(pokračuje David)

Čili - rychlost, jak také říká jedno české přísloví, nevede vždycky k lepší kvalitě. Práce kvapná, málo platná.

Jinak bych chtěl říci, že návrh, který připravujeme, věcný záměr zásad zákona o veřejném zdravotním pojištění, je normou natolik komplexní, že je velmi složité ji v tak krátké době připravit. Chtěl bych říci, že opravdu v této oblasti prakticky až na některé technické záležitosti z předchozí legislativní práce nebylo na Ministerstvu zdravotnictví na co navázat.

Zdá se, že panu předsedajícímu nevadí hluk ve sněmovně. Mě poněkud ruší a domnívám se, že pokud někdo chce poslouchat, tak zřejmě mu to není umožněno.

Děkuji za pozornost. Zřejmě jsem jí nedosáhl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní uděluji slovo zpravodaji Milanu Cabrnochovi. Připojuji se částečně nepřímo k výzvě pana ministra zdravotnictví, která skrze mne směřuje, kolegyně a kolegové, k vám a znamená jedno jediné - žádost o to, abyste se zklidnili a umožnili důstojné projednání tohoto bodu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. V závěrečném slovu chci ujistit oba pány ministry, že návrh jsem skutečně četl a že argumenty, které jsem zde přednesl, jsou argumenty korektní a na nich trvám.

Rád bych reagoval pouze na připomínku pana místopředsedy vlády Špidly, a to ve smyslu, že pan místopředseda nezná způsob, jak zabránit pozměňovacím návrhům.

Žádný z nás nezná způsob, jak zabránit absolutně pozměňovacím návrhům. Ani to není možné. Znám ale dobrý způsob, jak redukovat počet pozměňovacích návrhů a sladit je, a to je - včasnou a veřejnou diskusí o problematice, která má být projednávána.

Já bych rád prostřednictvím pana předsedajícího požádal panu místopředsedu vlády, aby se svou autoritou a váhou zasadil o to, aby odborná veřejná diskuse na otázky veřejného zdravotního pojištění byla neprodleně zahájena.

Nyní bych shrnul předložené návrhy. Byl předložen za prvé návrh na zamítnutí návrhu zákona a za druhé návrh - pokud tento návrh nebude přijat - na vrácení k přepracování.

Myslím si, že může být zahájeno hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Gonguji tady již asi 10 minut od doby, co se slova ujal pan ministr zdravotnictví.

Nicméně, je mou povinností, abych tlumočil panu místopředsedovi vlády a ministrovi práce a sociálních věcí žádost zpravodaje, aby se on jako místopředseda vlády váhou celé své osobnosti a celého svého těla zasadil o to, aby proběhla odborná diskuse na téma, které je předmětem našeho jednání.

Kolegyně a kolegové, před námi je nyní hlasování, kterým rozhodneme nejprve o návrhu, který předložil pan poslanec Krása. Byl to návrh na zamítnutí. Poté - protože to byl návrh podmíněný - rozhodneme o případném vrácení návrhu navrhovateli k dopracování.

Já jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Hned, jak se ustálí počet přihlášených, nechám hlasovat.

 

V prvním hlasování budeme rozhodovat o návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 99 ze 191 přítomných bylo pro 97, proti 93. Návrh byl přijat. Znamená to tedy, že Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona.

 

Kolegyně a kolegové, dostáváme se k bodu č. 21 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti
a vojenských správních úřadech (branný zákon)
/sněmovní tisk 135/ - prvé čtení

 

Vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 135. Předložený návrh uvede ministr obrany pan Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech je jedním ze základních právních předpisů pro zabezpečování vojenské obrany státu a jedním z prováděcích právních předpisů. V čl. 4 ústavního zákona č. 110/1998 Sb….

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, já si dovolím vás přerušit. Chtěl bych požádat všechny kolegy, kteří uvedli svá těla do pohybu, aby tento pohyb dokončili a opustili jednací síň a umožnili zbytku Poslanecké sněmovny vyslechnout si úvodní slovo pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: …o bezpečnosti České republiky, podle kterého má stanovit rozsah branné povinnosti a doplňování ozbrojených sil, nahradí zastaralý branný zákon z roku 1949, který i přes mnohé novelizace po roce 1989 neodpovídá současným mezinárodněpolitickým, vnitropolitickým a ekonomickým vztahům a také ústavním předpisům.

Branný zákon podrobně rozvádí brannou povinnost a způsob doplňování ozbrojených sil v době míru, za stavu ohrožení státu i za válečného stavu. Zřizuje vojenské správní úřady jako teritoriálně správní orgány Ministerstva obrany, zejména pro zajišťování odvodního řízení a povolávání vojáků do ozbrojených sil a přípravu záloh.

Oproti dosud platnému brannému zákonu, který bude novou právní úpravou zrušen, neobsahuje již úkoly ozbrojených sil a jejich složení. Tyto záležitosti jsou zahrnuty do návrhu zákona o ozbrojených silách České republiky, sněmovní tisk 143.

Pokud jde o vojenské správní úřady, zřizují se územní vojenské správy jako správní úřady prvního stupně a velitelství územní obrany jako správní úřady druhého stupně a v příloze k zákonu se uvádějí jejich názvy, sídla a územní obvody. I když tyto úřady dnes působí, chyběla dosud ústavní podmínka jejich existence.

Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze totiž správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Branná povinnost je pojímána jako povinnost připravovat se k obraně České republiky a osobně se účastnit naplnění úkolu ozbrojených sil, které stanoví návrh zákona o ozbrojených silách České republiky.

Branná povinnost se člení na řadu jednotlivých vzájemně propojených povinností a činností. Zahrnuje odvodní povinnost, služební povinnost a další povinnosti, jako např. povinnost hlásit údaje potřebné pro vojenskou evidenci. Cílem odvodní povinnosti je v odvodním řízení rozhodnout na základě zdravotního stavu o schopnosti nebo trvalé neschopnosti k vojenské činné službě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, promiňte, já se ještě jednou obracím i na vysoce postavené funkcionáře Poslanecké sněmovny i normálně stojící poslance řadové Poslanecké sněmovny, zda by se mohli ztišit nebo zda by mohli opustit jednací síň, aby ministr obrany mohl dokončit v klidu své vystoupení.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Děkuji vám.

Služební povinnost je povinnost včas nastoupit, vykonávat vojenskou činnou službu. Zahrnuje základní službu, náhradní službu, vojenská cvičení, službu vojáka z povolání a mimořádnou službu všech vojáků po dobu stavu ohrožení státu a po dobu válečného stavu.

Oproti dosavadnímu brannému zákonu nový zákon neupravuje zvláštní službu, další službu a službu vojáka ve výslužbě. Zvláštní služba se vztahovala na příslušníky veřejných ozbrojených sborů a veřejných ochranných sborů, které již nejsou součástí ozbrojených sil. Další službou byli povinni vojáci za získané vzdělání, nebo pokud převzali k této službě závazek v délce do 5 let. Nadále se zavádí jeden služební poměr vojáka z povolání podle návrhu zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 139. Služba vojáků ve výslužbě se týkala bývalých vojáků z povolání a znamenala setrvání v záloze nad věkovou hranici stanovenou pro brannou povinnost.

Nový branný zákon zakládá vztah k ozbrojeným silám pouze v mezích branné povinnosti. Rozsah branné povinnosti je vázán na státní občanství České republiky, na věk a na to, zda se jedná o muže, či ženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP