(pokračuje Lux)

Stejně tak myslím, že je třeba prodat českým hospodářům zemědělskou půdu, a to také cestou dlouhodobých bezúročných splátek. Myslím si, že je poctivé přiznat, že se stala chyba v tom, že jsme se příliš otevřeli světu a ten ostatní svět to neopětoval. Tuto chybu je třeba napravit. To jsem řekl mnohokrát, tato chyba se prostě stala a je to pravda. Ale myslím, že není možné ono úsilí o srovnatelné podmínky napravit tak, jak tady v tom "třikrát ano" řekl pan ministr Fencl.

Myslím, že není možné kopírovat současnou politiku Evropské unie. Musíme vidět a nesmíme přehlédnout změny politiky Evropské unie, tak jak jsou připravovány ve směru výrazného snížení podpory, současné velmi štědré agrární politiky Evropské unie, a tyto změny jsou připravovány ve změně struktury této podpory od podpory ceny k podporám příjmů a podporám především ocenění veřejného zájmu např. v marginálních oblastech. A toto je důležité, abychom nepřehlédli, abychom náhodou v době vstupu naší země do Evropské unie nebyli někde jinde, abychom ten cíl prostě nezaměřili špatně. Abychom viděli, co se děje v Evropské unii, a abychom si spolu se zemědělci v Evropské unii uměli klást otázky, jak obstojí evropské zemědělství ve světle světové konkurence, ve světle konkurence obrovských bezcelních prostorů, které vznikají v NAFTA, MERCOSUR a dalších. Dnes je stále evidentnější, že je stále menší problém dovézt do Evropy nedotované potraviny, velmi kvalitní, s velmi nízkou cenovou úrovní.

To znamená, již teď si zemědělci v západní Evropě, v Evropské unii kladou otázku, jak obstojí evropské zemědělství v roce 2010, v roce 2020. A já bych se bál, abychom v diskusích, které tady byly naznačeny, toto nepřehlédli. Abychom se nesnažili opsat současnou zemědělskou politiku Evropské unie a abychom přitom nezapomněli na to, co se děje v Evropské unii. Mám za to, že cílem všech těchto diskusí by měla být paměť na to, jak obstojí čeští zemědělci v rámci Evropské unie v obrovském tlaku celosvětového zemědělství. A tady si myslím, že není možné kopírovat současnou politiku EU, že je důležité pokračovat v určité politice, která se bude snažit podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství.

Myslím, že je potřeba podporovat stále více veřejný zájem, především podporou zemědělců v marginálních oblastech. Myslím, že je potřeba více diskutovat o mimoprodukčním využití zemědělské produkce, ať už podporou bioetanolu i dalších alternativních zdrojů, které zajistí příjem zemědělců, ale přitom nevyrobí další potraviny, které je potřeba dotovat v rámci soutěže na světovém trhu, který je dotovaný.

Co se týká srovnatelnosti podmínek, myslím, že je poctivě říci, že je třeba napravit chybu, která se stala, a je třeba usilovat o srovnatelné podmínky, ale v dlouhodobém pohledu. A toto úsilí musí být formováno v onom českém zájmu, protože naším cílem je stát se členy Evropské unie. Naším cílem je dosáhnout období, kdy jejich zájem bude naším zájmem. Ale než se tak stane, je důležité si uvědomit, že jsme prostě konkurenti. Oni hájí svůj zájem, a je to přirozené, i zájem svých zemědělců, my se musíme hájit zájem českých zemědělců.

Z toho všeho, co tady bylo řečeno, myslím, že je rozumné podpořit bod číslo I. Ostatní je trochu rétorika, která koneckonců spadá do odpovědnosti vlády. Myslím, že celá diskuse, pominu-li politiku, která se v tom přirozeně dělá, a Poslanecká sněmovna je politický orgán, tak si myslím, že to je diskuse o míře podpory. A myslím si, že by bylo chyba opakovat nebo kopírovat současnou zemědělskou politiku a že je třeba se dívat, kam spěje. Tato věc je tak vážná, že mimo to, že tady všichni samozřejmě chtějí dělat politiku, tak že je potřeba v rozumných diskusích, které možná bude dobré vést mimo Poslaneckou sněmovnu, např. ve výborech či v dalších, hledat způsob, jak se shodnout v základních věcech, protože jestliže se musí česká reprezentace shodnout ve věcech, jako je bezpečnostní politika, jako je zahraniční politika, v tak svrchované věci, jako zemědělská politika, by k této nějaké rozumné dohodě dojít mělo. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Luxovi. Další přihlášku do diskuse neregistruji, končím tedy rozpravu.

Ptám se pana ministra Fencla, zda si přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje Kováčika, aby přednesl případné závěrečné slovo a rozhodně nás seznámil s návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající.

V rozpravě, která byla a kterou mi nepřísluší hodnotit jako zpravodaji, bylo předneseno 12 příspěvků. Některé z nich přednášeli titíž poslanci. Byl přednesen jeden návrh usnesení Poslanecké sněmovny jako komplexní návrh; to byl můj návrh. Potom pan poslanec Lobkowicz navrhuje změnu v návětí: Místo "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu ČR" navrhuje, aby tam bylo slovo "doporučuje". Myslím, že to je pouze technická záležitost. Já jako navrhovatel usnesení se s tímto návrhem ztotožňuji, osvojuji si jej, a může tam být podle mého soudu zcela dobře slůvko "doporučuje".

Dále navrhuje pan poslanec Lobkowicz, aby usnesení vedle bodu I - jestli dobře rozumím, znělo: "Doporučuje vládě, aby podnikla veškeré komplexní kroky v zemědělské politice." Další návrhy předneseny nebyly.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, předkládejte tedy, pane zpravodaji, jednotlivé návrhy a budeme o nich postupně hlasovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Takže domnívám se, že pokud by se měly návrhy hlasovat v pořadí, jak byly předloženy, potom je první k hlasování můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, je to tak.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Budu jej tedy číst po bodech. Návětí zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě České republiky, aby:

1. bezodkladně dále jednala s odpovídajícími orgány Evropské unie o takových změnách příslušných dohod a smluv, které by ochranu domácího trhu systémově nastavily do parametrů ekvivalentních s ochranou trhu v Evropské unii.

To je první bod.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 84 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 184 pro vyslovilo 166 a 3 byli proti.

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Druhý bod je delší, takže prosím o pozornost. Zní:

2. Pro období do akceptování těchto změn přijala opatření k ochraně domácího trhu vepřového masa, mléka, cukru a dalších ohrožených komodit včetně opatření mimořádných. Pokud se dovozy vepřového masa nesníží na přijatelnou míru, zavést ze strany České republiky ochranná opatření v rámci Evropské dohody.

Na pomoc trhu mléka realizovat vývoz zásob másla ze čtvrtého čtvrtletí 1998 a vývoz bilančního přebytku roku 1999. K tomu zvýšit dotaci státního rozpočtu do Státního fondu tržní regulace, adresně na komoditu mléko o 600 mil. korun, tj. ze schválených 1,1 miliardy na 1,7 miliardy korun pro rok 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP