(pokračuje Zahradil)

Česká republika prohlašuje podle čl. VII odst. 2 a 3 Vídeňské úmluvy o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednané dne 23. srpna 1978 ve Vídni, že použije ustanovení úmluvy na svoji vlastní sukcesi, k níž došlo před vstupem úmluvy v platnost, vůči signatářským státům, smluvním státům nebo smluvním stranám, které toto prohlášení přijmou. Česká republika současně prohlašuje, že přijímá prohlášení, které při ratifikaci úmluvy provedla podle čl. VII odst. 2 a 3 úmluvy Slovenská republika."

S odůvodněním tohoto prohlášení vás odkazuji na závěr projevu předkladatele pana ministra zahraničních věcí Jana Kavana. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zahradilovi a otevírám v tuto chvíli rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku, tudíž rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přistoupíme k hlasování o návrhu, tak jak jej přednesl zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Zahradil. Jenom konstatuji, že tento návrh usnesení je také obsažen ve sněmovním tisku 59/1 pod bodem I. Doufám, že můžeme o tomto návrhu hlasovat, aniž bych ho teď v tuto chvíli znovu opakoval. Nemá nikdo námitek? Nemá.

 

Kolegyně a kolegové, nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení, tak jak jej přednesl zpravodaj pan Zahradil a jak je obsaženo ve sněmovním tisku 59/1.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 76), když se pro vyslovilo 99 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme vyčerpali všechny body našeho dnešního jednání. Děkuji vám všem za spolupráci a konstatuji, že se sejdeme v úterý 9. února ve 14.00 hodin, kdy první bod, který budeme projednávat, bude bod 49, kterým je "Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na státní rozpočet".

Ještě jednou vám děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

 

(Schůze přerušena ve 14.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP