(pokračuje Kalousek)

Chtěl bych složit kompliment práci Ministerstva obrany, které navrhované mandatorní nároky kvantifikovalo do takto nízkého čísla. Troufnu si říci s veškerou odpovědností, že skutečnost bude minimálně dvojnásobná.

Nepochybuji o potřebě tohoto zákona. Jsem však přesvědčen o tom, že restrukturalizace mandatorních nároků vojáků z povolání a jejich motivace, která zohledňuje skutečnost, že jsou ve služebním, nikoli standardním pracovním poměru, by se měla pohybovat v rámci stávajících mandatorních nároků a nejít extenzivní cestou. A pokud, tak jenom minimálně. Zamysleme se nad tím ve druhém čtení a zamysleme se nad jednotlivými tituly výhod mandatorních nároků, které navrhuje tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo z přítomných kolegyň a kolegů má v úmyslu vystoupit v rámci obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím a obecnou rozpravu tedy končím. Dávám možnost ministru obrany vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v diskusi se objevilo několik návrhů a několik podnětů. Samozřejmě jsme ochotni jako ministerstvo se všemi těmito návrhy a podněty zabývat. Nabízíme spolupráci při vysvětlování jednotlivých opatření, která v tom zákoně jsou.

Nicméně musím říci několik slov. Cesta k vyšší až úplné profesionalizaci samozřejmě je důležitá, ale znamená to i určité podmínky pro tuto vyšší a úplnou profesionalizaci. A ty podmínky by mohly být obsaženy v tomto zákoně. Znovu vám musím říci, že když jsme dělali rozbory a první studie o čerpání lidských zdrojů, tak vychází opravdu velice kriticky.

Co se týká výhod a nevýhod pro ty, kteří absolvují základní vojenskou službu - ano, já s tím souhlasím. Ale měli bychom také udělat něco pro to, aby vojenskou základní službu absolvovalo stále více lidí, stále více branců. Ono je to někdy prostě jenom tak, že unikají někteří do civilní náhradní služby a jiných opatření.

Pokud se týká základní služby vysokoškoláků, měl jsem setkání s prvními skupinami vysokoškoláků, kteří mají zájem o službu v armádě. Byli to v prvé řadě právníci, ale ukazuje se, že jsou to i technici. Ale vyžadují určitá opatření a já si myslím, že ta opatření, zvláště když přišli sami s těmito návrhy, že ministerstvo velmi zváží a vyjde jim vstříc, protože máme zájem o to, aby vysokoškoláci absolvovali základní službu, protože potřebujeme kvalitní záložní důstojníky.

Co se týká vůbec těch, kteří absolvují vojenskou základní službu. Víte, já si myslím, že oni by také měli mít výhody, tak jak je to v mnoha zemích, a zejména směrem ke státní správě, vzhledem k jejich zaměstnanosti v pozdějších letech po skončení základní služby. Myslím si, že na to by měly pamatovat i další zákony, které jistě tato sněmovna bude připravovat a které jsou běžné v jiných zemích. Jinak děkuji za diskusi a znovu říkám, že ministerstvo nabízí spolupráci a nabízí i vlastní odborníky při diskusích o těchto zákonech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Uděluji slovo zpravodaji.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající, chtěl bych konstatovat, že v rozpravě mimo zpravodaje a zástupce předkladatele vystoupili dva kolegové. Pan kolega Houzák navrhl, aby vedle výboru pro obranu a bezpečnost byl tento tisk přidělen také rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj, výboru pro školství, mládež, tělovýchovu a kulturu a také výboru pro zdravotní a sociální záležitosti. Na můj vyslovený dotaz, proč ne i zemědělskému výboru a dalším výborům, kolega Houzák neodpověděl - takže jenom poznámka pod čarou.

Dalším vystupujícím, který nedával konkrétní návrhy, byl pan poslanec Kalousek, který nás seznámil s průměrnou výší platu, sociální skupinou vojáků z povolání, volal po restrukturalizaci mandatorních výdajů a proti výhodám vojáků z povolání.

V závěrečném slově vystoupil pan ministr, takže konstatuji, že nepadl žádný návrh na vrácení, zamítnutí atd. Padly pouze návrhy na přikázání a návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Ztotožňuji se s vaším shrnutím právě proběhnuvší rozpravy a nechám tedy nejprve hlasovat o návrhu organizačního výboru, a to přikázat předložený návrh zákona k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Petr Nečas: Zpravodaj doporučuje, pan předkladatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 104. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 104 z přítomných 184: pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším navrženým výborem je rozpočtový výbor. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování v pořadovým číslem 105. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 183: pro 21, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším navrženým výborem k přikázání byl výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 106. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184: pro 19, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Dalším navrženým výborem je výbor pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 107. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184: pro 22, proti 128. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: A posledním navrženým výborem je výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že oba dva pánové nedoporučují.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 108. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184: pro návrh 35, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Nečas: Tím jsme vyčerpali všechny návrhy k přikázání a nyní zbývá návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsme hlasování s pořadovým číslem 109 k tomuto návrhu . Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 109 z přítomných 193 se pro vyslovilo 150, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a že lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji zpravodaji, děkuji ministru obrany.

Pokračujeme dále. Dalším bodem je bod s pořadovým číslem

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o vojácích z povolání
/sněmovní tisk 140/ prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 140. Návrh uvede ministr obrany Vladimír Vetchý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP