Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše vláda je v současné době v období, kdy má předložit, a zavázala se k tomu, koncepční materiály jednotlivých resortů. Myslím si, že za krátké období, kdy jsme u vlády, jsme alespoň v tomto resortu, který se zabývá otázkou bezpečnosti a obrany státu, udělali poměrně hodně práce. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí jsme přijali a vypracovali bezpečnostní strategii České republiky jako jeden ze základních materiálů. Jsem rád, že se o ní bude diskutovat jak v jednotlivých výborech, tak v Poslanecké sněmovně. Jsou to materiály, které jsou jedněmi z materiálů pro činnost nejen našeho ministerstva, ale Ministerstva zahraničí, Ministerstva vnitra v celé této oblasti.

Vojenskou strategii, kterou jsme připravovali, jsme připravovali samozřejmě zároveň s celou brannou legislativou, a to je právě důvod, proč bylo potřeba, aby branná legislativa znovu prošla připomínkovým řízením, nejen vnitroresortním, ale také meziresortním, aby se dala do souladu s tím, co dnes před Armádou České republiky, před resortem je. To je nakonec i dokončení koncepce rozvoje našeho resortu a Armády České republiky, koncepce, která se má týkat příštích pěti let s výhledem na 10 let. Není to jen prosté slohové cvičení, je to materiál, který musí hovořit o nákladovosti, o optimalizaci nákladů, o hledání dalších zdrojů, nejen navýšení kapitoly od 0,1 HDP, tak jak se k tomu zavázaly minulé vlády a my jsme to splnili a chceme to splnit i v dalším roce. Musíme hledat vlastní zdroje, musíme se zbavit přebytečných nemovitostí, musíme stále hovořit a musíme mít stále na paměti nákladovost a hledání dalších prostředků.

To je i další odpověď, proč v současné době nelze přistoupit k plné profesionalizaci. Samozřejmě že profesionalizace jako proces v armádě bude pokračovat. Je to důležitý proces, protože samozřejmě na mnohá místa nelze vycvičit za 12 měsíců specialistu, ale přesto ekonomické možnosti této země ještě v poměrně dlouhé době neumožní, abychom měli plně profesionální armádu.

Branný zákon také chápu i jako určitou formu civilní kontroly armády. Myslím, že civilní kontrola armády je dost podstatnou složkou a že bychom na ni měli stále myslet, že to není jenom o profesionalizaci. Mohu vás ubezpečit, že v mnoha zemích, i západních, kde profesionalizace proběhla, se vyskytují další problémy s výchovou záloh i s vlastním získáváním lidí do armády. Nevyřeší to jenom profesionalizace. Lidských zdrojů je málo a my se nad tím musíme velice podrobně zamýšlet. Nejen lidských zdrojů, ale také věcných a finančních zdrojů. To je i důvod, proč koncepce, na které velmi usilovně pracujeme, nebude hotová, jak pan poslanec tady říkal, do konce března, ale doufám, že do půli dubna určitě bude v definitivním stavu. Představujeme si, že 4. května by šla do Bezpečnostní rady státu už jako hotový materiál.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zástupci navrhovatele. Nyní dávám možnost zpravodaji.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, dovolte mi jenom několik poznámek shrnujících debatu. V debatě kromě předkladatele a zpravodaje vystoupili dva poslanci. Pan poslanec Houzák mluvil o nezbytných změnách ústavy. Já bych chtěl vaším prostřednictvím upozornit jeho i všechny ostatní poslance, že navržené návrhy žádnou změnu ústavy nepředpokládají.

Pan poslanec Holáň se přimlouval za to, aby v rámci debaty o tomto zákonu bylo debatováno také o plné profesionalizaci armády. Chtěl bych se k tomuto názoru a k tomuto návrhu přidat. Myslím si, že by bylo velmi vhodné, abychom o plné profesionalizaci začali vést vážnou debatu.

Rád bych si dovolil ještě konstatovat, že pan ministr bohužel na mou otázku, co se změnilo za devět měsíců od chvíle, kdy byly tyto zákony hotovy, proč trvalo tak dlouho jejich předložení, neodpověděl. Stejně tak mi dovolte drobnou poznámku, že to, že bude koncepce rozvoje resortu obrany hotová do konce března, jsem neříkal já, byl to slib pana ministra. Já nicméně pouze konstatuji, že jsem na tyto otázky odpověď nedostal. Snad v průběhu další debaty.

Jinak v průběhu debaty nepadl žádný návrh na zamítnutí. Padl pouze jeden návrh, který jsem podal jménem výboru, a to na prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ztotožňuji se s vaším shrnutím právě proběhnuvší rozpravy i de facto o návrzích, které před námi stojí k rozhodnutí a k hlasování. Tím prvním rozhodnutím bude návrh přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se, zda má někdo z přítomných poslanců jiný návrh. Není tomu tak.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 100. Ptám se, kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 100 z přítomných 188 pro 167, proti nikdo.

 

Další návrh, který je k hlasování, je návrh znamenající prodloužení lhůty pro jednání tohoto návrhu zákona, a to o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 101. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování s pořadovým číslem 101 z přítomných 189 se pro vyslovilo 161, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s dalším bodem schváleného pořadu schůze. Děkuji zpravodaji i předkladateli. Pokračujeme dále dalším bodem, a to bodem s pořadovým číslem 22, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 136. Předložený návrh uvede ministr obrany Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, sněmovní tisk 136, provádí potřebné změny v zákonech jiných odvětví práva, které jsou vyvolány novými zákony v oblasti branného zákonodárství. Týká se to zákona o správních poplatcích, trestního zákona, zákona o civilní službě a zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.

Novelou zákona o správních poplatcích se navrhuje rozšířit osvobození od poplatků v záležitostech branné povinnosti občanů. V novele zákona o civilní službě se zohledňují změny obsažené v branném zákoně, který již neupravuje trvalou dovolenou vojáků, propouštění z vojska a zřizuje dvoustupňovou soustavu vojenských správních úřadů. Trvalá dovolená, na kterou byli vojáci propouštěni zejména ze zdravotních důvodů, se nahrazuje srozumitelnějším pojmem "přerušení základní nebo náhradní služby", nepropouští se z vojska, ale vztah k ozbrojeným silám je vymezen v závislosti na trvání branné povinnosti.

Tato novela také zahrnuje změny obsažené v návrhu zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, které se týkají odpovědnosti za škodu. Vojákům odpovídá za škodu, která jim byla způsobena v průběhu vojenské činné služby, stát a občanům v civilní službě organizace, u nichž civilní službu vykonávají. V zákoně, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se navrhuje vypustit dva články, které upravují náhradu přímo při službě v ozbrojených silách a hmotné zabezpečení vojáků, protože tyto záležitosti se přebírají do zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

Nejzávažnější novelou předkládaného zákona je novela trestního zákona, která spočívá ve zrušení trestných činů trvalého odmítání vojenské činné služby, § 269, a civilní služby, § 272 A, a zvýšení horní hranice trestu o jeden rok při nenastoupení služby v ozbrojených silách, § 270, a při nenastoupení civilní služby, § 272 B.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP