(pokračuje Fencl)

Nicméně na všechny tři nebo čtyři otázky, které mi byly položeny, odpovídám.

Pozemkový fond má v podstatě svůj princip rozhodování a ten není možné omezit ani změnit rozhodnutím zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, ani rozhodnutím dozorčí rady.

Chtěl bych znovu informovat o tom, že po poslední interpelaci dne 26. ledna 1999 jsem znovu informoval na jednání prezidia Pozemkového fondu České republiky - cituji ze zápisu: "Fencl informoval o tom, že byl v Poslanecké sněmovně České republiky dvakrát interpelován, jednou písemně, jednou ústně, ohledně vydávání pozemků restituentům. V této souvislosti připomněl usnesení č. 24 zemědělského výboru PSP ČR ze dne 19. 11. 1998, příloha tohoto zápisu a rozhodnutí prezidia o vyhodnocení vypořádání nároků oprávněných osob po prvních dvou kolech nabídky (viz plán práce prezídia na první pololetí 1999)."

Prezidium trvá jednomyslně na svém rozhodnutí. Já jsem učinil vše, co jsem jako předseda prezidia byl povinen učinit, a rozhodnutí prezidia je, že prezidium trvá jednomyslně na svém rozhodnutí. V intencích mých posledních informací se k tomuto řešení prezidium Pozemkového fondu vrátí v termínu, který si uložilo, a teprve tehdy rozhodne o tom, zda zruší dodatek metodického pokynu, nebo nezruší a já o této skutečnosti budu informovat pana poslance.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Táži se pana poslance, zda chce položit panu ministru zemědělství doplňující otázku. Je tomu tak. Uděluji vám slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Nezlobte se, pane ministře, ale zdá se mi poněkud úsměvné, když říkáte já nic, to Pozemkový fond, to prezidium, a přitom mu předsedáte. Vy říkáte "já nic", a přitom jste doplněk navrhl a v prezidiu prosadil. Pokud byste přijal názor zemědělského výboru a dozorčí komise, že doplněk je špatný, a bylo to prokázáno v praxi, protože blokuje vydávání náhradních pozemků nebo je zpomaluje významným způsobem, tak byste to zrušil vaším vlastním rozhodnutím jako předsedy prezidia. Svým vlivem byste to zařídil. Zatím pouze prokazujete, že se schováváte za prezidium Pozemkového fondu.

Na další otázce netrvám. Je to zbytečné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr přesto hodlá využít svého práva a reagovat na vaše vystoupení.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, musím konstatovat, že pan poslanec má velmi podivné představy o demokracii. Prezidium Pozemkového fondu rozhoduje ve sboru a rozhoduje hlasováním. Já jako předseda prezidia Pozemkového fondu jsem povinen tuto skutečnost reflektovat - a to je o demokracii.

Nicméně abych byl správně pochopen - nemyslím, že řešení, které je v metodickém pokynu i v jeho dodatku, je řešením špatným. To je mé právo, stejně jako je právo prezidia Pozemkového fondu mít jiný názor a mé stanovisko přehlasovat. Já musím konstatovat, že se nemůžeme dovolávat demokracie v tom slova smyslu, že v okamžiku, kdy např. jeden orgán této Poslanecké sněmovny nebo dozorčí rady něco prezidiu doporučí a prezidium tento názor nesdílí, že někdo, třeba předseda tohoto prezidia autoritativně rozhodne. To prostě není možné a ten, kdo to očekává, měl by skutečně učinit něco pro to, aby se vzdělal ve smyslu demokracie.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. V tuto chvíli pro úplnost dodám, že o stažení své interpelace požádala paní poslankyně Šojdrová, a to interpelace na ministra financí Ivo Svobodu ve věci postupu Ministerstva financí při sanaci klientů pojišťovny Morava, pan poslanec Josef Houzák, a to interpelace na ministra obrany Vladimíra Vetchého ve věci útoku NATO na Kosovo, pan poslanec Pavel Kováčik na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci ohrožení výrobců vepřového masa v ČR, pan poslanec Ladislav Šustr na ministra financí Ivo Svobodu ve věci vyhlášky Ministerstva financí č. 323 o zákonném pojištění motorových vozidel a paní poslankyně Michaela Šojdrová na ministra zdravotnictví Ivana Davida ve věci stanoviska vyhlašovatele výběrového řízení nemocnice Kroměříž.

Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Michal Lobkowicz, interpelovaným členem vlády je místopředseda vlády Egon Lánský, a to ve věci bezpečnostní strategie ČR. Nevidím ani pana poslance, nevidím ani pana místopředsedu. Tím jejich pořadí propadá.

Dalším vylosovaným v pořadí, a to s číslem 17, je poslanec Šustr, interpelovaným ministrem je ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám ve věci prodlevy oprav dálničních vozovek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, pozornost naší veřejnosti a masmédií je neustále upřena na stav silničních a dálničních tahů v naší republice. Zejména je v centru kritiky stav dálnice D1 a vysoký počet dlouhodobých uzavírek z důvodů nejrůznějších oprav.

Myslím, že při rozebrání důvodů délky uzavírek musí být naprosto jasně vidět hlavní příčina. Ponechme stranou různé opravy mostů, kde technologie neumožňuje výrazné urychlení termínu. Při opravách ostatních vozovek však bije do očí značně rychlejší průběh oprav asfaltových povrchů proti opravám povrchů z cementového betonu. Není se co divit, protože zatímco běžný kilometr vozovky je při asfaltových technologiích opraven poměrně snadno v průběhu jednoho týdne, při položení dvou nových vrstev vyžaduje betonáž i celkem malé betonové desky následně před uvedením do provozu čtyři týdny, než beton vyzraje na plnou pevnost.

Pokud se shodneme na zhruba stejných pořizovacích nákladech na jeden metr čtvereční při variantě betonové i asfaltové, pak zůstává otázkou, zda není preferování betonových vozovek na dálnicích příliš velký luxus, který musí zaplatit motoristé soustavným zdržováním na ucpaných vozovkách a v horším případě i hmotnou a tělesnou újmou při častých haváriích v těchto úsecích.

Při této příležitosti chci upozornit na systém výstavby dálničních tahů ve Francii, kde jsou asfaltové vozovky opatřeny obrusnou vrstvou z tenkých asfaltových koberců v síle 20 až 30 mm, které lze opravit každých zhruba šest let - a někdy i později - bez obrovských nákladů a někdy takřka za pár dní. Dálnice pak neustále působí dojmem nové komunikace a motoristé nemají důvod ke stížnostem.

Náklady na takové opravy se pochopitelně mohou lišit podle kvality podaných nabídek ve vypsané soutěži. Zhruba lze říci, že za metr opravy betonové dálnice lze metodou tenkých asfaltových koberců provést opravy až pětkrát. Pokud se shodneme, že po 25 letech je betonová vozovka zralá na generální opravu, pak opět ekonomicky jasně vítězí asfaltový povrch, protože během této doby je betonová vozovka ještě několikrát uzavřena kvůli opravám spár.

Pokud si necháte provést vlastní ekonomickou kalkulaci, pak do ní ještě nezapomeňte započítat takové položky jako nižší úroveň hluku a větší jízdní komfort při jízdě na asfaltových dálnicích.

Moje otázka zní, zda Ministerstvo dopravy a spojů má možnost a zájem zasahovat do technologií staveb dálnic a jejich projektování ve vztahu k údržbě a opravám těchto staveb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Uděluji slovo panu ministru dopravy a spojů panu ministru Peltrámovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP