Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že jsme provedli všeobecnou rozpravu, která byla ukončena hlasováním. Nyní je třeba otevřít podrobnou rozpravu, ve které mohou padat pozměňující návrhy k navrženému usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, máte bezesporu pravdu. Já se omlouvám za toto nedopatření.

V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. V podrobné rozpravě bych neopakoval některé věci, které byly zde již řečeny, ale myslím, že je třeba, abychom celé usnesení směřovali k tomu, jaký byl jeho účel. To znamená, abychom letadlo vysílali jenom v případě, že bude pozorovací mise OBSE v tomto území. Jsem přesvědčen, že celý proces, který probíhal na podzim loňského - a je zde zcela jiná situace proti předchozímu materiálu s vojenskou nemocnicí - lze realizovat jen tak, že návrh tohoto usnesení doplníme tím, že bude v něm obsažen bod 3, který bude znít: "a to za podmínky, že na území Svazové republiky Jugoslávie budou pozorovatelé OBSE".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Neregistruji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Končím tedy podrobnou rozpravu. V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, aby se ujal výkonu své funkce.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Podobně jako v předchozím bodě bych si dovolil navrhnout proceduru, že bychom za základ našeho usnesení vzali text zahraničního výboru, který - jak jsem již řekl - je poněkud upraven oproti textu návrhu vládního usnesení, a samozřejmě o pozměňujícím návrhu pana poslance Filipa bychom hlasovali napřed. Poté bychom hlasovali o návrhu usnesení jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli nechám procedurálně hlasovat o návrhu pana zpravodaje o tom, že jako základ vezmeme usnesení, které bylo schváleno zahraničním výborem. Ještě předtím vidím s procedurální připomínkou pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Prosím pana zpravodaje, aby vyjasnil, jak se v tom případě vypořádáme s návrhem usnesení, které přednesl druhý výbor, protože tyto dva návrhy usnesení se významně liší v době, na kterou schvalujeme misi. S touto dobou jsou spojené také velmi významně náklady, které nyní schvalujeme. Buďto jsou náklady na tři měsíce, nebo to jsou náklady na blíže neurčenou dobu do 31. prosince letošního roku. Tuto záležitost před hlasováním je třeba rozhodně vyjasnit. Pokud bychom vzali snad za základ návrh zahraničního výboru, potom je potřeba nejméně jako o pozměňovacím návrhu hlasovat o té části, která je předmětem usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou pan zpravodaj Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Jenom bych to upřesnil. Navazuji na pana poslance Exnera. I z návrhu pana zpravodaje Zahradila platí analogický postup jako v předchozím bodě. V tomto případě je za základní text vzat text usnesení zahraničního výboru s tím, že text usnesení výboru pro obranu a bezpečnost je jedním z pozměňujících návrhů plus další pozměňující návrhy, v tomto případě jenom jeden další, který zazněl v rozpravě. Čili budeme hlasovat o původním textu zahraničního výboru, ke kterému byly předneseny pozměňovací návrhy. Jedním z nichž je i text výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tomto případě návrh pana zpravodaje Zahradila, že za výchozí text bude vzato usnesení zahraničního výboru, chápu jako procedurální návrh, o kterém rozhodneme v hlasování. Myslím, že je možné jedním hlasováním rozhodnout o celém návrhu procedury, jak jej pan zpravodaj Zahradil navrhl.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 48, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 154 a 4 byli proti.

 

Pane zpravodaji, můžete postupovat na základě přijaté procedury. Pane zpravodaji, nemůžete pokračovat, protože s procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, nechci zlobit. Nechtěl jsem vstupovat do debaty o proceduře, ale myslím si, že by bylo korektní, kdybyste - jak říká zákon o jednacím řádu - dala závěrečné slovo předkladateli a zpravodaji ještě před hlasováním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě, že předkladatelé i zpravodajové mají možnost přednést závěrečná slova, pokud si to přejí. Ale vzhledem k tomu, že nikdo z nich zatím nedal najevo - nyní to dává najevo pan poslanec Nečas. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Budu velmi stručný a upozorním, že v případě, že bude schválen text zahraničního výboru, který se liší od vládního návrhu a od návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, dojde k rozdílnému usnesení od Senátu, protože Senát schválil vládní návrh, text identický s návrhem výboru pro obranu a bezpečnost. Pak by musela být vybrána užší, přísnější varianta, protože usnesení obou komor by nebyla zcela totožná. Tolik mé povinné upozornění.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Nečasovi. Nyní prosím pana zpravodaje Zahradila, aby předkládal jednotlivé návrhy tak, jak byla schválena procedura.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. S ohledem na právě proběhlé vystoupení pana kolegy Nečase předkládám první pozměňovací návrh. Prosím vás, abyste si vzali k ruce text usnesení zahraničního výboru. Pozměňovací návrh vychází z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Týká se bodu I/1, kde za slova eagle eye, která jsou v závorce, se vkládá pasáž "a to na dobu tří měsíců od schválení Parlamentem České republiky s možností automatického prodloužení na základě žádosti orgánů NATO," a poté usnesení pokračuje stejně jako u zahraničního výboru, tj. "nejdéle do 31. prosince 1999".

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předkladatel také doporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 175 a 1 byl proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Druhý pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Filip. Byl to nový bod č. 3 v bodě I ve znění: "a to za podmínky, že na území Svazové republiky Jugoslávie budou pozorovatelé OBSE". Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje, další zpravodaj také nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP