(pokračuje Kühnl)

Vláda a parlament musejí hledat v této otázce mnohem širší konsensus než ten, který je dosažitelný na základě klasického souboje parlamentních stran, vláda - opozice, který zase za klasických okolností vytváří těsné většiny a těsné menšiny. Opozici tento systém je možné zreformovat pouze na základě velmi širokého konsensu nejen v parlamentě, ale také ve společnosti. V harmonogramu předloženém vládou se to také zcela správně praví.

Dále vycházím z toho, že zde dnes všichni hovoříme v dobré víře, všichni chceme systém zreformovat, všichni víme, že systém musí být v každém případě zreformován, a to velice zásadně. Problémem předloženého harmonogramu, který zde pan ministr Špidla odůvodňoval, je, že je to harmonogram velice pomalý, příliš pomalý na to, aby mohl v reálném a potřebném čase přivodit potřebné změny tak, aby se nám systém nezačal hroutit.

Dalším problémem harmonogramu jsou určité prejudikace, které harmonogram obsahuje. Myslím, že vláda měla v harmonogramu předložit možnosti, určité vidličky, případné plusy nebo minusy možných velkých směrů, změny systému, nikoli se již takto předem prejudikativním způsobem přihlásit k určitým systémům, protože to opravdu nezlepšuje základnu naší budoucí diskuse. A diskutovat o tom směru musíme.

To, co zde předložil pan ministr Špidla, je opravdu již diskuse o systému, nikoli diskuse o harmonogramu.

Pane předsedající, teď se obracím na vás a vaším prostřednictvím k těm poznámkám směrem k nutnosti debaty k věci. Jakmile sám pan ministr zahájil debatu o podstatě reformy systému, není možné v tom bránit ostatním diskutujícím.

Je třeba vidět, že tento systém má v tuto chvíli několik časových rovin. Harmonogram prací na novém systému je jedna věc, druhá věc je korekce existujícího systému tak, aby se udržela jeho stabilita, a konečně třetí věcí je nastartování toho, co celkem na širokém základě, na širokém konsensu je nesporné, tj. posílení dobrovolného pojištění, dnes tomu říkáme druhý pilíř, penzijní připojištění.

Tu druhou a třetí věc, tj. korekce systému a posílení dobrovolného připojištění je možno udělat víceméně ihned, není potřeba s tím čekat takovou dobu, jak je navrhováno v harmonogramu prací na novém systému.

Nechávám teď stranou meritorní diskusi o tom, co má přesně ta korekce obsahovat, to je opravdu věcí diskuse a hlasování zde ve sněmovně. Nechám také stranou ty formy, v nichž je možné posílit to dobrovolné pojištění. Myslím si, že bychom k těmto věcem měli dojít prostě a jednoduše cestou návrhů, ať již ve formě poslanecké iniciativy, nebo ve formě návrhů vlády, ale k tomu vlastnímu harmonogramu prací na novém systému musíme vést konkrétní návrhy, a to je věcí příštích schůzí. K harmonogramu musíme vést diskusi nyní.

Už jsem řekl, že považuji ten harmonogram za pomalý, za odkládací, řekl jsem, že ho považuji za pomalý i ve věci korekcí a nastartování dobrovolného připojištění, z čehož v harmonogramu je obsažena věcně pouze otázka zaměstnaneckých systémů, a i ta až někdy od roku 2003. A nechávám stranou také obsah, který je podle mého názoru velice sporný. Proto podporuji názor svého kolegy Stanislava Voláka, který zde předložil již určitý návrh. Nevím, zda vůbec bylo možné ten návrh předložit, neboť vedeme obecnou rozpravu. On ho případně jistě předloží znovu v rozpravě podrobné.

Myslím, že celý postup prací na vytvoření nového systému musí být podstatně rychlejší, než je stanoveno v harmonogramu, a že to platí i pro jeho podbody, tj. posílení druhého pilíře a stabilizace cestou korekcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo jiný v úmyslu vystoupit ve všeobecné rozpravě. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které mám v tuto chvíli přihlášku od paní poslankyně Páralové, pana poslance Janečka a pana poslance Štraita. Prosím paní poslankyni Páralovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, milí kolegové, předložený materiál nemá řešit důchodovou reformu, ale má být harmonogramem. Harmonogram se dá znázornit jako diagram, kde je časový sled a doba trvání jednotlivých činností.

Za harmonogram lze v tomto kontextu považovat snad pouze bod 6 předloženého materiálu, kde jsme informováni o plánu legislativních prací vlády. Ovšem tento bod je zde jaksi navíc, spíše pro dokreslení.

K bodům 1 až 5 a jejich komentářům musím s pocitem hlubokého zklamání říci, že materiál je na velmi špatné úrovni. Připomíná mi slova, která vložil Jaroslav Hašek do úst nadporučíkovi Lukášovi: "Dnes si nepřišijete knoflík a začínáte lajdačit. Zítra už se vám bude zdát obtížným rozebrat flintu a vyčistit ji. Pozítří zapomenete někde v hospodě bajonet a nakonec usnete na postu, protože jste začal s tím nešťastným knoflíkem žít život lajdáka." Dovolím si tato slova parafrázovat. Dnes si vláda plete fertilitu s natalitou, zítra... Ne, raději nebudu domýšlet, co by se mohlo stát zítra nebo pozítří.

Předkládám návrh na vrácení materiálu k přepracování s tím, že nový návrh bude mít základní prvky a definice skutečného harmonogramu, tzn., které dokumenty k důchodové reformě budou předloženy a kdy. Je to např. vývoj věkové struktury obyvatelstva, důchodové systémy v ostatních státech a zkušenosti s nimi, propagace, práce s veřejností, koncepce, návrh reformy, cíle, časování přechodné fáze, zákony, vyhlášky, rozpracování jednotlivých etap. Dále pak by měl harmonogram obsahovat, které ministerstvo odpovídá za zpracování těchto dokumentů, kdo odpovídá za kontrolu plnění harmonogramu, které jsou hlavní kontrolní body plnění a v neposlední řadě kritická místa harmonogramu.

To, co jsem uvedla, je triviální, bohužel v předloženém materiálu se však lze o těchto bodech pouze dohadovat a bez pevného rámce nemůže naše práce mít smysl a směr. Z věcného hlediska jde o materiál, o němž skoro nelze věcně diskutovat. Z formálního hlediska jde o to, jakou úroveň pro materiál předkládaný vládou ČR požadujeme, to znamená, na jakou úroveň se sami ceníme. Proto vám doporučuji hlasovat pro vrácení harmonogramu k přepracování.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyně. S faktickou poznámkou se hlásí ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane místopředsedo, to je faktická poznámka. Přes vás bych rád vyřídil paní kolegyni, že do této debaty vstoupila s citátem z literatury, ale když se literatura cituje, musí to být celé. Nadporučík Lukáš tento monolog, který měl, dával do souvislosti se svou demencí. Děkuji. (Smích. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji ministru kultury za duchaplnou faktickou poznámku, která přímo směřovala k projednávanému bodu, a uděluji slovo panu poslanci Janečkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP