(pokračuje Motejl)

Na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Český báňský úřad a Geologický úřad provedly šetření situace z hlediska rizik vyplývajících z poddolování tohoto prostoru a z hlediska ohrožení radiací tohoto prostoru jako orientační podklad pro to, v jakém směru dále postupovat.

V pondělí tento týden mi doc. ing. Roman Makarius jako předseda Českého báňského úřadu postoupil rozsáhlou dokumentaci a zprávu označenou jako báňské stanovisko ke zřízení pietního místa v lokalitě bývalého pracovního táboru Vojna na Příbramsku. Dovolím si citovat z těchto závěrů s tím, že ta obsáhlá dokumentace vám bude kdykoliv k dispozici. Bude k dispozici - pokud to uznáte za vhodné - v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

Z tohoto stanoviska vyplývají asi tyto závěry:

V táboře Vojna je celkem 20 objektů, z nichž prokazatelně 12 sloužilo bývalému nápravně pracovnímu táboru Vojna. Budova vedení šachty č. 2 byla původně mimo areál tohoto tábora. Objekty č. 6, 7, 8 a 13 je možno bez obav před destrukčními vlivy poddolování využít pro případný památník. Objekty č. 1 až 5, 9, 11 a 12 nelze pro budoucí využití doporučit. V případě nutnosti jejich zachování by musel být proveden podrobný geotechnický průzkum a odborné statické posouzení objektů, případné zajištění těchto objektů by muselo být provedeno v souladu s ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží a stavby na poddolovaném území.

Případné nové objekty by bylo možno budovat pouze v západní části areálu a na ostatních plochách, které leží mimo vliv dobývání na povrchu. Vzhledem k očekávaným účinkům dobývání na povrchu lze považovat jako jedině vhodnou přístupovou cestu do areálu tábora Vojna cestu od obce Lešetice, což je polní cesta částečně zpevněná. Protože předpokládám, paní poslankyně, že jste na tomto místě byla, musím zde konstatovat, že to je jiná cesta než původně používaná přístupová komunikace od dálnice, resp. od dálničního úseku v prostoru Milín směrem k tomuto táboru.

V celém areálu se předpokládá záření gama a výrony radonu v hodnotách, které při krátkodobém pobytu nemohou návštěvníky ohrozit. Riziko však hrozí zaměstnancům, kteří by se zde zdržovali po převážnou dobu směny v budovách areálu. Tuto skutečnost je nutno pro rekonstrukci ověřit i podrobnějším měřením v objektech a postupovat podle § 6 zákona 18/97. Vliv radioaktivního záření v budovách lze však eliminovat stavebními úpravami ve smyslu těchto předpisů. V případě, že by došlo k vybudování a využívání objektů pro památník, bylo by nutno v areálu pravidelně sledovat poklesy povrchu a provádět pravidelné sledování dilatometrů umístěných ve vrtech a situovaných na hranicích pásem vlivu důlních děl.

Samozřejmě, že mě jako odpovědného ministra za tuto akci tento závěr do značné míry znepokojuje, protože budeme-li uvažovat o realizaci tohoto záměru, musíme vycházet z toho, že náklady na zprovoznění a realizaci tohoto projektu budou podstatně vyšší.

Zde podotýkám, že Ministerstvo kultury dříve, než jsme poznali tuto situaci, svými odborníky uvažovalo náklady zhruba asi 50 milionů Kč na uvedení do provozu.

Za této situace předpokládám, že během příštího týdne se uskuteční schůzka zúčastněných stran, tj. ministra kultury, moje, zástupců Konfederace politických vězňů, případně samosprávných orgánů města Příbram, možná i Třetího odboje v Příbrami, spolu se zástupcem Českého báňského úřadu, abychom zvážili další postup, s tím, že jsem - pokud se týká plnění usnesení 484 z 8. července 1998 - vázán usnesením vlády, že předložím zprávu o stavu této věci do 31. března 1999, o kteréžto prodloužení lhůty jsem požádal právě v souvislosti s tím, že je třeba, abych měl dostatečné podklady, které by posloužily k orientaci v této záležitosti a v tomto prostoru.

Trvám na tom, že i nadále respektuji potřebu pietního ošetření tohoto místa, dovolím si ovšem při této příležitosti poukázat právě na zmíněné komplikace. Jednalo se o nelidský internační tábor, vysloveně orientovaný do vysoce radioaktivního prostoru, je ovšem třeba z hlediska skutečného provozu a využití tohoto místa vážit všechna rizika, resp. snažit se maximálním způsobem tato rizika odstranit.

Odstranit tato rizika ovšem znamená poměrně intenzivní technické nebo technologické úpravy v areálu, které si vyžádají poměrně velkých nákladů, ze kterých mohu usuzovat, že při neznalosti těchto poměrů bude jenom velice obtížné - zejména s přihlédnutím ke vztahu rozpočtu pro rok 1999 - přistoupit k realizaci skutečného projektu v tomto období. Bude třeba tento rok využít k ujasnění všech možností a záměrů, eventuálně k ujasnění doplňujících informací od povolaných pracovišť zabývajících se problematikou poddolovaných území a území s radonovou radiací a s výronem radonu.

Z detailních podkladů, které mám dneska k dispozici, pouze na dokreslení situace chci podotknout to, že u objektu č. 5 byla naměřena extrémně vysoká hodnota radonového záření, je to druhá nejvyšší hodnota naměřená v České republice v přírodním prostředí. Je proto z tohoto hlediska skutečně třeba další kroky pečlivě vážit a být připraven na eliminování těchto existujících nebezpečí.

Doufám, paní poslankyně, že vám toto vysvětlení postačí. Pokud si to budete přát, mohu vám nebarevné kopie primérní dokumentace během dnešní schůze předat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Paní poslankyně má v úmyslu využít možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pane ministře, já dobře rozumím tomu, že když se střídají vlády, nová vláda je v jistém časovém i dalším presu natolik, že termíny z vládních usnesení, která byla přijata, nelze splnit. Dobře rozumím tomu, že termín, který byl mou vládou dán - 10. září - na předložení návrhu částečné rekonstrukce, nebyl splněn. Z vašeho poněkud detailního popisu jsem vyrozuměla, že se zřejmě nezdá, že by k tomu, aby vláda předložila tento návrh, došlo v dohledné době.

Já vás prosím, abyste mi - pokud je to ve vašich možnostech - odpověděl, kdy předpokládáte, že takovýto návrh vaší vládě bude předložen. A protože jste zmínil ještě financování této věci, připomenu, že v bodě 2 citovaného vládního usnesení uložila vláda ministru kultury, aby na to pamatoval, aby byla vytvořena finanční rezerva na zřízení pietního místa v kapitole Ministerstva kultury. Já se velmi omlouvám, ale když jste zmínil tuto pasáž, velmi špatně jsem vám rozuměla. Prosím, kdybyste mi vysvětlil, zda v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury na to bylo pamatováno. Pokud je vám to známo - protože rozumím, že odpovědnost v této části nese ministr kultury.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Pane ministře, máte možnost zareagovat na doplňující otázku.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Skutečně nemohu odpovědět na vaši otázku, do jaké míry je v rozpočtové kapitole Ministerstva kultury pro rok 1999 pamatováno na splnění tohoto úkolu. Skutečností zůstává - k uvozující části vaší odpovědi - to, že termín 10. září 1998 na splnění tohoto úkolu zajištěn nebyl, protože já jsem nastoupil do úřadu ministra spravedlnosti 1. srpna 1998.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP