(pokračuje Špidla)

Není na to jednotný názor. Já jsem přesvědčen, že vládní výbor v tomto stavu diskuse je výbor, o kterém by se mohlo prohlásit: nevíš-li si rady, zřídíš komisi. Bez ohledu na to, že mi je jasné, že v určitém okamžiku v určité zralosti této debaty bude zřejmě podobný výbor třeba vytvořit. Mému uvažování je daleko bližší výbor na úrovni sněmovny, a to buď podvýbor, nebo výbor, protože právě zde se daleko více prolínají základní politické tendence a koncepční přístupy. Vláda je vláda, ať koaliční, nebo jednobarevná, musí vycházet ze svého systému a myslím si, že vytvoření vládního výboru v tomto okamžiku by bylo slepou uličkou, která by uzavřela možnosti další diskuse.

Dámy a pánové, určité překročení striktně vymezené formální úrovně debaty o tomto materiálu nebylo náhodné. Chtěl jsem velmi úzce svázat harmonogram s obsahem důchodové reformy a naznačit, o jak složitý problém se jedná, jaká rizika jsou před námi a co všechno budeme muset podstoupit. Právě proto, že důchodový systém není systém, který by byl vypreparován z ostatního sociálního systému, je to systém, který váže zcela zásadně na trh práce, váže např. na kulturní zvyklosti a na úroveň zapojenosti obyvatel na trhu práce, váže na mezinárodní aspekty a váže na mnoho dalších věcí. A právě proto jsem považoval za potřebné, aby se tyto myšlenky, rizika a výzvy v debatě objevily. Pevně doufám, i když si samozřejmě nemohu být jist, že přes určitou rozpornost těchto chvil ta skutečná hluboká, dlouhodobá debata o důchodovém systému právě teď začíná. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ptám se ještě zpravodajky, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem, nebo zda přímo přikročíme ke hlasování.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já nejprve přečtu všechny návrhy. Za prvé je to návrh výboru, který bere na vědomí harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění a dále žádá vládu ČR, aby ustavila vládní výbor. Potom je to návrh na zamítnutí, předložený panem poslancem Volákem. Dále návrh na vrácení materiálu k přepracování. Dále je zde návrh pana poslance Voláka, kterým žádáme vládu, aby předložila komplex právních předpisů. Pak jsou zde doplňky pana poslance Janečka a pana poslance Štraita k vládnímu výboru. Já bych doporučila, aby se nejprve hlasovalo o těch třech návrzích, které spolu souvisejí, t.j. návrh pana poslance Voláka na zamítnutí, proti němu stojí návrh na vrácení k přepracování a pak je návrh výboru, který bere usnesení na vědomí. Nejprve bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, hned poté, co nám sdělí ministr práce a sociálních věcí svoji faktickou připomínku.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Chtěl bych si jenom ujasnit, jestli v okamžiku hlasování o usnesení výboru je zamýšlíte rozložit na jednotlivé body.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jenom upřesňuji, že v okamžiku, kdy budeme hlasovat o usnesení výboru, budeme hlasovat po jednotlivých bodech.

Jako první bude hlasování o zamítnutí, resp. o usnesení, kterým sněmovna zamítá předložený harmonogram. Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 252 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 se pro vyslovilo 90, proti 92, návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Pak budeme hlasovat o vrácení návrhu vládě k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 253. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 se pro vyslovilo 92, proti 88, návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dále.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní máme návrh výboru: Poslanecká sněmovna...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, paní kolegyně. My jsme se rozhodli o předmětném návrhu. Nyní můžeme přijmout doprovodná usnesení, tak jak zazněla v podrobné rozpravě. Nemůžeme přijímat další jiná usnesení, která se meritorně vztahují k tomu bodu. Jsou tam usnesení, tak jsem jim rozuměl, pana poslance Janečka, pana poslance Voláka, která doporučují vládě něco konat v rámci tohoto bodu.

 

Poslankyně Alena Páralová: Je to ustavení vládního výboru. To jsem právě teď chtěla navrhnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já potřebuji znát návrh usnesení. Jeho znění.

 

Poslankyně Alena Páralová: Návrh zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby ustavila vládní výbor pro reformu důchodového pojištění. To je návrh výboru. Pak jsou zde dva doplňky. První z nich je návrh pana poslance Janečka, aby se tak stalo do 30. dubna 1999, a pana poslance Štraita s dodatkem: se zastoupením všech parlamentních stran.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dříve než o tom budeme hlasovat, dám slovo panu poslanci Tollnerovi, který na mne cosi signalizoval. Pane poslanče, nesignalizujete nic.

 

Poslankyně Alena Páralová: Já bych navrhla, abychom nejprve hlasovali o tom, jestli vůbec chceme ustavit vládní výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se zeptám pana poslance Janečka a pana poslance Štraita, zda souhlasí s tímto postupem. Dobře. Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 254 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 184 bylo pro 99, proti 76, návrh byl přijat.

 

Teď bychom měli rozhodnout o těch dalších návrzích, které k tomu zazněly.

 

Poslankyně Alena Páralová: Je to návrh pana poslance Janečka, aby se tak stalo do 30. dubna 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 255 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 108, proti 71, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní budeme hlasovat o dodatku k usnesení - tzn., že celé usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 30. dubna 1999 ustavila vládní výbor pro reformu důchodového pojištění se zastoupením všech parlamentních stran.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě nehlasujeme jako o celku, ale o tomto doplnění.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 184 se (v hlasování číslo 256) pro vyslovilo 69, proti 52, návrh nebyl přijat.

Nyní bychom měli rozhodnout o tomto usnesení jako o celku. (Námitky.) Ještě ne.

 

Poslankyně Alena Páralová: Ještě je zde návrh pana poslance Voláka: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 31.12. 1999 předložila komplex právních předpisů, jímž budou realizovány korekce stávajícího důchodového systému.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování k předloženému návrhu a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců se 92 vyslovilo pro, 77 proti, návrh nebyl přijat (v hlasování číslo 257).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP