(pokračuje Štrait)

Upozorňuji pana ministra na Úmluvu o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti číslo 168, která existuje, Mezinárodní organizací práce byla přijata už před šedesáti lety, tuším v roce 1934, a Česká republika ji dosud neratifikovala. Tato úmluva má daleko větší význam pro řešení nezaměstnanosti než drobné a střední podnikání, i když nepodceňuji ani tento drobný příspěvek do českého fondu právních norem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je mi líto, ale není v mých silách zajistit vašemu vystoupení větší pozornost než vy obsahem vašeho vystoupení. Je mi to opravdu líto.

Kdo dál je připraven vystoupit v rámci všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do níž mám jednu přihlášku. Uděluji slovo panu poslanci Bendlovi.

 

Poslanec Petr Bendl: Pane předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, tento materiál, který leží před vámi, vyzývá členské státy, resp. státy, které se připojily k této deklaraci, aby přijaly politiku podporování stabilního ekonomického prostředí a odstranily překážky v rozvoji a růstu malých a středních firem.

Vláda České republiky na zasedání dne 7. 10. 1998 uložila členům vlády přihlížet k doporučeným opatřením. Vypadá to ovšem, že někteří členové vlády buď neumějí číst, nebo vzali toto doporučení jako návod, co nedělat. Uvedu některé příklady.

Například ochranářská opatření pana ministra Grégra týkající se pouze velkých vybraných firem - o malých a středních firmách není nikde ani zmínka. Návrhy pana ministra Peltráma - zvednout cenu dálniční známky pro nákladní automobily - také jdou zejména proti malým a středním firmám. Nemluvě o popisech pana ministra Špidly zvýšit sociální pojištění, zvednout roli odborů a uzákonit další plat při propouštění zaměstnanců. Zajisté ani nemusím připomínat návrhy ministra financí na zvýšení zejména spotřebních daní. To skutečně nevypadá, že by si členové vlády vzali toto doporučení k srdci. Pouze z velké dálky přihlížejí možná v souladu s usnesením vlády.

Když bychom přirovnali podmínky, které mají v naší zemi malí a střední podnikatelé, s podmínkami, které mají zaměstnanci uzákoněné v zákoníku práce, a položili bychom tyto podmínky na misky vah, jednostranně by miska vah na straně zaměstnanců převážila v neprospěch zaměstnavatele. Je nesporně nutné tyto misky dostat do rovnováhy, o tom je předkládaný materiál. Vzhledem k tomu, že nerovnoměrnost je obrovská, je třeba přikládat na stranu firem a podnikatelů obrovská závaží. Na jemné vyvažování bohužel není doba.

Vláda sociální demokracie ovšem přikládá na misku zaměstnanců dál a může se stát, že sice budeme mít dokonalé zákony k ochraně zaměstnanců, ale nebude je mít kdo zaměstnávat.

S předloženým materiálem plně souhlasím a chci, aby vláda začala s okamžitou platností naplňovat tento materiál a přestala činit kroky, které malé a střední podnikání v naší zemi ženou do záhuby. Proto navrhuji Poslanecké sněmovně tyto dva návrhy usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o maximální a důsledné zohledňování doporučení č. 189 týkající se podmínek ke stimulaci tvorby pracovních míst v malých a středních firmách.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby nečinila takové kroky, které budou malé a střední podnikání likvidovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Vidím přihlášku pana ministra Grégra. Uděluji mu slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, nevím, jestli se mám nad příspěvkem předřečníka smát, či plakat, protože už poněkolikáté zde opakuji, že sociálně demokratická vláda na podporu malého a středního podnikání pro letošní rok stanovila částku 1,9 miliardy korun, což je téměř dvakrát tolik než vlády minulé, že učinila opatření pro daleko snadnější přístup k exportním úvěrům pro malé a střední podnikání, že uvolnila částky na podporu průmyslových zón, rizikového kapitálu apod.

Chtěl bych říci, že by se i pan poslanec měl seznámit třeba s tím, jaký je multiplikační efekt velkých průmyslových podniků apod. Čili takováto tvrzení jsou skutečně jenom ideologickým plácáním do vody, protože když se seznámí s konkrétními čísly, přesvědčí se, že naplňujeme přesně to, co žádá pan poslanec.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vidím přihlášku ministra práce a sociálních věcí v rámci podrobné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vysloveně stručně. Zdá se, že pan poslanec Bendl nemá přesnou představu o tom, jak vypadají poměry na trhu práce, nezná, že např. se velmi široce rozšiřují krátkodobé pracovní úvazky, které znamenají ve své podstatě druhé nevolnictví. Pravděpodobně nezná situaci žen, které se ucházejí o zaměstnání, které jsou diskriminovány jen proto, že jsou ženy. Pravděpodobně nezná nátlak, který zaměstnavatelé velmi často vůči pracovní síle vyvozují všemi korektními i nekorektními prostředky. Nezná situace, kdy nejsou vypláceny mzdy, nezná mnoho a mnoho jiných věcí, které se na trhu práce odehrávají.

Nechci vést debatu, protože bychom se museli daleko lépe připravit, než byly povrchní názory pana poslance Bendla na to, kam se vychýlily misky vah. Jsem přesvědčen, že o tom bude významná debata při kodifikaci a rekodifikaci zákoníku práce, kde si skutečně budeme muset dát čas na to, abychom velmi pečlivě argumentovali. Argumentace, která byla přednesena, je pocit pana poslance, nikoli realita. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ptám se, zda má ještě někdo v úmyslu v rámci podrobné rozpravy vystoupit. Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy, o kterých budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážení kolegové, sledovali jste průběh rozpravy. Doporučoval bych tento způsob hlasování. Nejdříve bychom schválili usnesení, které zopakuji - aby vzala na vědomí doporučení číslo 189 týkající se všeobecných podmínek ke stimulaci tvorby pracovních míst v malých a středních podnicích. Pak bychom považovali toto za usnesení doprovodné a hlasovali o dvou návrzích pana kolegy Bendla zvlášť. Žádné jiné návrhy nebyly.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Jen poprosím, abychom se všichni zaregistrovali svými hlasovacími kartami a učinili tak toto shromáždění usnášení schopné.

 

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 260. Kdo je pro předložený návrh na usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí doporučení číslo 189, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 122 pro bylo 108, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o doprovodném usnesení po bodech, jak jej navrhl pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: V bodě, který nazval pan poslanec Bendl a), žádá vládu České republiky o maximální a důsledné začleňování doporučení Mezinárodní organizace práce č. 189 týkající se podmínek stimulace tvorby pracovních míst.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 261. Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 133 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 65, proti 56. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP