(pokračuje Pilip)

Pane předsedající, dámy a pánové, po tomto shrnutí diskuse z pohledu mne jako zpravodaje bych rád shrnul názory, které zde zazněly. Omlouvám se, pokud bych něčí návrh nepřednesl; je to tím, že jsem si ho nestačil poznamenat. Protože návrh pana poslance Václavka také nebyl předán písemně, nicméně zaznamenat jsem si ho stačil. Přesto tady přednesu návrhy v pořadí, v jakém byly předneseny.

První zde padl návrh přednesený mnou, který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do jednoho měsíce předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh krácení výdajů státního rozpočtu tak, aby celkové saldo příjmů a výdajů v roce 1999 odpovídalo schválenému zákonu o státním rozpočtu na tento rok."

(Poslanec Brožík z lavice: "Proč jsme to nedělali tři roky zpátky?")

Pane poslanče, protože neprojednáváme situaci tři roky zpátky, ale projednáváme rok 1999.

Druhým usnesením, velmi obdobným, které tady zaznělo, je usnesení předložené panem poslancem Vojířem:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně restriktivní opatření na straně výdajů ve státním rozpočtu s termínem konec února 1999."

Pan poslanec potvrzuje tento návrh.

Třetí návrh, který tady zazněl, je návrh usnesení předložený panem poslancem Kalouskem jako návrh poslaneckého klubu KDU-ČSL, který zní takto:

"Vzhledem k rizikům vývoje příjmů státního rozpočtu v průběhu roku 1999 Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky

  1. o zajištění regulace výdajů státního rozpočtu v prvním pololetí letošního roku, a to po jednotlivých čtvrtletích tak, aby výše čerpání státního rozpočtu v prvním ani ve druhém čtvrtletí nepřekročila 22 % schválených rozpočtových výdajů na rok 1999;
  2. aby v průběhu prvního pololetí roku 1999, resp. do doby projednání analýzy stavu a vývoje dluhové služby v Poslanecké sněmovně neprohlubovala zadlužení státu půjčkami ani jinými budoucími závazky (např. státními garancemi)."

 

Poslední návrh usnesení, pokud ho dobře interpretuji, byl návrh usnesení předložený panem poslancem Václavkem, který zněl velmi jednoduše:

"Poslanecká sněmovna bere zprávu Ministerstva financí na vědomí."

Ano, pan poslanec potvrzuje.

Čili máme tady čtyři návrhy usnesení, které doporučí hlasovat v pořadí tak, jak jsem je nyní přečetl. Není to tak, jak byly předneseny, předřadil jsem návrh pana poslance Vojíře, protože byl velmi blízký návrhu mému a v podstatě se lišil pouze v termínu předložení, byť také ne o mnoho; já tam navrhuji o jeden měsíc, on do konce února. Nicméně jsou to dva různé návrhy, čili je možné o nich hlasovat postupně. Potom je tady návrh pan poslance Kalouska a poslední zazněl návrh pana poslance Václavka. Čili dávám návrh, aby v tomto pořadí byly návrhy hlasovány.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Pokud nikdo z poslanců nebude mít námitek proti tomuto způsobu hlasování, budeme hlasovat tímto způsobem. Hlásí se pan ministr Grégr. Jsou dvě možnosti: Buďto tímto vystoupením znovu otevře rozpravu, nebo jako poslanec přednese procedurální poznámku. (Dohadování.) Děkuji, již se nehlásí nikdo. Nevidím žádných námitek proti způsobu hlasování tak, jak navrhl zpravodaj. Budeme tedy o jednotlivých bodech hlasovat v tomto pořadí.

Jako o prvním rozhodneme o návrhu, který přednesl pan poslanec Pilip. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 79 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Pilipa. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 93 a 75 bylo proti.

 

Jako o dalším rozhodneme o návrhu pana poslance Vojíře.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 se z přítomných 188 pro vyslovilo 93, 76 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu předneseném panem poslancem Kalouskem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 se z přítomných 188 pro vyslovilo 93, 75 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Jako o posledním rozhodneme o návrhu pana poslance Václavka v hlasování pořadové číslo 82, které zahajuji a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 se z přítomných 189 pro vyslovilo 90, 90 bylo proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Udílím k procedurální poznámce slovo panu poslanci Dostálovi.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, dovolte, abych vás upozornil na to, že pan poslanec Beneš hlasuje dvakrát, mačká dvoje tlačítka. Třikrát!

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, já jsem odcházel se podívat na hlasování, nestačil jsem hlasovat, pověřil jsem kolegu Beneše. (Bouřlivý potlesk, smích.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pane poslanče, pravděpodobně se jedná o pana poslance Brouska, pokud se nemýlím. Musím vás upozornit na to, že tímto postupem jsem zcela šokována a že takovýto postup je v Poslanecké sněmovně zcela nemožný. Současně upozorňuji, že podle platného zákona každý poslanec musí vykonávat svůj mandát osobně a žádný poslanec nemá právo vykonávat mandát za jiného. (Potlesk.) Tato záležitost se už jednou v Poslanecké sněmovně stala a musím říci, že značně poškodila kredit obou poslanců, kteří se této záležitosti dopustili.

V tuto chvíli upozorňuji, že bod je projednán. Nyní chápu, že zde vzniká určitý typ procedurální rozpravy, který nemohu zastavit, protože vidím dvě procedurální přihlášky. První byla pana poslance Jičínského, druhá pana poslance Výborného.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci tu připomenout jednu malou epizodu z jednání Slovenské národní rady v polistopadovém období, kdy takto hlasoval tehdejší ministr spravedlnosti Košta a vzdal se mandátu na základě toho. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní procedurální poznámka pan poslance Výborného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP