Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, předkládaný zákon sněmovní tisk 140 vytváří podmínky nezbytné pro již zmíněnou komplexní právní úpravu postavení vojáků v činné službě. Naplnění požadavků ucelené právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání je podmíněno nezbytným zásahem formou novel do řady právních předpisů, které víceméně uceleným způsobem dosud upravují služebně právní vztahy vojáků z povolání i vojáků základní služby.

Podle dosavadní úpravy jsou osvobozeny od daně z příjmu dávky související se skončením služebního poměru vojáků a příslušníků všech ozbrojených sborů. S ohledem na skutečnost, že zákon o vojácích z povolání pro tyto dávky zvolil název "výsluhové náležitosti" a upravil přídavek na bydlení, bylo nezbytné uvést do souladu i příslušný text v zákoně č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení zákoníku práce vztahující se k ženám v souvislosti s jejich mateřstvím bylo z důvodu komplexnosti právní úpravy, obdobně jako ustanovení o náhradě škod, zákonem o vojácích z povolání pozitivně upraveno. Z tohoto důvodu se § 162 a § 206 odst. 2 zákoníku práce pro jeho nadbytečnost ruší.

Služební příjem v nemoci je pozitivně upraven v předkládaném zákonu o vojácích z povolání. K zamezení duplicitní právní úpravy je text týkající se vojáků z povolání v § 15 zákona č. 32/57 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, vypuštěn.

S přihlédnutím k novým podmínkám zabezpečení vojáků v oblasti zdravotního pojištění se upravují některé navazující právní předpisy, a to § 11 odst. 3 zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a možnost hradit rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením, která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou, s výjimkou úhrad stomatologických výrobků.

S ohledem na potřebu jednoznačně stanovit finanční tok prostředků, které by byly poskytovány státem na zdravotní zabezpečení vojáků, je třeba doplnit zákon 280/92 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, o ustanovení, které stanoví v návaznosti na výše uvedené doplnění zákona č. 48/97 Sb., že tuto úhradu zprostředkovává Vojenská zdravotní pojišťovna.

Současně se navrhuje, aby Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany stanovilo vyhláškou podrobné podmínky tvorby a užití prostředků těchto fondů.

Zavedení nových hodnotí si vyžádalo doplnění zákona č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, o hodnostní příplatky štábního rotmistra, štábního praporčíka, brigádního generála, generálmajora a generálporučíka. Vzhledem ke zkušenostem, že zákon o vojácích z povolání zruší zákon č. 76/59 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné rovněž zrušit zákony, kterými byly tyto předpisy novelizovány, a to s účinnosti od dubna jako v případě zákona o vojácích z povolání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jménem vlády si vás dovoluji požádat, abyste vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, podpořili a propustili jej do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr zde uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání a reaguje na novou právní úpravu postavení vojáků z povolání a s ní souvisejícím tzv. balíkem branného zákonodárství.

Jak bylo řečeno, vládní návrh tohoto zákona, který je předkládán pod sněmovním tiskem 140, obsahuje nezbytné - a to zdůrazňuji, nezbytné - legislativní úpravy, např. zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o dani z příjmu, zákoníku práce, a zároveň zrušuje překonaná ustanovení některých dalších zákonů.

Přijetí výše neznačených legislativních změn je potřebné z důvodů také harmonizace práva České republiky se standardy NATO. Vládní návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a plně respektuje mezinárodní smlouvy. Současně konstatuji, že nemá nároky na státní rozpočet.

S ohledem na výše uvedené proto doporučuji postoupit návrh do druhého čtení, tak jak nyní kolegové předřečníci říkali, a současně ve smyslu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost navrhuji prodloužení lhůty k projednávání o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, normálně bych asi nevystupoval, protože zákon skutečně navazuje na to, co jsme projednali před chvílí, ale velmi mě zarazilo jak - řekl bych - nekvalifikované stanovisko pana kolegy Nečase týkající se projednávání v jiných výborech než ve výboru pro obranu a bezpečnost, tak potom stanovisko, které říká, že to nemá jiný vliv na státní rozpočet. Myslím, že tento konkrétní zákon je samozřejmě zákon, který se týká sociálního zabezpečení vojáků z povolání. I ten předchozí i tento zákon se týká vzdělávání, týká se ale samozřejmě i dalších kroků, které mají styk na další interdisciplinární věci a jiné resorty.

Nebudu dál komentovat to, co jsem tady předtím slyšel, ale přesto navrhuji, aby tento návrh, když to nebylo u toho minulého, byl projednáván paralelně ve výboru rozpočtovém, aby se ten konkrétní nárok, objem prostředků, které se vyplácejí i dnes - já tomu rozumím tak, že mohou mít jiný nárok na státní rozpočet, než mají současné zákony, nebo nepředpokládá se, že by měl. Proto myslím, že by bylo dobře, kdyby se projednával ve výboru rozpočtovém, protože to může mít vliv na státní rozpočet roku 2000, a zároveň aby se projednával ve výboru sociálním a zdravotním, protože jde o sociální pojištění vojáků z povolání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Rozumím tomu tak, že vznášíte návrh, aby sněmovna rozhodla svým hlasováním, zda tento návrh zákona také přikáže k projednání rozpočtovému výboru. O slovo se přihlásil předseda výboru pro obranu a bezpečnost kolega Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si jen ohradit se proti slovům pana kolegy Filipa o nekvalifikovaném názoru. Údajně nekvalifikovaný názor vyslovila Poslanecká sněmovna svým hlasováním - a musím říci velmi kvalifikovanou většinou - co si myslí o přikázání výborům. To za prvé.

Za druhé, kvalifikovaný názor člověka, který zná jednací řád, je, že každý výbor má právo zabývat se jakoukoli zákonnou předlohou. Může si tedy odhlasovat klidně i onen rozpočtový výbor, petiční výbor nebo kterýkoli výbor včetně těch jmenovaných, že se chce tímto zákonem zabývat. Může ho projednat, může předložit pozměňovací návrhy, takže nic nebrání tomu, aby se tímto zabývaly i další výbory. Tato sněmovna pouze postupovala v duchu jednacího řádu a ten duch říká, že výbor by měl být jeden. To, že občas to poruší a odhlasuje dva, je věc jiná. Znovu opakuji, pokud se kterýkoli výbor rozhodne, že zákony chce projednat, nic mu v tom nebrání, ani jednací řád.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Rozpravu končím. Táži se ministra obrany, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Zpravodaj?

 

Poslanec Jan Žižka: Kolegyně a kolegové, zbývá mi jen konstatovat, že v diskusi vystoupili dva kolegové a že tady padl mimo mých návrhů návrh na přikázání dalšímu výboru, a to výboru rozpočtovému.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. (Námitky ze sálu.) O slovo se hlásí předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, nebudu komentovat to, jestli je to podle jednacího řádu nebo ne, jen chci připomenout, že jsem navrhl rozpočtový výbor a výbor sociální a zdravotní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se nejen jménem svým, ale i jménem zpravodaje, protože já jsem zaregistroval pouze rozpočtový výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP