(pokračuje I. Svoboda)

Smlouva neumožňuje daňovým poplatníkům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem zdaněn. Naopak obsahuje ustanovení jednoznačně určující stát, který má právo zdaňovat v daném rozsahu určitý příjem.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjádřila s touto mezinárodní daňovou smlouvou souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Tento vládní návrh jsme projednávali a přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh projednal také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 56/1 a 56/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Michala Doktora, aby návrh výboru odůvodnil. Prosím, pane poslanče, ujměte se své úlohy, můžete hovořit.

 

Poslanec Michal Doktor: Dámy a pánové, zahraniční výbor projednal text smlouvy dne 20. ledna 1999 na své 10. schůzi. Konstatuje, že předložený návrh odpovídá vzorové smlouvě OECD, a to i přesto, že se týká země, jejíž právní prostředí se výrazně vyvíjelo. Uzavření smlouvy vytváří stabilní právní rámec v oblasti investičně velmi zajímavé a do jisté míry i představuje pilotní projekt o sjednávání podobných smluv v této části světa.

Smlouva byla sjednána v jazyce českém, kazašském, anglickém a ruském, přičemž rozhodující je znění jazyka anglického.

Dámy a pánové, po odůvodnění zástupce ministerstva financí a zpravodajské zprávě doporučuje zahraniční výbor vyslovit souhlas s předloženou smlouvou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Doktorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit. Jde o sněmovní tisk 56.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tuto smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Almaty dne 9. dubna 1998, na své 7. schůzi dne 10. prosince 1998 a přijal k tomu usnesení č. 72. Máte ho jako sněmovní tisk 56/1. Rozpočtový výbor v něm doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovit s touto smlouvou souhlas a rovněž zmocnil zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil ctěné shromáždění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Otevírám v tuto chvíli rozpravu k předloženému vládnímu návrhu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a předkládám Poslanecké sněmovně návrh usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu a z majetku podepsanou v Almaty dne 9. dubna 1998."

 

Kdo je pro tento návrh, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh byl přijat (v hlasování 75), když se pro vyslovilo 93 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Konstatuji tedy, že s touto smlouvou byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 36 a přistoupíme k projednávání bodu 37, který bude posledním bodem našeho dnešního jednání. Jedná se o

 

37.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám,
sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni
/sněmovní tisk 59/ - druhé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám byla sjednána 23. srpna 1978 na diplomatické konferenci ve Vídni. Úmluva představuje autoritativní kodifikaci norem týkajících se právního nástupnictví do mezinárodních smluv a zároveň stanoví principy nové, které pomáhají k rozvoji této důležité materie mezinárodního práva veřejného.

Pro náš stát získala úmluva na důležitosti v souvislosti s rozdělením Československa, kdy Česká republika jako jeden ze dvou nástupnických států byla a stále je nucena řešit otázky přechodu práv a závazků státu - předchůdce na stát nástupnický.

Česká republika se bezprostředně po svém vzniku přihlásila formou Deklarace České národní rady k zachování kontinuity mezinárodních smluv bývalé federace, což je jeden z klíčových principů Úmluvy. Česká republika se ustanovení Úmluvy dovolávala v případě dvoustranných sukcesních jednání s jednotlivými státy už od roku 1993. Lze tedy neskromně konstatovat, že Česká republika významně přispěla k popularizaci Úmluvy a prokázala její životaschopnost v praxi.

S ohledem na tento dosavadní postoj je jenom logické, aby Česká republika ratifikovala Úmluvu a přihlásila se tak definitivně k jejím principům. Statut smluvní strany navíc posílí její výchozí negociační pozici v otázkách sukcese s těmi státy, s nimiž tato jednání neproběhla nebo nebyla dosud uzavřena.

K zásadám Úmluvy jsme se přihlásili již na samotném počátku existence České republiky a kontinuálně je aplikujeme vůči všem svým smluvním partnerům, a proto se navrhuje, aby Česká republika ratifikaci doprovodila prohlášením podle čl. 7, odst. 2 a 3 Úmluvy. Takovým prohlášením potvrdíme relevantnost těchto pravidel uplatněných ještě před vstupem Úmluvy v platnost ve vztahu k signatářům, smluvním státům a smluvním stranám Úmluvy, které toto prohlášení České republiky přijmou.

Závěrem si dovoluji poděkovat členům zahraničního výboru Poslanecké sněmovny za to, že plně pochopili význam tohoto smluvního dokumentu pro Českou republiku, a doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto Úmluvou. Pevně věřím, že Poslanecká sněmovna bude toto doporučení akceptovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí Janu Kavanovi a nyní prosím, abychom se věnovali projednávání této smlouvy. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 59/1. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Zahradila, aby návrh výboru odůvodnil. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato smlouva byla projednána zahraničním výborem a já vám předložím následující usnesení:

"Po zdůvodnění zástupce ministerstva zahraničních věcí a zpravodajské zprávě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Vídeňskou úmluvou o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám sjednanou dne 23. srpna 1978 ve Vídni a stanoví, že Česká republika při její ratifikaci učiní podle článku 7 odst. 2 a 3 této Úmluvy prohlášení následujícího znění (cituji):

***
Přihlásit/registrovat se do ISP