Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Já vás na žádost z pléna v tuto chvíli odhlašuji. Prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 85, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 se z přítomných 181 pro vyslovilo 70, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: 3. Zahájila práce na takové novelizaci zemědělského zákona, která ze zákona zakotví možnost použití aktuálních kroků ochrany domácího trhu před nekvalitními, nadměrně dotovanými či jinak náš trh ohrožujícími dovozy potravin a zemědělských surovin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 86, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 tento návrh byl přijat, když ze 181 se pro něj vyslovilo 92 a 79 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: 4. Se urychleně zabývala opatřeními k usměrnění činnosti velkoobchodních řetězců v České republice směřujícími k účinné ochraně oprávněných zájmů domácích podnikatelských subjektů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 87 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 87 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 89 a 74 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pak je tu návrh pana kolegy Lobkowicze na bod usnesení, který zní:

Doporučuje vládě, aby podnikla veškeré komplexní kroky v zemědělské politice.

Pan kolega Lobkowicz nestáhl tento návrh, čili je třeba ho předložit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozprava je uzavřena, probíhá hlasování a mně v tuto chvíli nezbývá nic jiného než o tomto návrhu nechat hlasovat, popř. hlasovat o jeho stažení, pokud by to bylo navrženo. Navrženo to nebylo, takže budeme hlasovat o tomto návrhu, tak jak byl přednesen.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 pro vyslovilo 57 a 57 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se domnívám, že ti z vás, kteří mě bedlivě sledovali, došli ke stejnému závěru, to znamená, že všechny návrhy, které byly předloženy, se již hlasovaly, byly vyčerpány. Takže já děkuji a teď je třeba schválit usnesení jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování.

Já bych prosila obsluhu počítače.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89 a ptám se, kdo je pro návrh usnesení jako pro celek. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 se z přítomných 182 pro vyslovilo 95, proti 68. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím končím projednávání tohoto bodu a dalším bodem je

 

14.
Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
/sněmovní tisk 82/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 82 a stanovisko vlády k němu jako tisk 82/1.

O úvodní slovo prosím pana poslance Evžena Snítilého, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych velice krátce zdůvodnil návrh této malé novely, který vlastně vznikl z časové tísně. Byla by tato novela součástí tzv. velké novely zákona 72, kterou vláda připravuje. Krátce zdůvodním, o co v této novele jde.

Prvního května t. r. podle zákona 72 nastane dvojí režim, který se týká vypořádání družstevníků, kteří chtějí odejít z bytového družstva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, já vás prosím, abyste zvážili možnost, zda by bylo vhodné ztišit atmosféru v tomto jednacím sále, protože zde skutečně není slyšet vlastního slova.

Já chápu, že jsou poměrně pozdní hodiny, ale na druhou stranu zákon nám umožňuje jednat i hlasovat v tuto chvíli a musím říci, že program této schůze ještě zdaleka není vyčerpán, takže byla bych ráda, kdybychom mohli pokračovat.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji vám, paní předsedající. Problém je v tom, že obchodní zákoník mluví o nedělitelném fondu ve svém paragrafu 231 tak, že tento fond může být rozdělen pouze při zániku družstva. Zákon 72 však připouští, že 1. květnem každý družstevník, který převedl svůj byt do vlastnictví a odchází z družstva, má nárok na vypořádací podíl včetně části na nedělitelném fondu. Co to znamená v praxi?

V praxi to bude znamenat, pakliže nepřijmeme tuto malinkou novelu, to, že od 1. května v této republice bude platit dvojí režim. Jeden podle obchodního zákoníku, druhý podle zákona 72. Tato novela nemá opravdu žádný jiný podtext, než se sjednotit na jednom výkladu dělení nebo nedělení tzv. nedělitelného fondu. Vím, že může dojít k námitkám toho typu, že nedělitelný fond může být tunelován, někdo může mít i ty samé zkušenosti. Je to pravda. Já ani netvrdím, že obchodní zákoník je to pravé ořechové, co tento stát má ve svém zákonodárství. Naší novelou jde jen opravdu o to, abychom zabránili vzniku tohoto dvojího režimu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Evženovi Snítilému a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Petr Bendl, který byl určen rozhodnutím předsedy sněmovny za nemocnou poslankyni Zdeňku Horníkovou. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP