupu této dohody v platnost.

Dohoda se však nebude vztahovat na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, nebo na nároky, které byly řešeny před jejím vstupem v platnost.

Předkládaná dohoda vytváří stabilní právní rámec, který je předpokladem pro uskutečňování investic na území obou smluvních států a pro snížení rizika ztráty investičních hodnot. Proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky propustila tuto dohodu do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivu Svobodovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Tollner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Tollner: Děkuji, pane místopředsedo. Nechtěl bych připočten k soutěžícím o nejkratší zpravodajskou zprávu, nicméně si myslím, že po tak obsáhlém předvedení panem ministrem moje úloha je velmi jednoduchá. Nezbývá mi než zopakovat, že skutečně Jihoafrická republika jako dnes africká ekonomická velmoc nás přitahuje, přitahuje naše investory. Pro svou nevyčerpatelnou zásobu nerostných surovin také naše obchodníky. Přimlouvám se, aby návrh této dohody byl postoupen do druhého čtení a přikázán pouze zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji Pavlu Tollnerovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Zazněl návrh na zahraniční výbor. Shoduje se s názorem organizačního výboru, resp. s opatřením předsedy. Ptám se, jestli někdo navrhuje jiný výbor. Kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Chtěl bych navrhnout ještě rozpočtový výbor. Pana předsedajícího bych chtěl požádat, aby i následující dohoda byla rovněž přidělena rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Spíš to berme jako apel pro zpravodaje, protože v tuto chvíli nemůžeme přijímat návrhy k dalšímu bodu, ale rozumíme si.

 

Jelikož další návrh nevidím, budeme hlasovat nejprve o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru. O tomto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 68.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 87, proti byl 1.

 

Nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 69 o přikázání výboru rozpočtovému.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 52, proti 23.

 

Končím projednávání bodu 30 a konstatuji, že sněmovní tisk 94 byl přikázán pouze výboru zahraničnímu.

 

Přecházíme k bodu, kterým je

 

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José
/sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opětovně ministr financí Ivo Svoboda, kterého žádám, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Posuneme se dále nejen na zeměkouli, ale dalším vystoupením přejdeme již ke druhým čtením, takže přece jen ještě dnes zaznamenáme určitou změnu v tomto - přiznám se, že i pro mne - trochu monotónním úseku programu.

Základem pro sjednání této Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. října 1998 v San José, byla dohoda České republiky s Maďarskem, která je podle usnesení vlády číslo 12 ze dne 6. 1. 1993 považována za tzv. vzorovou dohodu. Přes snahu české strany odchýlit se od schváleného vzorového textu co nejméně kostarická strana trvala na úpravách článků 5, 6 a 8.

V článku 5 pojednávajícím o náhradě při vyvlastnění investic kostarická strana požadovala, aby tato náhrada byla vymezena podle kostarického vnitrostátního zákonodárství, což bylo pro českou stranu nepřijatelné. Posléze bylo dosaženo kompromisu a podle článku 5 v upraveném znění se náhrada při vyvlastnění bude rovnat tržní ceně investice bezprostředně před jejím vyvlastněním stanovené podle právních předpisů hostitelské smluvní strany.

V článku 6 upravujícím převody je na žádost smluvního partnera zapracován bod 4, který umožňuje dočasně omezit převody plateb při potížích s platební bilancí, a to na nediskriminačním základě v souladu s kritérii přijatými mezinárodními organizacemi, jejichž členy jsou obě smluvní strany. Toto ustanovení není v rozporu s českým právním řádem ani mezinárodními závazky, proto bylo přijato.

U článku 8, který řeší spory mezi investorem a druhou smluvní stranou, bylo opět nutno dosáhnout kompromisu mezi požadavkem kostarické strany na vyloučení jakékoli možnosti vzít návrh na zahájení řízení zpět ať od mezinárodní arbitráže, nebo národních orgánů smluvní strany a úpravou obsaženou v občanském soudním řádu České republiky zaručující možnost zpětvzetí návrhu na zahájení řízení před vydáním konečného rozhodnutí ve věci.

V článku 8 odstavec 4 je nyní poněkud omezena volnost investora v tom smyslu, že když předloží spor k rozhodnutí mezinárodní arbitráži, je jeho volba konečná a nemůže ji již změnit.

Všechny uvedené odchylky od tzv. vzorové dohody jsou podrobně vysvětleny v předkládací zprávě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP