(pokračuje Rychetský)

Jenže ústava jednoznačně vyžaduje souhlas parlamentu s pobytem cizích vojsk na území České republiky - s pobytem na území České republiky. A je nepochybné, že pokud dojde k přeletu nějakého letadla, nejde o pobyt na území České republiky, pokud to letadlo zde nepřistane. A to je naše interpretace ústavy.

Zejména ovšem je potřeba říci, že je to nepodstatné, protože se to netýká navrženého usnesení. Vláda žádá o souhlas s vysláním a souhlas s tranzitem a nikde o vzdušném či jiném prostoru není v navrženém usnesení žádného z obou výboru ani zmínka. Takže tato diskuse je naprosto akademická a nemá naprosto vztah k tomu, o čem si myslí, že bude hlasovat ten či onen člen této sněmovny. Každý bude mít zřejmě pocit, že hlasoval o něčem jiném.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému. Dále probíhá podrobná rozprava.

Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Severa. Vidím i pana poslance Filipa. Pane poslanče Severo, omlouvám se, pan poslanec Filip je nejen předsedou poslaneckého klubu, ale hlásí se i s faktickou, takže žádám o strpení.

Hovořit bude pan poslanec Filip, poté pan poslanec Severa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Jen fakticky zareaguji na vystoupení pana místopředsedy vlády.

Pane místopředsedo, myslím, že vaše vyjádření není správné a není ani přesné. Myslím, že bychom se měli držet alespoň toho, jak obdobnou věc řešilo Rakousko, které např. nepřipustilo žádný tranzit takových vojsk, a to ani po silnici, železnici, ani vzdušným prostorem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Severa. Hovoří pan poslanec Severa. Nehovoří, pan poslanec Severa stahuje.

Omlouvám se, viděl jsem pana poslance Michala Lobkowicze. Hovořit bude pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Omlouvám se za extenzi takovéto debaty. Porozumím, pakliže pan místopředseda ji v podrobné rozpravě zarazí. Nicméně považuji za nezbytné upřesnit, že usnesení výboru pro obranu mluví implicitně o vzdušném prostoru, protože mluví o možných fázových leteckých úderech. To za prvé.

A za druhé bych se rád zeptal pana místopředsedy Rychetského, jaký je právní rozdíl mezi tranzitem vojsk po zemi a tranzitem vojsk vzdušným prostorem. Právní rozdíl skutečně nevidím žádný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Michalu Lobkowiczovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Kohlíček. Probíhá stále podrobná rozprava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Rád bych poznamenal na okraj besedy o tom, co je a co není prostorem České republiky, a na kterém území vykonává stát svoji svrchovanost. Ve všech mezinárodních smlouvách, které jsem měl tu čest číst, se vyjadřuje přesvědčení o tom, že i vzdušný prostor patří pod svrchovanost daného státu. Tudíž si myslím, že debata opravdu postrádá jádro, a myslím, že jestliže někdo přeletí přes Českou republiku, dostal se na svrchované území našeho státu a je třeba, aby tento parlament o tom rozhodoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, podrobnou rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli přistoupíme k závěrečným slovům, pokud ministr obrany nebo ministr zahraničních věcí České republiky si tak budou přát. Je tomu tak? Není tomu tak.

Táži se obou zpravodajů, zda chtějí vystoupit se závěrečným slovem, než předloží návrhy k usnesení.

Pouze konstatuji, že závěrečná slova zpravodajů nebudou. Budou pouze přednášeny návrhy. Vidím ale v tuto chvíli předsedu poslaneckého klubu pana poslance Filipa. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Mám jednu prosbu - jestli by nemohly být jednotlivé návrhy vytištěny a rozdány, abychom věděli přesně, o čem hlasujeme. Přece jen si nemyslím, že je to tak okrajový problém, abychom neměli text přímo před sebou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Registroval jsem i žádost, zatím tedy neoficiálně, ze dvou klubů, aby po uzavření rozpravy hlasování o jednotlivých návrzích proběhlo až po polední přestávce. Nejsem si ale jistý, jestli polední přestávka bude stačit k tomu, aby takové materiály byly zpracovány a rozdány všem poslancům. Na to bych se chtěl zeptat zpravodajů, případně aparátu sněmovny, zda toto bude schopen během hodiny a půl udělat. Případně by byla modifikace do poslaneckých klubů, a dokonce navrhovatel pan poslanec Filip s tímto návrhem souhlasí. Stačilo by rozdat text jednotlivým poslaneckým klubům, tím se situace zjednodušuje.

Chci se zeptat pana poslance Nečase, zda se chce vyjádřit k jednotlivým návrhům, resp. je ještě zrekapitulovat. Poté čekám, že zazní formální návrh alespoň z jednoho poslaneckého klubu, tak jak mi byly avizovány žádosti, aby se hlasovalo až po polední přestávce. Jinak bych musel nechat hlasovat o návrhu pana poslance Filipa.

Vidím zřejmě takovou žádost - pan poslanec Vlach. Prosím.

 

Poslanec Jiří Vlach: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, považuji za rozumné, abychom si určili přesně okamžik hlasování po ukončení polední přestávky. Z pověření předsednictva našeho poslaneckého klubu dávám tento procedurální návrh.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Protože možná budou probíhat jednání klubů, požádal bych ještě pana poslance Nečase, aby zrekapituloval jednotlivé návrhy, které budou posléze vytištěny, rozdány poslaneckým klubům. Po této rekapitulaci přeruším naše jednání na návrh pana poslance Vlacha do 14 hodin. Ve 14 hodin budeme pokračovat.

Prosím pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Dovolil bych si zrekapitulovat podrobnou rozpravu a současně navrhnout proceduru, pane předsedající.

Navrhuji, aby za základní východiskový text byl pojat text usnesení výboru pro obranu a bezpečnost s tím, že všechny návrhy, které zazněly v rozpravě včetně příslušných návrhů zahraničního výboru, by byly brány jako pozměňující návrhy. To je první věc k proceduře.

Druhá věc k proceduře by spočívala v tom, že navrhuji, abychom jednali a hlasovali o každém bodu jednotlivě, tzn. za základ vzít ty tři body. Mimo jiné proto, že o bodu tři je třeba hlasovat v každém případě zvlášť vzhledem k tomu, že má odlišné kvorum. S tím, že v některých návrzích zazněly návrhy na doplnění dalších bodů čtyři, případně pět. O těch bychom potom jednali zvlášť. To je můj návrh procedury.

Táži se, pane předsedající, zda by byly nějaké zásadní námitky proti této hlasovací proceduře.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že jsme avizovali, že v tuto chvíli proběhne pouze rekapitulace, viděl jsem, že řada kolegů odešla, viděl bych za nekorektní, abych v tuto chvíli nechal o této proceduře hlasovat. Návrh procedury jasně zazněl, kluby mají možnost přes polední přestávku si projednat, zda s takto navrženou procedurou budou souhlasit.

Teď bych prosil o rekapitulaci věcných návrhů.

 

Poslanec Petr Nečas: Dobře. Jako první vystoupil v rozpravě pan poslanec Exner, který navrhl, aby v části jedna byla přidána věta, která následuje za současným textem "s možností dalšího prodloužení", a přidáno by bylo "po novém projednání v Parlamentu České republiky".

Dále navrhuje vypustit část druhou.

Dále navrhuje vypustit část třetí.

V případě, že nebude přijato, navrhuje v části třetí vypustit část, která se týká slov "možných fázových leteckých úderů NATO proti srbským cílům".

Přidat za část tři ještě novou část, která zní: "a to s podmínkou schválení operace Radou bezpečnosti OSN a pozvání zemí, na jejichž území bude operace působit."

Tolik pozměňující návrhy pana poslance Exnera.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP