Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru. Proto nejprve hlasováním rozhodneme o tomto návrhu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 97. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 97 z přítomných 181 bylo pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem, o kterém rozhodneme hlasováním a který zazněl v obecné rozpravě, byl návrh přikázat tento návrh zákona petičnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 98. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 181 bylo pro 107, proti 37, návrh byl přijat.

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajce. Vyrovnali jsme se s 19. bodem schváleného pořadu schůze.

 

Pro pořádek a stenozáznam sděluji, že pan poslanec Ekert má náhradní kartu č. 4, paní poslankyně Dundáčková náhradní kartu 5 a pan poslanec Ježek náhradní kartu č. 6.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 137/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 137. Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Ivan David.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s důvody předložení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Současná právní úprava veřejného zdravotního pojištění obsažená v zákoně č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tomuto zákonu, který nabyl účinnosti dne 1. dubna 1997, byla Poslaneckou sněmovnou účinnost omezena do 30. června 1998. Ministerstvo zdravotnictví proto v roce 1997 připravilo a na podzim téhož roku předložilo návrh nového zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tento návrh však parlament neprojednal. Účinnost zákona č. 48/1997 Sb. pak byla prodloužena pouze na dobu omezenou, do 31. prosince 1999, v rámci dílčí novelizace zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době připravuje věcný záměr zcela nové právní úpravy veřejného zdravotního pojištění, včetně problematiky pojistného a institucionálního zabezpečení provádění veřejného zdravotního pojištění. Tento věcný záměr má být podle plánu legislativních prací pro rok 1999 předložen vládě v květnu 1999. Příprava, zpracování, ale i projednávání věcného záměru, jakož i paragrafovaného znění si s ohledem na šíři, složitost, politickou a sociální i ekonomickou závažnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění vyžaduje více času, než je vymezeno současným účinnostním ustanovením zákona 48/1997. Navíc je třeba připravit tento zákon tak, aby vyhovoval příslušným předpisům Evropské unie.

Z uvedeného je zřejmé, že nový zákon nelze připravit, projednat, schválit a zajistit dostatečně dlouhou dobu mezi jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů a dnem nabytí jeho účinnosti, která by musela být stanovena na 31. prosinec 1999, pokud by tento zákon měl nahradit zákon č. 48/1997 Sb. Z toho důvodu se předkládá návrh velmi úzké novelizace citovaného zákona, která si klade za cíl odstranit omezení účinnosti stávajícího zákona č. 48/1997 Sb., tak aby mohl být se vší odpovědností připraven zákon zcela nový.

Druhým cílem navrhované právní úpravy pak je nově upravit některé pasáže zákona a přílohu č. 2 tohoto zákona tak, aby zákonem napříště nebyly řešeny otázky odborné, medicínské, jako je např. způsob podání léčiva, stanovení diagnóz pro použité určité léčivé látky, stanovení odbornosti lékařů, kteří mají lék předepisovat, či zda je možno lék předepsat na recept, žádanku či jiným způsobem.

Současná právní úprava v oblasti léků v současnosti např. neumožňuje zařazovat některé nové léčivé látky nebo skupiny léků, které jsou tříděny dle mezinárodní ATC klasifikace, jsou příliš úzce vymezeny názvem nebo klasifikací ATC.

Záměrem této úpravy je též snaha o zastavení či zpomalení růstu nákladů zdravotních pojišťoven na léky a zavedení takových mechanismů úhrady, jež povedou ke stabilizaci výdajů na léky při zachování obdobné dostupnosti péče jako v předchozím období. V zájmu zajištění objektivního posuzování léčivých přípravků, které mají být plně hrazeny ze zdravotního pojištění, jakož i posuzování výše úhrad jednotlivých léčivých látek se nově navrhuje, aby posuzování nebylo pouze v kompetenci ministra zdravotnictví, ale aby se v něm vedle účastníků běžného legislativního procesu zúčastnily všechny dotčené subjekty včetně pacientů, jich se právní úprava provedená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví týká.

Dále je v návrhu zákona navržena úprava v oblasti práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny v případě, že nad jeho zdravotní pojišťovnou byla zavedena nucená správa. Současná právní úprava prakticky znemožňuje naplnit původní účel nucené správy tím, že v důsledku odlivu pojištěnců ze zdravotní pojišťovny je fakticky zmařen původní účel nucené správy, tedy konsolidace zdravotní pojišťovny, neboť příjmy zdravotní pojišťovny jsou výhradně vázány na její pojištěnce.

Z povahy věci vyplývá, že v dosavadním pojetí je ustavení prakticky nepoužitelné, neboť jediným dalším možným krokem po zavedení nucené správy je likvidace pojišťovny.

Uvědomuji si, že tato úzká novelizace neřeší řadu dalších problémů, které v oblasti zdravotního pojištění existují. To však nebylo cílem předkládaného návrhu zákona jednak z časových důvodů, a vzhledem k tomu, že celá problematika veřejného zdravotního pojištění bude řešena komplexně, jak jsem již uvedl, novou právní úpravou, která by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2001.

Z výše uvedených důvodů vás žádám, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, abyste předložený návrh zákona v předložené podobě podpořili a schválili, za což vám předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, drahá vládo, dámy a pánové, dovolte mi uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění.

Jak již zde bylo řečeno, obsahem vládního návrhu je:

  1. změna možnosti pojištěnce změnit zdravotní pojišťovnu před uplynutím jednoho roku od poslední změny v případě, kdy je nad zdravotní pojišťovnou vyhlášena nucená správa,
  2. změna v úpravě pravidel pro úhradu léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění,
  3. nové definování složení tzv. lékové komise poradního orgánu ministra zdravotnictví,
  4. zmenšení počtu skupin léků, ve kterých musí být alespoň jeden lék plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
  5. prodloužení účinnosti zákona bez omezení

K jednotlivým částem návrhu mohu uvést následující, když dovolíte:

Podle současné právní úpravy může pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu nejdříve za jeden rok od poslední změny, a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Současná právní úprava umožňuje dále pojištěnci změnit pojišťovnu v kratší lhůtě, a to vždy k prvnímu dni následujícího měsíce v případech: za prvé - kdy pojišťovna vstoupila do likvidace, za druhé - kdy Ministerstvo zdravotnictví vyhlásí ve veřejných sdělovacích prostředcích zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP