Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Předpokládám, že předsedkyně ústavně právního výboru žádost slyšela a podle svého rozhodne, jak k ní přistoupí. Ještě se hlásí pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Nechci zdržovat, jen pro informaci - v tomto okamžiku jsem definitivní znění obdržel, takže je otázkou několika minut, než bude dvěstěkrát rozmnoženo a budete ho mít všichni k dispozici.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že lhůtu do 16 hodin stihneme a nic by nemělo ohrozit již námi schválený návrh, to je zařazení nového bodu na program jednání schůze.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
/sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 134. Předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, postavení advokátů, přístup k výkonu advokacie a zásady pro poskytování právních služeb advokátů jsou upraveny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii. Vyhodnocení dosavadního působení tohoto zákona v uplynulých třech letech v praxi ukázalo potřebu upřesnění právní úpravy některých institutů, případně jejich doplnění.

Návrh novely zákona o advokacii byl připraven v úzké součinnosti s Českou advokátní komorou. Přestože se jedná objemově o poměrně rozsáhlou novelu, navrhované změny prakticky nezasahují do celkové koncepce postavení a činnosti advokacie, která zůstává tak, jak je založena v platném zákoně. Navrhovaná úprava by měla umožnit zjednodušení některých postupů, které vyžadují často nadbytečné rozhodování, a s tím spojené administrativní úkony orgánů České advokátní komory. To se týká zejména případů vyškrtnutí ze seznamu advokátů v případech, kdy důvodem k vyškrtnutí je dřívější rozhodnutí advokátní komory, státního orgánu nebo jiná prokazatelná právní skutečnost. (Velký hluk v sále, řečníka je špatně slyšet.)

Na druhé straně v případech, kdy advokátní komora a její orgány rozhodují o právech a povinnostech advokátů, advokátních koncipientů nebo jiných osob, vychází nový návrh z potřeby zakotvit přímo v zákoně pevná procesní pravidla pro taková řízení, popřípadě umožnit odpovídající soudní ochranu práv, která zákon přiznává.

Novela podrobněji upravuje kárnou odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů a kárné řízení. Je navrhováno rozšířit okruh právních opatření tak, aby lépe odpovídala kárnému provinění. Zároveň se navrhuje zákonem upravit doby, po jejichž uplynutí se na advokáta nebo advokátního koncipienta hledí jakoby nebyl právně potrestán.

Některé instituty, postupy kárného řízení, které dosud byly upraveny pouze prováděcím předpisem, se navrhuje upravit přímo ze zákona. Jedná se např. o právní moc a vykonatelnost kárného rozhodnutí nebo povinnost náhrady nákladů kárného řízení.

Poznatky z praxe dále ukazují, že pro řádné fungování samosprávy je nezbytné zjednodušit postup svolávání hlavního orgánu advokátní komory, jejího sněmu. Podrobněji je naopak potřeba vymezit působnost některých dalších orgánů komory a upravit pravidla řízení před nimi.

Ve vztahu ke klientům advokáta je sledováno zejména posílení ochrany klientů v případech, kdy advokát není schopen dostát svým závazkům vůči nim, včetně případů, kdy dojde k jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

S ohledem na zajištění bezrozporné aplikace zákona je rovněž navrhováno upřesnit některá jeho ustanovení tak, aby se předešlo i jejich případnému rozdílnému výkonu.

Z pověření vlády ČR proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, přijala k dalšímu projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro první čtení, paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po vystoupení pana ministra, který podrobně zdůvodnil navrhovaný zákon, si myslím, že mám ulehčenou situaci. Pokusím se ho příliš neopakovat a být poměrně stručná.

Domnívám se, že předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, je návrhem nekonfliktním. Z velké části se jedná o legislativně technická upřesnění, konkretizaci stávajících ustanovení zákona o advokacii, v některých případech se jedná o nové instituty.

O obojích navrhovaných změnách lze však podle mého názoru prohlásit, že se jedná o změny, jejichž potřeba vyvstala z praktické aplikace předpisů upravujících činnost advokátů, a že tyto změny jsou z poměrně velké části motivovány potřebou větší právní jistoty klientů a zčásti potřebou upřesnit postavení samotných advokátů a advokátních koncipientů a jejich vztah k České advokátní komoře.

Návrh např. obsahuje upřesnění ve vztahu k novému vysokoškolskému zákonu, nově konkretizuje a upřesňuje důvody vyškrtnutí ze seznamu advokátů či advokátních koncipientů a pozastavení výkonu advokacie. Rozděluje tyto důvody na případy, kdy komora v předepsaném řízení sama rozhoduje, a na případy, kdy k vyškrtnutí ze seznamu dojde na základě jiné právní skutečnosti ze zákona a komora pouze provede evidenční záznam v seznamu.

V zájmu ochrany klientů se zpřesňují ustanovení o povinnostech advokáta, pokud mu ve vykonávání advokacie brání překážka, nově se např. zavádí jako důvod pro vyškrtnutí ze seznamu kvalifikované prodlení zaplacení příspěvků, dochází k podrobnější úpravě kárné odpovědnosti advokátů a advokátních koncipientů včetně úpravy zahlazení kárného postihu. Poměrně významnou změnou je podle mého názoru návrh, kterým se mění usnášeníschopnost sněmu, který je nejvyšším orgánem České advokátní komory. Podle stávající úpravy je sněm usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech advokátů. Pro velmi vysoký počet advokátů a značné praktické potíže s tímto ustanovením se navrhuje, aby sněm byl usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných advokátů. Nově se navrhuje rozdělit příslušnost k rozhodování mezi představenstvo a předsedu komory, upřesňuje se doručování písemností komory advokátům apod.

Vážené kolegyně a kolegové, navrhovaná novela zákona o advokacii vychází ze stávající právní úpravy a do stávající koncepce nijak nezasahuje. Jsem přesvědčena o tom, že případné výhrady proti některým navrhovaným úpravám či absenci některých úprav lze prodiskutovat ve druhém čtení. Návrh splňuje požadavky stanovené v § 86 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby návrh byl propuštěn do druhého čtení a přikázán k projednání v ústavně právním výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to od pana poslance Bendy. Žádnou jinou přihlášku do této chvíle neregistruji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, vážení členové vlády, dámy a pánové, nepřicházím s návrhem na zamítnutí nebo na vrácení k přepracování, protože se domnívám, že návrh posouvá v některých věcech zákon o advokacii směrem kupředu. Navíc se domnívám, že stejně Ministerstvo spravedlnosti obtížně může tento návrh zákona přepracovávat, takže je skoro lepší, aby se o to pokusil ústavně právní výbor tady v parlamentu, který je pod menším tlakem advokátní komory.

Na druhé straně pokládám za nutné říci, že bychom některé změny udělat měli a mohli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP