(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se do jednací síně. Přestávka určená pro jednání politického grémia skončila a budeme pokračovat. Prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále, neboť vás chci jménem předsedy Poslanecké sněmovny informovat o závěru, ke kterému došlo v politickém grémiu.

Politické grémium shodně dospělo k názoru, že hlasování, tak jak proběhlo poslancem Benešem, bylo protizákonné, to znamená, že se musí opakovat. V tuto chvíli nepovažujeme za správné o takovémto hlasování rozhodnout v procedurální námitce, protože došlo k porušení zákona. Z toho důvodu mohu prohlásit hlasování pořadové číslo 82 za zmatečné, a tudíž neplatné. Toto hlasování budeme opakovat.

Dostala jsem avizovanou přihlášku předsedy mandátového a imunitního výboru pana poslance Výborného k procedurální poznámce.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, za prvé bych chtěl sdělit, že na základě § 36 odst. 2 jednacího řádu byla svolána schůze mandátového a imunitního výboru na dnešní den ihned po skončení této schůze Poslanecké sněmovny, aby se mandátový a imunitní výbor zabýval situací, která nastala.

Za druhé vám předem mohu sdělit podle názoru členů mandátového výboru, že nařizovací pravomoci mandátového a imunitního výboru jsou v této věci velmi slabé.

Za třetí - protože jsem byl možná přímo, možná nepřímo nařčen místopředsedou sněmovny panem poslancem Grossem, že jsem silným hlasem žádal nové hlasování v této věci jen proto, abych dosáhl nějakého jiného výsledku, tak vám sděluji, že já se nezúčastním tohoto hlasování, aby toto nařčení prostě neplatilo. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému.

 

Znovu rozhodneme o návrhu, který přednesl pan poslanec Václavek.

Rozhodneme o něm znovu v hlasování pořadové číslo 83, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Václavka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 se z přítomných 188 pro vyslovilo 89, proti 77. Tento návrh nebyl přijat.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

50.
Zpráva vlády České republiky o aktuální situaci
vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity
a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců
a o možnostech řešení této situace

 

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Jan Fencl. (V sále je velký hluk.) Paní poslankyně, páni poslanci, já bych ráda požádala o jednu věc. Možná většina z vás v souvislosti se značnou chřipkovou epidemií v této zemi má také trochu problémy s hlasivkami jako například v tuto chvíli já. Já bych vás proto ráda poprosila o ohleduplnost vůči vašim kolegům a o takové ztišení atmosféry v sále, aby zde bylo možno slyšet vlastního slova. (Přetrvává velký hluk v sále.)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, ctěná sněmovno, obávám se, že po brilantních řečnických cvičeních, kterých jsme byli svědky, problém českého zemědělství bude podstatně méně zajímavý. Přesto hodlám splnit to, k čemu byla vláda vyzvána a co mně bylo uloženo.

Dovolte mi, abych vám podal informaci o aktuální situaci vzniklé na trhu vepřového masa v souvislosti s obnovením dovozu této komodity a na trhu mléka v souvislosti s krizí odbytu prvovýrobců a o možnostech řešení této situace.

Nejdříve ke komoditě vepřové maso. V komoditě vepřové maso došlo ve druhé polovině roku 1998 ke kritickému přetlaku nabídky na světovém trhu, který se silně projevil v zemích Evropské unie. Zde došlo k pádu cen, ke zvýšení vývozních refundací a následně i k růstu dovozu do České republiky. Do té doby byl vyrovnaný vztah mezi nabídkou a poptávkou po této komoditě. Od poloviny října 1998 se vlivy zhroucení trhu s vepřovým masem z Evropské unie přenesly i na český trh a projevily se propadem cen zemědělských výrobků. Tyto ceny jatečních prasat klesly až na 25 Kč za kilogram živé hmotnosti.

V tom okamžiku začalo Ministerstvo zemědělství České republiky připravovat opatření na zlepšení této situace. Došlo k následujícím opatřením, jejichž výsledkem bylo - a doufejme bude - zlepšení situace tuzemských chovatelů jatečných prasat. Byly zahájeny technické konzultace s Evropskou komisí ohledně možnosti omezení vývozních refundací na vývozy do České republiky, které měly za cíl předejít připravovanému ochrannému opatření ve formě zvýšení cla na dovozy vepřového masa...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Paní poslankyně, páni poslanci, já myslím, že jsme dnes zatím neprojednali příliš velké množství bodů, a chci vás upozornit, že v případě že nedojde ke ztišení v sále, budu nucena vyhlásit přestávku pro ztišení atmosféry. Prosím, abyste umožnili další jednání a umožnili také ministru zemědělství, aby přednesl svůj návrh. Pane ministře, můžete mluvit.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Děkuji. Výsledkem konzultací s Evropskou komisí bylo snížení výše poskytovaných vývozních refundací z předchozích 40 ECU za 100 kg na 20 ECU za 100 kg.

27. 11. 1998 vydala Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství Zásady regulace trhu jatečných prasat v roce 1998 - 1999. Z nich vyplývá, že 5 000 tun jatečných prasat živé hmotnosti bude realizováno s pomocí subvencovaného vývozu. Nakontrahováno bylo dosud 2 600 tun a k 5.2. 1999 bylo vyvezeno 635 tun. Tento subvencovaný vývoz dosud nebyl ukončen.

Další výběrové řízení na vývoz jatečn7ch prasat bude zveřejněno 8. 2. 1999.

Dále bylo rozhodnuto o zvýšení objemu vepřového masa skladovaného v rámci státních hmotných rezerv. O 2 000 tun vepřového masa bylo nakoupeno více. K dnešnímu dni bylo nakoupeno celé toto množství.

Tyto skutečnosti se spolupodílely na zvýšení ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v České republice a na snížení dovozu vepřového masa, ke kterému koncem prosince 1998 a počátkem ledna 1999 prokazatelně došlo. V tomto období ceny zemědělských výrobců se zvyšovaly na úroveň 32 Kč za kilogram živé hmotnosti. Dovozní ceny vepřového masa se z průměrné úrovně, která se pohybovala mezi 18 a 20 Kč za kilogram, které byly dosahovány v listopadu, zvýšily až na lednových 27 Kč za kilogram.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP