(pokračuje Svoboda Ivo)

Dále nedoporučujeme návrh pana poslance Kučery - do jisté míry nesystémové řešení dostihových sázek, stejně jako návrh pana poslance Filipa, to je zúžení provozování loterií pouze na tělovýchovu a tělesně postižené. Tím bychom šli daleko pod původní záměry a pod původní určení výtěžků z provozování těchto her. Pokud se týká pozměňovacích návrhů charakteru legislativně technického uvedených pod písmenem D soupisu, s nimi lze souhlasit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru financí Ivo Svobodovi. Nyní bych požádal zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Tlustého, aby se ujal svého řemesla. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v závěrečném slovu více okomentoval některé pozměňovací návrhy, u kterých pak při hlasování už nebudou možné komentáře.

Napřed ke skupině pozměňovacích návrhů, které jsou označeny v tisku 54/6, které se všechny týkají spotřebitelských soutěží. Tyto pozměňovací návrhy, ať už vznikly usnesením jednotlivých výborů, nebo byly předneseny zde na plénu, v podstatě ukrývají od nuly do sta procent možný stupeň zákazu provozování tzv. spotřebitelských loterií. Jak je zřejmo ze stanoviska Parlamentního institutu, které mělo být předloženo jako součást tisku 54/6, všechny tyto návrhy splňují základní požadavek, to je odstranění diskriminace, přestože se více významně liší právě tím, jestli tu diskriminaci - to znamená rovné podmínky vůči našim i zahraničním podnikatelům - odstraňují spíše cestou uvolňování podnikatelského prostředí při provozování spotřebitelských loterií, nebo spíše jejich zakazováním. Jinými slovy řečeno - přijetím kterékoli z těchto variant bude základní námitka, která se vůči platnému zákonu objevila právě z hlediska provozování spotřebitelských loterií, odstraněna. To znamená, že problém diskriminace bude jistě vyřešen.

Protože tyto pozměňovací návrhy byly zčásti obsaženy v usneseních jednotlivých výborů, a nelze tedy pro ně použít kritérium okamžiku jejich předložení, a zejména proto, že v jistém smyslu tyto pozměňovací návrhy se odlišují stupněm zákazu provozování spotřebitelských loterií, navrhuji sněmovně, aby hlasování proběhlo v pořadí, které bude určeno hlasováním orientačním. To znamená, aby všechny návrhy označené písmenem A byly napřed hlasovány orientačně a na základě míry jejich podpory, ve které se nepochybně projeví vůle sněmovny z hlediska míry zákazu, budou tyto návrhy seřazeny a po tomto seřazení by proběhlo definitivní hlasování právě podle míry jejich preferencí.

Začínali bychom tedy hlasováními o pozměňovacích návrzích označených písmenem A 1 až 8, přičemž upozorňuji, že některé z nich mají alternativy, které se od sebe liší zpravidla výší limitu pro celkovou sumu výher vyplacených nebo vydaných jedním provozovatelem za kalendářní rok.

Hlasování o této skupině pozměňovacích návrhů by skončilo ve chvíli, kdy by v tom druhém kole definitivních hlasování byl jeden z těchto návrhů přijat, čímž by se ostatní staly nehlasovatelné.

Ještě upozorňuji na to, že alternativa 2 pozměňovacího návrhu č. 7, který předložil pan Hofman, je dle mého názoru alternativou, kterou lze při jisté dávce tolerance považovat za hlasovatelnou i v případě, že projde některý z jiných pozměňovacích návrhů, ve kterém se objeví mez dvě stě nebo pět set tisíc korun. V případě, že by nastala tato varianta, tak bych vás samozřejmě na ni upozornil.

Podobná situace je u skupiny pozměňovacích návrhů, které se týkají vstupu zahraničního kapitálu do provozování kasin. Čtyři předložené pozměňovací návrhy v podstatě reprezentují tři v úvahu přicházející přístupy. Úplné otevření kasin pro účast zahraničního kapitálu - poznamenám, že tímto otevřením by se kasina stala jediným typem hazardních her regulovaných tímto zákonem, u kterých by byl vstup zahraničního kapitálu zcela umožněn, a toto navrhuje vládní návrh. Druhým extrémem je zachování současného stavu, to znamená stavu, při kterém je provozování kasin omezeno pouze pro tuzemské podnikatelské subjekty. Mezi těmito dvěma extrémními návrhy, extrémními přístupy stojí dva pokusy o kompromis, které jsou ovšem založeny podle mého názoru na velmi problematickém nástroji, a tím je udělování výjimek Ministerstvem financí.

Že by řešení tohoto problému právě udělováním výjimek bylo velmi diskutabilní, snad netřeba zdůrazňovat. Je jisté, že to je velmi atraktivní oblast podnikání, a nejsou-li známa, a zdůrazňuji že nikoli, další kritéria, podle kterých by povolující orgán objektivně rozhodoval o udělování takových výjimek, obávám se, že režim povolání výjimek by byl ve své podstatě režimem korupčním. To jsou ty dva - jak jsem označil - kompromisní návrhy. V jistém smyslu kompromisní.

K pozměňovacím návrhům označeným písmenem C. První dva pozměňovací návrhy se týkají účinnosti tohoto zákona a ponechám zcela na vůli sněmovny, zda dá přednost variantě podle usnesení ÚPV, nebo variantě, kterou jsem přednesl sám.

Pozměňovací návrh č. 3 je pozměňovací návrh, který má faktický smysl v případě, že při hlasování o míře zákazu provozování spotřebitelských loterií bude přijata jakákoli verze, která pracuje s limitem celkové sumy výher, protože toto ustanovení navrhované jako návrh C3 je v podstatě sankcí za porušení takovéto meze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP