(pokračuje I. Svoboda)

Je proto velmi důležité, aby tato dohoda byla schválena, neboť vytvoří smluvně právní ochranu českých firem při jejich investování v Mongolsku. Rád bych zdůraznil, že sjednaná dohoda se v žádném ustanovení neodchyluje od zásad tzv. vzorové dohody, za kterou je podle usnesení vlády České republiky č. 12 z roku 1993 považována dohoda s Maďarskem. Znamená to, že dohoda zakotvuje všechny zásady a záruky, které se obvykle v těchto mezinárodních smlouvách investorům poskytují. Závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorům druhého státu, princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité adekvátní náhrady, záruku volného převodu plateb, souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně, způsob řešení sporu mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda je sjednána na dobu deseti let. Její platnost bude po uplynutí desetileté lhůty pokračovat po neomezenou dobu, pokud dvanáct měsíců předem jedna ze smluvních stran dohodu písemně nevypoví. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou ustanovení účinná po další období deseti let. Ustanovení dohody se použijí zejména na budoucí investice, uskutečněné po datu vstupu dohody v platnost, také na investice existující na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem ke dni vstupu této dohody v platnost.

Dohoda byla sjednána v jazyce českém, mongolském a anglickém , který je v případě rozdílnosti ve výkladu rozhodující. Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s touto dohodou souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi a nyní se budeme zabývat dalším projednáváním. Tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení obou výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 23/1 a 23/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru, resp. zpravodajku paní poslankyni Vlastu Štěpovou, aby odůvodnila návrh výboru. Prosím, paní kolegyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Vlasta Štěpová: Děkuji. Pane předsedající. Abych příliš nezatěžovala sněmovnu v pátek odpoledne, sdělím jen velice krátce, že zahraniční výbor projednal tisk, který máte na stole, č. 23. Po odůvodnění tisku náměstkyní ministerstva financí, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Štěpové a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor tuto materii rovněž projednal na své 4. schůzi 4. listopadu 1998 a přijal k ní usnesení č. 43, které jste obdrželi, jak zde zaznělo, jako sněmovní tisk 23/1. Omezím se pouze na konstatování, že usnesení rozpočtového výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas, a zároveň pověřilo zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil sněmovnu, což tímto činím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Recmanovi. Nyní otevírám rozpravu k předloženému vládnímu návrhu, do které se nikdo nehlásí, a rozpravu tudíž uzavírám. Kolegyně a kolegové, navrhuji v tuto chvíli, abychom hlasovali o tomto návrhu usnesení. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 13. února 1998 v Ulánbátaru."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl schválen, když se (v hlasování číslo 72) pro vyslovilo 79 poslankyň a poslanců, proti byl jeden.

 

Mám tady návrh z pléna na odhlášení. Kolegyně a kolegové, doufám, že nás to nebude mrzet, tudíž vás odhlašuji, neb je to mou povinností, a prosím všechny o novou registraci.

Konstatuji, že jsme tímto projednali bod č. 33 našeho programu a s vládním návrhem dohody dle sněmovního tisku 23 sněmovna vyslovila souhlas.

 

Budeme se nyní zabývat bodem č. 34, kterým je

 

34.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998
/sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo přednese opět ministr financí Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: K omezení daňového zatížení a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, které působí nepříznivě na rozvoj vzájemné spolupráce, je mezi státy obvyklé sjednat smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Česká republika má v současné době v platnosti 55 takovýchto mezinárodních daňových smluv. Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Sofii v dubnu 1998, nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Bulharskem dosud uplatňované mnohostranné smlouvy, které byly v 70. letech uzavřeny v rámci tehdejší RVHP.

Tato komplexní daňová smlouva, která byla sjednána na základě vzorových norem OECD a OSN, umožňuje výměnu informací mezi příslušnými úřady smluvních států a zajišťuje daňovou nediskriminaci pro daňové rezidenty jednoho státu na území státu druhého. Uzavření předkládané smlouvy by mělo podpořit vzájemné vztahy v hospodářské a obchodní oblasti mezi oběma státy. Tato smlouva totiž zvyšuje právní jistotu investorů obou států o existenci a výši daňové povinnosti a umožňuje jim přesněji kalkulovat návratnost jejich podnikatelských záměrů. Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem České republiky  Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu podle článku 49 Ústavy České republiky, protože upravuje odchylné ustanovení zákonů České republiky o daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňové osvobození a jiné úlevy. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjádřila souhlas s touto předkládanou smlouvou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 27/1 a 27/2. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Já se připojuji k řečenému a přečetl bych vám znění usnesení zahraničního výboru: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku z příjmu a z majetku, podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Zaorálkovi. Nyní bych požádal zpravodaje výboru rozpočtového pana poslance Svatomíra Recmana, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, rovněž rozpočtový výbor projednal tuto smlouvu na své 4. schůzi 4. listopadu 1998 a přijal k němu usnesení č. 44, které máte jako sněmovní tisk 27/1. Rozpočtový výbor rovněž svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s uvedením smlouvy vyslovila souhlas.

 

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji Recmanovi. Otevírám v tuto chvíli rozpravu k předloženému vládnímu návrhu. Rozpravu uzavírám, protože se do ní nikdo nehlásí a budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Sofii dne 9. dubna 1998."

 

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat (v hlasování číslo 73), když se pro vyslovilo 85 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Konstatuji, že jsme tímto projednali bod č. 34 a s vládním návrhem smlouvy dle sněmovního tisku 27 byl Poslaneckou sněmovnou vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP