Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. února 1999 ve 14.06 hodin

 

Přítomno: 189 poslanců

 

(Schůze opět zahájena ve 14.06 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji pátý jednací den 9. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Znovu prosím, i pana poslance Krause o zklidnění, abychom mohli smysluplně a seriózně jednat.

Sděluji vám nejprve, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslankyně Horníková, Cyril Svoboda, Pleva a kvůli zahraniční cestě se omlouvá místopředseda vlády Egon Lánský. To jsou čytři formální omluvy, které jsem dostal. Údajně kolega Mandík, ale já jsem žádnou takovou omluvu nedostal.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že pan poslanec Švrček má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Kalousek náhradní kartu č. 2 a poslanec Vidím náhradní kartu č. 4. Předpokládám, že je to všechno z náhradních karet.

Nyní se přihlásil o slovo pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v tuto chvíli na základě jednání organizačního výboru i dnešního jednání porady předsedy, místopředsedů a předsedů poslaneckých klubů navrhl zařazení nového bodu našeho jednání, kterým by byl velice krátký bod s názvem "Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1999". Navrhuji, aby tento bod byl zařazen před stávající bod 51 v rámci bloku "Zprávy, návrhy a další body".

Tento materiál by měla Poslanecká sněmovna projednat a schválit, neboť je to úkol, který pro nás vyplývá ze zákona o jednacím řádu. V rámci tohoto bodu si myslím, že by mělo teprve probíhat podrobné zdůvodnění, které nebude v ničem překvapující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi, o této věci jsme hovořili na dnešním grémiu sněmovny. Je zbytečné o tom dále diskutovat. Dám o té věci hlasovat přesně v té podobě, jak to zaznělo - přidání bodu "Pravidla hospodaření poslaneckých klubů" před bod 51 našeho dosavadního programu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 176 poslanců 166 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Tento bod je zařazen do našeho programu.

 

Mluvím-li o programu, dříve než přistoupíme k jednání, chtěl bych stručně zrekapitulovat stav projednávání schváleného pořadu.

Sděluji, že jsme dosud projednali 1. až 37. bod našeho schváleného programu, kromě bodů č. 14, 23 a 32.

Při schvalování programu pořadu jsme se rozhodli, že některé body mají předurčené pořadí. Rozhodli jsme se, že prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 49. Předpokládám, že druhý bude bod 50, pak se vrátíme k bodům 14, 23, 32, event. k dalším. Doufám, že v tomto jsme zajedno a všichni si rozumíme.

Je zde procedurální návrh paní poslankyně Šojdrové.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, nebudu situaci komplikovat, naopak ji zjednoduším.

Na základě jednání podvýboru pro mládež a na základě dohody, která byla učiněna i v rámci politických stran zastoupených v tomto podvýboru, navrhuji stáhnout z programu projednávání bodu č. 53, což je "Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1999".

Stručně zdůvodním tím, že příští zasedání Poslanecké sněmovny se bude zabývat rozpočtem Fondu dětí a mládeže, a je tedy logické, že oba body bude dobré projednat společně. Děkuji za pochopení a prosím, aby sněmovna tento návrh podpořila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP