Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi.

Ministr zdravotnictví Ivan David odpověděl na interpelaci pana poslance Petra Nečase ve věci letecké záchranné služby. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 166 a já nyní uděluji slovo panu poslanci Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v uplynulých týdnech jsem zaslal písemnou interpelaci panu ministru zdravotnictví, jejíž text máte spolu s odpovědí před sebou. Musím konstatovat, že tato poměrně stručná odpověď o dvou odstavcích není odpovědí na moji interpelaci. Já jsem ve své interpelaci kladl velmi konkrétní dotazy. Ptal jsem se, jaká je konkrétní představa pana ministra o budoucnosti letecké záchranné služby. Ptal jsem se, zda počítá i se soukromými provozovateli, ptal jsem se, zda má k dispozici skutečně úplné a detailní nákladové studie. Na žádnou z těchto otázek mi pan ministr neodpověděl. Odpověděl všeobecnými frázemi, odpověděl tím, že budou zpracovávat analýzy, koncepce, dokumenty atd.

Chtěl bych upozornit, že píši-li např. "jaká je Vaše představa" - vaše s velkým V -, znamená to, že se ptám přímo pana ministra na jeho osobní představu o budoucnosti letecké záchranné služby. Pan ministr neodpověděl. Naopak ve své odpovědi uvádí, že o významu letecké záchranné služby ho není nutno přesvědčovat. Já musím konstatovat, že mnohé jeho výroky, prezentované i v některých médiích, jako jsou např. Zdravotnické noviny, vedou k tomu, že tento systém byl destabilizován a znejistěn, že byli znejistěni provozovatelé letecké záchranné služby, takže já mám pocit, že je nutné pana ministra zdravotnictví přesvědčovat o tom, že letecká záchranná služba má velký význam, aby svými výroky právě tuto leteckou záchrannou službu nedestabilizoval.

Chtěl bych se také v této souvislosti otázat pana ministra, zda je skutečně pravda, že údajně uvedl ve Zdravotnických novinách č. 2 z 15. ledna 1999, že např. provoz letecké záchranné služby Armádou České republiky je dvakrát levnější než provoz soukromého provozovatele. Zajímalo by mě, zda to skutečně uvedl, protože to by znamenalo, že pan ministr má velmi úzký resortní pohled. On to zřejmě počítá pouze z částky, kterou vynakládá Ministerstvo zdravotnictví, nebere to jako veřejné rozpočty jako celek. Musím upozornit pana ministra, že např. provoz letecké záchranné služby Armádou nebo Policií České republiky znamená přísun dalších prostředků z těchto resortů na provoz těchto služeb, těchto stanic. Znamená to tedy, že skutečná cena provozu stanic letecké záchranné služby Armádou nebo Policií České republiky je výrazně vyšší, než je ona částka, kterou vyhrazuje Ministerstvo zdravotnictví.

Podle mediálních ohlasů, které citují pana ministra, musím konstatovat, že skutečně částky, které on uvádí, že za letecké záchranné služby stát zaplatil 207 mil., z toho soukromým provozovatelům 167 milionů, nejsou pravdivé. Uvádí-li pan ministr ve své odpovědi "jako člena vlády mě však musí zajímat, kolik tato služba stojí daňové poplatníky a zda by se tato služba nedala zajistit efektivněji, s nižšími nároky na státní rozpočet", musím konstatovat, že pan ministr vidí pouze svoji rozpočtovou kapitolu, nevidí rozpočtovou kapitolu Ministerstva obrany, nevidí rozpočtovou kapitolu Ministerstva vnitra, nevidí, kolik stojí provoz stanic letecké záchranné služby Armádou České republiky, nevidí, že je třeba provozovat jedno letiště s 85 vojáky, že Ministerstvo obrany jim platí plné zabezpečení, že platí provoz tohoto letiště včetně zajištění, počínaje hasiči a konče řízením letového provozu. Prosil bych pana ministra, aby se zbavil svého úzkého resortního pohledu.

Musím také s překvapením konstatovat větu, která je v odpovědi pana ministra a kterou nyní uvádím. Pan ministr píše "rozsahem a kvalitou se Česká republika řadí mezi vyspělé evropské státy". Je myšleno v oblasti letecké záchranné služby. To je určitý rozpor. Je to za prvé rozpor s tím, že pan ministr konstatuje celkovou nespokojenost se systémem letecké záchranné služby. Já musím potvrdit, že skutečně letecká záchranná služba v České republice - možná je škoda, že o tom nevědí naši občané - patří k absolutní evropské špičce. Pouze tři další státy jsou srovnatelné rozsahem pokrytí a kvalitou služeb s Českou republikou, pouze čtyři státy v Evropě mají pokrytých prakticky 100 % území, a mezi ně patří Česká republika.

Konstatuje-li pan ministr, že je tato služba velmi kvalitní svým rozsahem a kvalitou, tak současně na druhé straně dává najevo svoji nespokojenost a tuto leteckou záchrannou službu destabilizuje, nemluvě už o tom, že tento jeho výrok je poněkud v rozporu s tradovanými výroky vážených kolegů a kolegyň ze sociální demokracie o spálené zemi, ale to je už spíše poznámka pod čarou.

Chtěl bych požádat pana ministra, zda by si skutečně nechal předložit přesné konkrétní auditované nákladové studie jednotlivých stanic letecké záchranné služby, tak jak o to koneckonců žádal na konci minulého volebního období podvýbor pro integrovaný záchranný systém, zda by si nechal předložit skutečné a plné náklady, za které provozuje Armáda České republiky a Policie České republiky leteckou záchrannou službu. Myslím plné náklady, tedy včetně těch, které jdou z resortů, a na základě těchto věcí začal vážit.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že Armáda České republiky má provozovat stanici letecké záchranné služby. Jsem přesvědčen o tom, že má být cvičen odborný zdravotnický i letecký personál pro činnosti, které souvisejí s pátrací a záchrannou službou, se zdravotnictvím apod. Je to velmi výhodné právě třeba i pro nasazení v určitých typech konfliktů, ale na druhé straně tlak, který je vyvíjen na ostatní provozovatele, je tlakem, který - není-li podložen konkrétními údaji - tak působí destabilizačně. Já si myslím, že je třeba vybrat takové řešení, které je pro zdravotnictví, pro leteckou záchrannou službu a pro naše občany řešením nejvíce efektivním, to znamená řešení, které za co nejmenší náklady z veřejných prostředků - myslím z prostředků všech ministerstev, nejen jednoho - přinese pokud možno co nejkvalitnější výsledek.

Z tohoto pohledu musím konstatovat, že dvouodstavcová odpověď pana ministra, který navíc neodpověděl na žádnou z mých otázek, které jsem explicitně v interpelaci položil, je velmi neuspokojivá, i když musím konstatovat, že na řadu mých dopisů mi pan ministr odpověděl ještě stručněji, dokonce jen několika řádky. Konečně se nám pan ministr rozepsal, což je dobře, ale je to nedostatečné.

Proto žádám, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s touto interpelací nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, vaši žádost jsem pochopila tak, že to předkládáte jako návrh usnesení. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr David, kterému uděluji slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Omlouvám se v úvodu panu poslanci Nečasovi. Já jsem odpověděl stručně, protože jsem předpokládal, že klade-li mi otázky týkající se letecké záchranné služby, je o letecké záchranné službě natolik informován, že není třeba mu psát věci, které jsou obecně známé všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Jinak, pokud se jedná o otázku "jaká je Vaše představa o budoucnosti letecké záchranné služby", hovořil pan poslanec o konkrétní představě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP