(pokračuje Pilip)

Došlo k úplné změně v jednotlivých orgánech, myslím zejména ČEZ a Unipetrol. Domnívám se, že toto je věc, která může mít velmi vážný dopad na fungování těchto podniků, a především že pro takto silnou změnu musí být velmi vážné a dobře zargumentované důvody.

Nechci tím upírat vládě exekutivní pravomoc, kterou v tom má, to znamená, že to dělá ve své kompetenci. Není možné tuto kompetenci převádět na parlament, ani to nechci navrhovat, ale bylo by žádoucí jedno. Já předpokládám, že pan zpravodaj to bude přednášet v rámci usnesení rozpočtového výboru, kde už tato diskuse proběhla. Je možné, aby vláda byla požádána, aby návrhy, které se chystá provést ve velkých strategických podnicích se státní účastí, předložila příslušným garančním výborům a zejména rozpočtovému výboru jako informaci s odůvodněním a s časovým předstihem. Pokud tento návrh bude přijat, pak bych např. považoval za žádoucí, aby Ministerstvo financí předložilo návrh stupně změn a návrh nového personálního obsazení v České spořitelně s tím, že rozpočtový výbor ani Poslanecká sněmovna mu to nemůže zakázat ani rozmluvit. Měla by o tom ale být informována, aby se o tom poslanci - včetně garančních výborů - nedozvídali večer ze zpráv a z různých polooficiálních informací z médií.

Předjímám velkou podporu té části usnesení, která bude předkládána jako výstup z rozpočtového výboru, a považuji to za velmi žádoucí, protože se domnívám, že by se tím mohlo předejít řadě velkých střetů kolem personálních změn, které pak neprospívají nejen politické atmosféře, ale ani podnikům samotným.

Poslední věcí, kterou bych v této souvislosti řekl jako volně související s tématem, které je přesně nazváno "privatizace státního podílu v podnicích s významnou účastí státu", je otázka, která se týká postupu privatizace jako takové.

Já jsem to tady zmiňoval již tuším včera nebo předevčírem při jednání o nových prognózách ovlivňujících vývoj státního rozpočtu, ale nedostalo se mi odpovědi. V souvislosti s tímto bodem považuji za adekvátní svoji otázku zopakovat na pana ministra financí - kterého jinak nechci rušit od rozhovoru, ale přesto jeden dotaz na něj mám a prosím, aby mi odpověděl. Dotaz zní, zda je pravda, že v jiných podnicích, ne v těch se strategickou účastí, ale obecně, nedošlo zatím k žádnému privatizačnímu rozhodnutí, zda je pravda, že vláda za více než půl roku své existence nerozhodla ve svém standardním mechanismu ani o jedné jediné privatizaci nějakého malého provozu nebo dílny, odštěpného závodu státního podniku a že jediné věci, které proběhly, byly prodeje na výjimku podle zákona č. 145. Chtěl bych poprosit pana ministra, jestli by v souvislosti s touto diskusí o privatizaci mohl zodpovědět také tuto dílčí otázku.

Všechny ostatní návrhy, které bych tady jinak přednášel, byly v zásadě schváleny rozpočtovým výborem, a proto se pouze přihlašuji místo vlastních návrhů k tomu návrhu usnesení, které bude předkládáno za rozpočtový výbor jako celek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Nyní mám do obecné rozpravy poslední přihlášku pana poslance Kalouska, kterého žádám, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že tady došlo k nedorozumění v onom rozhovoru, co bylo nebo nebylo nalezeno na Ministerstvu průmyslu v otázce energetické koncepce. Pokud vím, energetická koncepce za vlády Josefa Tošovského zpracována byla, ale pokud měl pan ministr Grégr na mysli, že tam nenalezl nápady natolik udivující a dovolte mi říci až šílené, jako je např. obnovení těžby uranu, pak jsem přesvědčen - ano, ty tam skutečně nenalezl.

Tady je ta věc, která mě znervózňuje ve vztahu k projednávanému materiálu. Já mu nechci nic konkrétního vytýkat pro jeho obecnost, ale dočteme se tam, že řada strategických podniků bude zprivatizována na základě zpracovaných koncepcí. Já si vážím toho, že ministerstvo průmyslu i vláda se snaží zpracovat příslušné koncepce energetické politiky či průmyslové politiky, ale obávám se právě vzhledem k oněm signálům, jako je třeba znovuobnovení těžby uranu, že hrozí, že koncepce budou mít v sobě prvky neefektivnosti až megalomanie. Chtěl bych proto apelovat na vládu - aniž bych předkládal návrh usnesení - a požádat ji, aby se tyto koncepce nestaly relevantním podkladem k privatizačním rozhodnutím do té doby, než budou tyto koncepce řádně projednány v Poslanecké sněmovně i v jejích garančních výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. V obecné rozpravě ještě vystoupí ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr, po něm zpravodaj poslanec Tlustý, který také v rozpravě má přednostní právo. Pak vidím přihlášku poslance Vojíře. Hovořit bude pan ministr Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vyslovit názor vaším prostřednictvím panu poslanci Kalouskovi, že já jsem z jeho privatizačních kroků a z jeho politiky na Ministerstvu obrany nezešílel, i když také se o mě různé stavy pokoušely. Doufám, že on nezešílí z toho, že jsem zadal studii o tom, zda rozhodnutí o ukončení těžby uranu v roce 2001 je nesprávné, nebo podle horního zákona se má dotěžit vše, co je dostupné rentabilním a ekologickým způsobem. Nic více, nic méně. Doufám, že to není důvod, aby někteří poslanci z tohoto kroku šíleli. Teprve na základě důkladné studie bude o tomto kroku rozhodnuto.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že to, co zde řekl pan kolega Kalousek, ještě zdaleka nebylo všechno. V koncepci, kterou jsme připravovali, se také nevyskytovaly jiné šílenosti, jako stavba další jaderné elektrárny apod. Potvrzuji, že takové věci opravdu nemohl pan ministr Grégr nalézt.

Pokud jde o privatizaci, myslím, že opravdu pan ministr financí by měl Poslaneckou sněmovnu informovat o tom, zda vláda nějaké privatizační kroky přijala. Zatím víme pouze o antiprivatizačních krocích, to znamená o zpětném zestátňování např. distribučních energetických společností, o vytváření jakýchsi výrobně hospodářských jednotek cestou skupování akcií Škody Praha ze strany ČEZ apod. Chci se vlády zeptat, zda chce nejprve vytvořit zase Státní plánovací komisi a pak teprve ji celou privatizovat, nebo pokračovat v privatizaci skutečnou ekonomickou cestou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Nyní vystoupí v rozpravě zpravodaj poslanec Tlustý, po něm pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi vystoupit v obecné rozpravě nikoliv jako zpravodaj, ale jako diskutující. Já jsem ve zpravodajské zprávě uvedl, že diskuse v rozpočtovém výboru konstatovala, že materiál je velmi obecný a velmi málo informativní a že obsahuje velmi málo konkrétních závěrů i termínů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP