Poslanec Vlastimil Tlustý: Zeptal bych se na totéž sněmovny. Jsem přesvědčen, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, nikdo nemá odlišný názor od nás dvou, tudíž můžeme hlasovat o usnesení jako celku, které v tuto chvíli přednesu.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 54, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 238, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 150, proti 32. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak navrhovateli, tak zpravodaji za dobře odvedenou práci a my budeme pokračovat v našem dalším jednání.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod

 

51.
Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů
v podnicích s významnou účastí státu
/sněmovní tisk 70/

 

O úvodní slovo prosím opět ministra financí Ivo Svobodu, který je vládou pověřen odůvodněním tohoto návrhu. Prosím pana ministra Svobodu, aby se nenechal rozptylovat a aby plnil své povinnosti. Jedná se o sněmovní tisk 70.

Vás, kolegyně a kolegové, zatím žádám o chvilku strpení a o zklidnění atmosféry v jednacím sále.

V tuto chvíli bychom mohli, kolegyně a kolegové, přistoupit k jedné drobné změně v rámci našeho programu. Protože jsem byl informován ministrem životního prostředí o tom, že dnes odpoledne je pozván na jednání do Senátu, a je dosti pravděpodobné, že dnes odpoledne by mohlo dojít k projednávání bodu, který má ministr životního prostředí z pověření vlády přednést v Poslanecké sněmovně, doporučil bych v tuto chvíli Poslanecké sněmovně, zda by byla ochotna... Nicméně zjišťuji, že mezi členy vlády nastala v tuto chvíli shoda, takže svůj návrh beru zpět a můžeme se věnovat již avizovanému bodu, který jsem zahájil.

Vracím se zpátky k tomu, co jsem začal, tj. k projednávání bodu č. 51. Jak již jsem řekl, tento bod z pověření vlády má odůvodnit ministr financí Ivo Svoboda, takže jej prosím, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Vás, kolegyně a kolegové, prosím o to, abyste umožnili jednání Poslanecké sněmovny tím, že věci, které se zde vyřizují a ruší jednání, budou vyřizovány mimo tuto jednací síň.

Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, omlouvám se za kratičkou přestávku, kterou jsem před chvíli vyvolal, a přejdu hned k věci.

Na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14. října 1998 bylo vládě v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1999 uloženo, aby do tří týdnů předložila Poslanecké sněmovně harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích se státní účastí. Tento harmonogram, který vláda schválila na svém zasedání dne 18. listopadu minulého roku, je nyní předkládán k projednání a schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Harmonogram je zpracován v několika rovinách. Za prvé harmonogram z pohledu procesního, dále v příloze 1 je harmonogram zpracován se zaměřením na významnost podniků s uvedením záměrů vlády po roce 1998 a v příloze č. 2 je privatizace státních podílů s významnou účastí státu z pohledu Evropské unie.

Předkládaný harmonogram byl zpracován a vládou schválen tak, aby umožnil uvážlivý postup. Cílem vlády není zpomalovat nebo dokonce brzdit nebo omezovat privatizační postupy, ale výhradně nedopustit opakování vážných chybných privatizačních kroků, které negativně ovlivňují chod řady významných podniků dodnes a bezesporu jej budou ovlivňovat v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Zcela jednoznačně dává přednost kvalitě před rychlostí a jakoukoliv plošnou privatizací. Každý jednotlivý strategický subjekt bude posuzován z tohoto hlediska zcela individuálně při využití nezávislých odborných expertiz a předkládán jednotlivými resorty k projednání vládě postupně. Zejména strategické podniky s významnou majetkovou účastí státu v resortu průmyslu a obchodu budou privatizovány v návaznosti na energetickou a průmyslovou koncepci, která bude předložena vládě koncem prvního čtvrtletí tohoto roku.

Jak jsem již uvedl, konkrétní údaje k podnikům s významnou účastí státu jsou uvedeny v příloze č. 1. Uvedu zde jenom některé příklady. Záměr privatizovat SPT Telecom a České radiokomunikace nejpozději do roku 2001. Bude však záležet na konkrétním privatizačním projektu, zdali si stát ponechá blokační minoritu, nebo prodá celých 51 %, anebo umožní vstup strategickým investorům. Vláda hodlá rozhodnout o způsobu ukončení činnosti AERO Holding v letech 1999-2000 po dokončení převodu majetku v dceřiných společnostech Walter a VZLÚ. Na dokončení výstavby frakcionačního centra výroby krevních derivátů, závod Bohumile, byly v roce 1996 poskytnuty státní záruky ve výši 600 milionů korun. Návrhy řešení dalšího rozvoje podniku Sevak budou stanoveny na základě strategických záměrů, zohledňujících zejména monopolní postavení cenovou resp. dotační politikou a možná další kritéria. Vláda chce rozhodnout o způsobu privatizace společností Nová huť, Vítkovice a event. budějovického Budvaru již v letošním roce. U společností Nová huť a Vítkovice v návaznosti na přijetí připravovaného programu restrukturalizace ocelářského průmyslu a hutnictví je vláda rovněž připravena doprivatizovat 16 distribučních elektroenergetických a plynárenských firem. U plynárenských podniků se již realizuje usnesení vlády o nákupu akcií těchto společností za účelem získání majority státu. Vláda má důvodně za to, že majoritní podíl státu bude mít větší šanci pro výhodný prodej strategickému partnerovi a zejména pro výběr vhodného partnera. Obdobný postup připravuje vláda i u elektroenergetických společností. Po přijetí energetické politiky a ustavení institutu nezávislého regulátora bude zpracován projekt doprivatizace akcií energetických a plynárenských společností. Konečný prodej akcií se předpokládá v rozmezí 2000 - 2002. V případě Unipetrolu chce vláda navrhnout plán privatizace společností holdingu, který předpokládá doprivatizaci v prvé řadě dceřiných společností a poté vlastního Unipetrolu v roce 2000. Dominantní elektrárenskou společnost ČEZ uvažuje privatizovat na základě privatizačního projektu až po roce 2000. U uhelných společností vláda očekává vydání rozhodnutí o privatizaci již v průběhu letošního roku.

V minulém roce vláda ve svém programovém prohlášení deklarovala zájem privatizovat podíly státu v našich největších bankách do konce roku 2000, čemuž odpovídá i předložený harmonogram. Situace v naší ekonomice resp. bankovním sektoru není zvláště dobrá. Banky vykazují špatné výsledky a stát jako významný vlastník je nucen zasahovat. V prosinci minulého roku to bylo např. v případě České spořitelny, kde muselo být úpisem podřízeného dluhu významně posíleno základní jmění. Není ovšem v silách státu, aby donekonečna dotoval špatné ekonomické výsledky, a proto Ministerstvo financí hodlá urychlit celý proces privatizace nejenom Československé obchodní banky, ale i České spořitelny a Komerční banky. Záměrem vlády je mít zdravý bankovní sektor, který by mohl obstát v konkurenci při očekávaném vstupu do Evropy. Předpokládáme, že vláda bude připravena schválit prodej podílu v Čs. obchodní bance ještě v tomto pololetí. V únoru tohoto roku jinak předložím jako ministr financí a předseda prezidia Fondu národního majetku návrh koncepčního přístupu k privatizaci České spořitelny.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP