Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na některé věci, které zazněly v rozpravě. Nabyl jsem zde takového pocitu, jako by ODS vymyslela privatizaci, tržní hospodářství apod.

Myslím, že to tak není a to, co je zde prezentováno, je naprostý nesmysl. Samozřejmě to není vůbec o tom, zda se privatizuje rychle nebo pomalu, důležité je, aby privatizace k něčemu byla. Přál bych některým pánům poslancům a paním poslankyním, možná že právě z ODS, i některým bývalým prominentům ODS, kteří dnes kritizují zprava, z lavic bývalých republikánů, nyní US, aby si zašli do těch podniků, které úspěšně a rychle zprivatizovali, a zjistili, jak dnes vzkvétají a prosperují. Určitě by tam nepochodili, a to především u zaměstnanců. Možná že management, který tam svým způsobem dosadili, dnes na tom je stále dobře. Ty podniky jsou však dnes vytunelované, nefunkční. Nevím, zda to byl záměr, nebo způsob. Privatizace není o rychlosti, privatizace je o tom, aby firmy, které se zprivatizují, efektivně fungovaly. Když se podíváme na zprivatizované firmy, kromě několika výjimek, toto se bohužel nepotvrzuje.

Jestliže zde jeden z kolegů vystupoval s plamennou řečí o tom, že chce někdo připravovat plánovací komisi pro privatizaci a podobné věci, tak pokud by tyto věci probíhaly koncepčně i v minulosti, určitě by celý výsledek privatizace vypadal jinak.

Jestliže tato vláda a jednotliví ministři chtějí připravovat, pan Beneš by se možná měl přihlásit a možná...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, neoslovujte přímo kolegy ve sněmovně.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Žádám prostřednictvím předsedajícího pana poslance Beneše, aby neukazoval a nepřipomínal, zda mluvím k věci nebo nemluvím k věci. Mluvím k věci a mluvím právě k tomu, co zaznělo právě od poslanců ODS, takže si myslím, že mluvím k věci.

Myslím, že je opravdu dobře, když tato vláda připravuje koncepčně tento materiál. Privatizace by měla probíhat skutečně v zájmu privatizovaných podniků a v zájmu tržního hospodářství, které běžně funguje v zemích EU, a nevymyslela je ODS ani US. Myslím, že právě ODS a US a jejich někteří funkcionáři udělali maximum pro to, aby v této zemi privatizaci a tržní hospodářství zprofanovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní bude hovořit ministr financí Ivo Svoboda.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, napřed uvedu jedno časové konstatování, aby bylo zjevné porovnání časových dimenzí, ve kterých se pohybujeme. Mám trochu pocit, že tato rozprava a její průběh nasvědčuje tomu, že budou zpožděna některá rozhodnutí o privatizaci minimálně o 14 dní až o měsíc, protože na zítřek máme plánováno jednání prezidia a při tomto průběhu rozpravy si nejsem jist, zda místo toho jednání nebudu muset být zde.

Chci jasně konstatovat, že tato vláda kroky v privatizaci dělá a dělá je např. i tím způsobem, že má fungující prezidium, které skutečně rozhoduje, takže u ČSOB je postup privatizace ve stadiu užšího výběru potenciálních investorů. To je informace pouze pro ty, kteří nesledují souvisle mediální zprávy v tomto směru.

Pokud jde o Čs. spořitelnu, byl projednán návrh koncepce privatizace, návrh bude předložen vládě ČR. Totéž se týká Komerční banky, i když tam nevylučuji několikatýdenní zpoždění s ohledem na komplikovanost celého problému.

Protože jsem u bank, chtěl bych zdůraznit, že jsem ve svém předchozím vystoupení uvedl, že problematika základního jmění u bank je něco jiného. Rozhodně jsem to nemínil tak, že by mělo být navyšování základního jmění bank chápáno jako cosi identického ve vztahu k výrobním nebo řekněme podnikům nefinanční povahy, nefinančním institucím.

Pokud se týče dalších dotazů, které zde padaly, například privatizace nestrategických účastí nebo podniků, tato vláda projednává v průměru na každém jednání minimálně jeden návrh usnesení na doprivatizaci nebo privatizaci. Samozřejmě ten návrh obsahuje řadu položek, protože se jedná o zbytkové státní podniky, záležitosti ve vztahu k zemědělskému majetku, obytné domy, jiné komplexy apod. Čili není pravdou, že vláda zastavila privatizaci, ale systémově čistí portfolio vlastnictví v rukou FNM o tyto položky, které buď v rukou obcí, nebo v rukou soukromého vlastníka budou jistě sloužit mnohem lépe než jinak.

Všechno to probíhá podle § 45 zákona č. 92. Je to separátní kanál, jehož propustnost je v podstatě dána technickými možnostmi přípravy návrhů.

Pokud se týká privatizace rozvodných podniků a té zdánlivě paradoxní cesty vlastně posílení pozice státu, chtěl bych jen zmínit britskou zkušenost, kdy téměř padla vláda baronky Thatcherové, protože včas nepochopila, že rozvodné sítě lze privatizovat pouze v situaci tržně konformních cen a soustavného nadbytku kapacit jak rozvodných, tak dodávkových. Nejsem si jist, zdali každý, kdo se vyjadřuje zdánlivě fundovaně k této věci, si tuto okolnost uvědomuje. Naše vláda rozhodně nehodlá padnout na tom, že by nedohlédla nezbytnost naplnění této elementární podmínky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan poslanec Kühnl jako předseda klubu, po něm ministr kultury Pavel Dostál. Oba dva mají slovo podle § 60.

 

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, jsem vděčný panu ministrovi, že vrátil debatu na trochu věcnou úroveň. Chtěl bych podotknout, že nebezpečí, že dojde k odkladu rozhodnutí o 14 dní, se zdá být poměrně velmi malé ve srovnání s těmi odklady, které si vláda sama zabudovala do svého navrhovaného harmonogramu.

Musím se vaším prostřednictvím, pane předsedající, přece jenom obrátit zpátky k panu kolegovi Škromachovi. Myslím, že jsme zde vedli poměrně rozsáhlou debatu k otázkám privatizace. Součástí debaty byl i poměrně výrazný střet mezi panem ministrem Grégrem na jedné straně a panem kolegou Kalouskem a mnou na straně druhé. Ten střet byl veden korektně, bez osobních útoků.

Já si, pane předsedající, vaším prostřednictvím opravdu vyprošuji, aby zde někdo srovnával poslance Unie svobody s těmi, kteří bohužel na stejném místě seděli před námi. Předem přijímám omluvu pana poslance Škromacha. Doufám, že se toto už nikdy nebude opakovat. Každý nechť se podívá do svého vlastního svědomí, do své vlastní minulosti. Když zde už byla řeč o tom házení kamenem, tak aby si to znovu připomněl.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Pan ministr Dostál svou přihlášku stahuje. Další přihlášku nemám, takže obecnou rozpravu uzavírám.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy mám přihlášené následující kolegy a kolegyně. Mám avizovanou přihlášku pana zpravodaje Tlustého, pak mám přihlášku pana poslance Vymětala, pana poslance Ransdorfa a pana poslance Starce.

Jako první bude hovořit pan poslanec Tlustý, po něm pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, moje přihláška je ryze formální. Jsem pro to, aby v podrobné rozpravě zazněl návrh usnesení tak, jak ho ve svém usnesení navrhuje rozpočtový výbor v souladu s ustanovením jednacího řádu. Všeobecně akceptovanou tradicí tak učiním v písemné podobě. Tento návrh usnesení je obsažen v tisku 70/1 a tak, jak byl upraven v tisku 70/2.

Odcituji jen začátek a konec tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že předložený harmonogram dalšího postupu privatizace... - text pokračuje a končí písmenem c), které přečtu celé, protože tam byla ta oprava:

c) předložila

1. koncepční pohled na institucionální a procesní rámec privatizace a

2. kritéria pro přístup státu k výkonu jeho vlastnických práv, zejména z personálního pohledu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP